Project (Academic Staff)

ปี ชื่อโครงการ/ รายละเอียด หน่วยงานหลัก รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ระยะเวลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2560 โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าฝ่ายธุรกิจท่าเรือและทรัพย์สิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ม.บูรพา พ.ศ. 2560 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต การวิจัยประยุกต์ การจัดการ
2560 ระบบจัดลำดับงานและติดตามวัตถุดิบคงคลังในคลังโดยใช้ระบบเมนูอาหารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านอาหาร ม.บูรพา พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายณกร อินทร์พยุง การวิจัยประยุกต์ โลจิสติกส์
ปี ชื่อโครงการ/ รายละเอียด หน่วยงานหลัก รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ระยะเวลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2559 โครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน เรื่อง กฎหมายของประเทศมาเลเซียและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศมาเลเซีย ม.บูรพา พ.ศ. 2559
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายมัธยะ ยุวมิตร การวิจัยประยุกต์ กฎหมาย
2559 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายเฝ้าระวัง สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ปี 2558 ม.บูรพา ติดตามและเก็บข้อมูลสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง พ.ศ. 2559 มูลนิธิไทยโรดส์
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล การวิจัยประยุกต์ วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
2559 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่แนวถนนเฉลิมบูรพาชลทิตสู่การพัฒนาเป็นศุนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศอย่างยั่งยืนและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา ม.บูรพา ศึกษาดูงานการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์และป่าชายเลนอ่าวมหาชัย จ.สมุทรสาครและประชาสัมพันธ์แนวทางดำเนินโครงการฯ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ การจัดการ/ สิ่งแวดล้อม
ปี ชื่อโครงการ/ รายละเอียด หน่วยงานหลัก รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ระยะเวลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2558 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและกำหนดรูปแบบการบริหารประกอบการ ม. บูรพา ออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก และโครงการพัฒนาคลังสินค้าท่าเรือกรุงเทพในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. 2558 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ การจัดการ
2558 โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างบูรณาการ MAA Consultants พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์โครงข่ายคมนาคมขนส่ง การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมและทางเศรษฐศาสตร์ การคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญโครงการ ตามแผนกลยุทธ์ เช่น ศักยภาพโครงข่ายทางด้านการจราจรโดยรวม ความเท่าเทียมกันของการกระจายงบประมาณในแต่ละจังหวัดหรือภูมิภาค ภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ และลักษณะข้อจำกัดทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2558 กรมทางหลวง
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
ม. บูรพา (บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท แอคโนเล็จ จำกัด) นายณกร อินทร์พยุง วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
2558 ศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (ท่าเทียบเรือ เอ5 และบี1) ม. บูรพา วิเคราะห์แนวทางดำเนินการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการกรณีสิ้นสุดสัญญาประกอบการ วิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินการ ประเมินทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่างๆและจัดทำร่างเอกสารเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน พ.ศ. 2558 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ การวิจัยประยุกต์ การจัดการ
2558 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (Exported Container Freight Station) และโครงการพัฒนาคลังสินค้าท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Port Warehouse Development Project) ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ม.บูรพา พ.ศ. 2558 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ การวิจัยประยุกต์ โลจิสติกส์
2558 โครงการศูนย์บริการแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่าเรือกรุงเทพ (One stop Service) ม.บูรพา รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริการสินค้าที่กระจายตามจุดต่างๆของท่าเรือกรุงเทพมาไว้ในจุดเดียว ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ได้มาตรฐานสากล และใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างสูงสุด พ.ศ. 2558 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ การพัฒนาทดลอง โลจิสติกส์
2558 โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการใช้พื้นที่หลังสวนสนพร้อมปรับปรุงแบบโรงพยาบาล อบจ.ระยอง ม. บูรพา ศึกษาโอกาสในการใช้ที่ดินเพื่อทำกิจกรรมอันเกิดประโยชน์สูงสุด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่จะใช้จัดตั้งโรงพยาบาลรวมทั้งปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโรงพยาบาลให้เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่และรองรับการขยายตัวของประชาชนในท้องถิ่น พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ การวิจัยประยุกต์ การจัดการ
2558 โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างบูรณาการ ม.บูรพา พ.ศ. 2558 กรมทางหลวง
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายณกร อินทร์พยุง การวิจัยประยุกต์ วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
2558 โครงการสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อพฤติกรรมที่ดีตามค่านิยม และการพัฒนาระบบด้านการกำกับดูแลที่ดีของ กทท. ม. บูรพา สำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อพฤติกรรมที่ดีตามค่านิยม จากการถ่ายทอดและปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้นำระดับสูง รวมทั้งนำผลสำรวจการรับรู้มาปรับปรุงจนเกิดแนวทางใหม่ในการถ่ายทอดและการแสดงตนของผู้นำ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีตามค่านิยมขององค์กร พ.ศ. 2558 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ การวิจัยประยุกต์ การจัดการ
2558 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ในรูปแบบโมดูล สำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ม.บูรพา พัฒนา ออกแบบหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโมดูลที่สามารถสะสมหน่วยการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนสู่การศึกษาในระบบวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล การวิจัยประยุกต์ การจัดการ
2558 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทั้งหมดภายในคณะแพทยวิชิรพยาบาล ม.บูรพา พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลวชิระ (วชิรพยาบาล)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นางสาวฐิติมา วงศ์อินตา การวิจัยประยุกต์ โลจิสติกส์
2558 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ปี 2557 (เครือข่ายภาคตะวันออก) ม.บูรพา ติดตามข้อมูลความปลอดภัยทางถนนภาคตะวันออกตลอดจนปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558 มูลนิธิไทยโรดส์
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล การวิจัยประยุกต์ วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
ปี ชื่อโครงการ/ รายละเอียด หน่วยงานหลัก รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ระยะเวลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2557 ระบบอ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือสำหรับการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัย ม.บูรพา พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายณกร อินทร์พยุง การวิจัยประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2557 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือไออาร์พีซี ม.บูรพา ศึกษาระดับความคาดหวังก่อนใช้บริการ ระดับความพึงพอใจหลังใช้บริการ และข้อคิดเห็นของลูกค้าของลูกค้าเมื่อได้รับบริการของท่าเรือไออาร์พีซี พ.ศ. 2557 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต การวิจัยประยุกต์ การจัดการ
 นายตุลาพล นิติเดชา
2557 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแผนการวิจัยและพัฒนานโยบายโครงสร้างและการบริหารจัดการพื้นฐานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ม.บูรพา วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ ศึกษาพัฒนานโยบายการวิจัย ประเมินศักยภาพโครงสร้างการบริหารจัดการพื้นฐานการวิจัยพัฒนาของการท่าเรือฯรวมทั้งจัดทำแผนวิจัยพัฒนาฯซึ่งครอบคลุมยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนงานระยะสั้นระยะยาว พ.ศ. 2557 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ การวิจัยประยุกต์ การจัดการ
2557 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ม.บูรพา จัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญ พยากรณ์การเปลี่ยนแปลง ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของท่าเรือกรุงเทพในการรักษาสถานะเป็นท่าเรือสำคัญของเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและจัดทำกลยุทธ์พัฒนาเพื่อวางตำแหน่งทางธุรกิจท่าเรือกรุงเทพให้เหมาะรองรับการเป็นAECและGMS รวมทั้งศึกษาแนวทางขยายธุรกิจการลงทุนสู่ท่าเรือบก พ.ศ. 2557 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ การวิจัยประยุกต์ โลจิสติกส์
2557 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเกาะต่างๆ ในอ่าวไทย พ.ศ. 2557 กระทรวงการต่างประเทศ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายกวีพล สว่างแผ้ว การวิจัยพื้นฐาน กฎหมาย
ปี ชื่อโครงการ/ รายละเอียด หน่วยงานหลัก รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ระยะเวลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2556 โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ ม. บูรพา พัฒนาดัชนีบ่งชี้จุดอ่อนโครงข่ายทางหลวง ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบช่วยในการตัดสินใจ รวมทั้งพัฒนาแผนยุทธ์ศาสตร์พัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2556 กรมทางหลวง
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายณกร อินทร์พยุง การวิจัยประยุกต์ วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
2556 โครงการศึกษาทิศทางการดำเนินงานของ กทพ. เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ม.เกษตรศาสตร์ ทบทวนศึกษาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
รายละเอียดโครงการโดยสังเขป กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
ม.บูรพา (ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ม.นเรศวร) นายณกร อินทร์พยุง วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
2556 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ปี 2556 (เครือข่ายภาคตะวันออก) ม. บูรพา ติดตามข้อมูลความปลอดภัยทางถนนภาคตะวันออกตลอดจนปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 มูลนิธิไทยโรดส์
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล การวิจัยประยุกต์ วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
2556 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดอบรมหลักสูตรการขับใช้เครื่องมือทุ่นแรงด้วยเครื่องจำลองการฝึกให้แก่ผู้ประกอบการท่าเรือคอนเทนเนอร์ ม. บูรพา เพื่อให้ทราบถึงความต้องการผู้ประกอบการว่าประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และเพื่อให้สามารถกำหนดการจัดเก็บค่าอบรมการจัดโครงได้ได้อย่างเหมาะสม พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต การวิจัยประยุกต์ โลจิสติกส์
นายตุลาพล นิติเดชา
2556 การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP: กลยุทธ์การสร้างตลาดภายในประเทศและขยายตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน ม. บูรพา พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ กิจการร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท สาขาวิจัย
นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ โลจิสติกส์