Supply Chain Engineering

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Supply Chain Engineering)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย     : วท.บ. (วิศวกรรมโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Supply Chain Engineering)

การประกอบอาชีพ : การประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน  นักวิทยาศาตร์ข้อมูล ภายในซัพพลายเชนของภาคอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิต จนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้าย

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8 หน่วยกิต
กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน 40 หน่วยกิต
แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การจัดซื้อจัดจ้าง 3(3-0-6)
การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)
การจัดการคลังสินค้า 3(3-0-6)
การขนส่งและกระจายสินค้า 3(3-0-6)
วิชาบังคับ 43 หน่วยกิต
โปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล 3(3-0-6)
โปรแกรมภาษา R 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน 1 3(3-0-6)
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองสถานการณ์ 3(3-0-6)
แบบจำลองบนสเปรดชีต 3(3-0-6)
วิศวกรรมคุณภาพ 3(3-0-6)
การออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
เทคโนโลยีบล็อคเชนและสัญญาอัจฉริยะ 3(3-0-6)
วิธีการวิจัย 2(2-0-6)
โครงงานวิศวกรรมโซ่อุปทาน 1 3(3-0-6)
โครงงานวิศวกรรมโซ่อุปทาน 2 3(3-0-6)
ฝึกงาน 3(0-9-5)
สัมมนา 1(0-2-1)
วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การกำหนดราคาแบบไดนามิกส์และการจัดการรายได้ 3(3-0-6)
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 3(3-0-6)
ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน 2 3(3-0-6)
การบริหารความเสียงในโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การบริหารค้าปลีก 3(3-0-6)
การบริหารรายได้ 3(3-0-6)
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรร 2(2-0-4)
สหกิจศึกษา 6(0-18-9)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

* เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออก และมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษาด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการ

คัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในรูปแบบที่หลากหลาย และ มีสาระสำคัญในแต่ละวิธีสรุปดังนี้
– โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการ Admissions จำนวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการพิเศษ จำนวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด

 

Faculty

Sorry no post found.