Paper

 • Pueboobpaphan, S., Indra-Payoong, N. and Opasanon, S. (2017) “Experimental Analysis of Variable Surcharge Policy of Taxi Service AuctionAnalysis,” Transport Policy, Online publication: 6-DEC-2017.
 • Pueboobpaphan, S., Indra-Payoong, N. and Pueboobpaphan, R. (2017) “Information Effect in Taxi Service Double Auction with Opportunity Cost”, To appear in Engineering Journal, January 2018 issue (Vol. 22, No. 1)
 • พิสิษฐ์ บึงบัว ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และ ณกร อินทร์พยุง (2560) “การวิเคราะห์แบบหลายวัตถุประสงค์สำหรับจัดสรรพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว”, ตอบรับตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561
 • อรุณรัตน์ เศวตธรรม ณกร อินทร์พยุง และไพโรจน์ เร้าธนชลกุล (2560)  “การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น”, ตอบรับตีพิมพ์ ในวารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2-3 ประจำเดือ พฤษภาคม – ธันวาคม 2560
 • ศุจินธร ทรงสิทธิเดช และณกร อินทร์พยุง (2560) “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าข้าวและยางพารา”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่  22 วันที่ 18 -20 กรกฏาคม 2560 เดอะกรีนเนอร์รี่รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา
 • ธนา น้อยเรือน นพคุณ บุญกระพือ และณกร อินทร์พยุง (2560) “การประยุกต์ใช้แบบจำลองคนเดินเท้าในการประเมินระยะเวลาอพยพผู้โดยสารที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน กรณีศึกษาในประเทศไทย”, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 (OR-Net 2017), 2-3 มีนาคม 2560 หน้า 73 – 81, เขาใหญ่, นครราชสีมา
 • Raothanachonkun, P. and Indra-Payoong, N. (2015) “Impact of port pricing policies for increasing the efficiency of port utilization,” In: Proceedings of 7th International Conference on Logistics and Transport,” 17 – 20 November, Lyon, France.
 • Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N. and Sittivijan, P. (2015) “A practical implementation of time-dependent fastest path algorithm: a case study of Bangkok road network,” In: Proceedings of 7th International Conference on Logistics and Transport,” 17 – 20 November, Lyon, France.
 • Bungbua, P., Raothanachonkun, P. and Indra-Payoong, N. (2015) “Portfolio selection in argricultural product processing industry,” In: Proceedings of 7th International Conference on Logistics and Transport,” 17 – 20 November, Lyon, France.
 • Vanitchakornpong, K., Zhou, Z, Chen, A., Indra-Payoong, N. and Jansuwan, S., (2015) “A time-dependent alpha-reliable mean-excess path finding model in stochastic networks,” In: Proceedings of 6th International Symposium on Transportation Network Reliability (INSTR2015), Nara, Japan.
 • Suwannatat, T., Indra-Payoong, N. and Chinnasarn, K. (2015) “Robust Human Tracking Based on Multi-Features Particle Filter”, in Proceedings of the 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 22-24 July, Hat Yai.
 • ธนา น้อยเรือน นพคุณ บุญกระพือ และณกร อินทร์พยุง (2558) “การประเมินการอพยพของผู้โดยสารกรณีฉุกเฉินที่สถานีรถไฟใต้ดิน” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 – 10 กรกฎาคม, ชลบุรี
 • จิตสุภา สาคร ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง (2558) “การวิเคราะห์และแก้ปัญหาจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพาโดยใช้โปรแกรม VISSIM” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 – 10 กรกฎาคม, ชลบุรี
 • Sriborrirux, W., Wiyarun, W., Indra-Payoong, N., and Dan-klang, P. (2015) “An embedded RF-based motorcycle trajectory data for security monitoring system over university vehicular network”, IEEE 81st Vehicular Technology Conference, 11–14 May, Glasgow, Scotland.พ.ศ. 2557
 • Wang, J., Indra-Payoong, N., Sumalee, A., & Panwai, S. (2014). Vehicle re-identification with self-adaptive time windows for real-time travel time estimation. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 15(2), pp. 540 – 552.
 • พิสิษฐ์ บึงบัว ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ณกร อินทร์พยุง และสราวุธ จันทร์สุวรรณ (2557) “นโยบายการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับเมืองที่ยั่งยืน: กรณีมันสำปะหลัง (Agro-industrial supply chain policy for sustainable cities: Cassava production)”, การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17, 21 พฤศจิกายน โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (ได้รับรางวัล Best Paper Awards)
 • พิสิษฐ์ บึงบัว ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ณกร อินทร์พยุง และสราวุธ จันทร์สุวรรณ (2557) “นโยบายการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับเมืองที่ยั่งยืน: กรณีมันสำปะหลัง”, วารสารวิชาการ THAI VCML ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 – ธันวาคม 2557 หน้า 128 – 145.
 • กิตติ เชี่ยวชาญ กฤษณะ ชินสาร ณกร อินทร์พยุง และเกษม ปิ่นทอง (2557) “การประเมินจุดอ่อนของการเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทาง”, การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557 12 – 14 พฤศจิกายน โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ
 • อรุณรัตน์ เศวตธรรม ณกร อินทร์พยุง สราวุธ จันทร์สุวรรณ ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และกิตติ ทรัพย์ประสม (2557) “แบบจำลองในการประเมินผลกระทบด้านการเข้าถึงภายในพื้นที่เนื่องจากอุทกภัย”, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • สราวุธ จันทร์สุวรรณ Anthony Chen กิตติ ทรัพย์ประสม และณกร อินทร์พยุง (2557) “การประเมินระบบโครงข่ายสำรองสำหรับการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนแผนการบรรเทาภัยพิบัติทางหลวง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14- 16 พฤษภาคม, ขอนแก่น (ได้รับรางวัล Best Paper Awards)
 • เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ ณกร อินทร์พยุง และเอกชัย สุมาลี. (2556). การวิเคราะห์เส้นทางที่ใช้ระยะเวลาเดินทางน้อยที่สุดที่แปรผันตามช่วงเวลาในโครงข่ายถนนกรุงเทพฯ. In: Proceedings of the 5th International Conference on Knowledge and Smart Technology, 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์, ชลบุรี, 13 – 21.
 • พิสิษฐ์ บึงบัว ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง. (2556). การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการแจกแจงการเดินทางด้วยวิธีสมดุล. ใน: เอกสารการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21 – 22 พฤศจิกายน, ขอนแก่น, 699-709. (ได้รับรางวัลบทความดีเด่น)
 • Sumalee, A., Pan, T.L., Zhong, R., Uno, N., & Indra-Payoong, N. (2013). Dynamic stochastic journey time estimation and reliability analysis using stochastic cell transmission model: Algorithm and case studies. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 35, 263 – 285.
 • Pan, T.L., Sumalee, A., Zhong, R.X., & Indra-Payoong, N. (2013). Short-term traffic state prediction based on temporal-spatial correlation. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 14(3), 1242 – 1254.
 •  สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์ และณกร อินทร์พยุง. (2556). พฤติกรรมการประมูลบริการที่ทั้งสองฝ่ายเสนอราคาพร้อมกันและผู้ประมูลมีค่าเสียเวลา. วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 140 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)
 • Pueboobpaphan, S. & Indra-Payoong, N. (2013). The design of transportation service auction under time-cost environment. In: Proceedings of the 10th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies, 9-12 Sep, Taipei, EASTS_ISC-S-13-00732. (ได้รับรางวัล Best of Best Papers Awards)
 • Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N., Sumalee, A. and Sriborrirux, W. (2012) “Performance Evaluation of a RFID-Enabled Real Time Bus Dispatching System: Case study of the Bangkok bus system”, ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT), vol. 6, no. 2, pp. 144-155.