Charter Party Contract

Charter Party Contract

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความเข้าใจในภาพรวม ขั้นตอน กระบวนการแก้ไขปัญหา และรายละเอียดเชิงลึกโดยเฉพาะที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Charter party contract  เพื่อช่วยในการปิดช่องว่างของการปฏิบัติงาน และส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยจัดแบ่งหัวข้อการอบรม ดังนี้

Charter Party
ครั้งที่ เวลา หัวข้อการอบรม
1 9.00 – 16.00 น. Liabilities Implementation ในกรณีที่ สัญญาซื้อขาย และสัญญา C/P มีความแตกต่างกัน และ/หรือ กรณีที่ Voyage Instruction / Document Instruction มีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากสัญญาซื้อขาย และการ Release liabilities ในกรณีดังกล่าว
วิเคราะห์แนวคิดของ Asba Tank Voy และ Shell Voy 5
ตัวอย่างกรณีที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ Lay time & Demurrage  (กรณีที่เกิดขึ้นบ่อยๆ) / Demurrage Liability
ความสัมพันธ์ระหว่าง C/P และ B/L
วิเคราะห์ Rider Clause—Most Common (Popular) Clauses Recommended by P&I Club
2 9.00 – 16.00 น. Restrictions/ Applications Under Thai Laws
ตัวอย่างกรณีกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  โดยบูรณาการเข้ากับมุมมองจาก Commercial/ ปัญหาด้านการสื่อสารที่มักเกิดบ่อยๆ (Interactive) – ตัวอย่างกรณีที่สินค้าโดนลูกค้า Reject เนื่องจากสินค้าเกิด Contamination และความรับผิดจะอยู่ที่ฝ่ายใด เป็นต้น
ประเด็นทางด้าน Wording และการตีความหมายในเอกสาร C/P, B/L, Voyage Instruction และ Document Instruction ที่มักนำมาซึ่งความเข้าใจผิด
B/L on Board Handling and Management (Original B/L and Copies of B /L)

Faculty

Sorry no post found.