Supply Chain Engineering

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Supply Chain Engineering)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย     : วท.บ. (วิศวกรรมโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Supply Chain Engineering)

การประกอบอาชีพ : เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถทำงานในตำแหน่ง นักวิเคราะห์โซ่อุปทาน (Supply chain analyst) วิศวกรจัดซื้อ ผู้จัดการจัดหา วิศวกรโซ่อุปทาน ผู้จัดการด้านชัพพลายเชน ภายในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิต จนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้าย รวมทั้ง การต่อยอดธุรกิจเดิม เป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8 หน่วยกิต
กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน 33 หน่วยกิต
แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
การเขียนแบบบวิศวกรรม 3(2-3-4)
ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ 3(3-0-6)
วิยุตคณิต 3(3-0-6)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-2-4)
การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 3(3-0-6)
การขนส่งและการกระจายสินค้า 3(3-0-6)
วิชาบังคับ 55 หน่วยกิต
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
โปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล 3(2-2-5)
โปรแกรมภาษา R 3(2-2-5)
แบบจำลองบนสเปรดชีต 3(2-2-5)
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน 1 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองสถานการณ์ 1 3(2-2-5)
การจัดการรายได้ 3(3-0-6)
ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
เทคโนโลยีบล็อคเชนและสัญญาอัจฉริยะ 3(3-0-6)
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
วิศวกรรมคุณภาพ 3(3-0-6)
วิธีการวิจัย 3(3-0-6)
โครงงานวิศวกรรมโซ่อุปทาน 1 3(0-9-1)
โครงงานวิศวกรรมโซ่อุปทาน 2 3(0-9-1)
สัมมนาทางโลจิสติกส์ 1(0-2-1)
สหกิจศึกษา 9(0-30-2)
วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
การจัดการค้าปลีก 3(3-0-6)
การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองสถานการณ์ 2 3(2-2-5)
การวิจัยดำเนินงาน 2 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมโซ่อุปทาน 2(2-0-4)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

* เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในคณะโลจิสติกส์ได้อีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของประธานสาขาวิชา

การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออก และมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษาด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการ

คัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในรูปแบบที่หลากหลาย และ มีสาระสำคัญในแต่ละวิธีสรุปดังนี้
– โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการ Admissions จำนวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการพิเศษ จำนวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด

สมัครเข้าศึกษา >> http://regservice.buu.ac.th/index.html

 

Faculty

Sorry no post found.