Supply Chain Engineering

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Supply Chain Engineering

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย     : วศ.บ. (วิศวกรรมโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Supply Chain Engineering)

การประกอบอาชีพ : เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถทำงานในตำแหน่งวิศวกรโซ่อุปทาน วิศวกรระบบ วิศวกรอุตสาหกรรม วิศวกรการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพ รวมทั้ง วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์และวางแผน  นักวิทยาศาตร์ข้อมูล ภายในซัพพลายเชนของภาคอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิต จนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้าย

สังเกตด้วยว่า หลักสูตรวิศวกรรมโซ่อุปทาน มีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ ของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่น หลักสูตรวิศวกรรมโซ่อุปทาน ตอบโจทย์และแก้ปัญหา 4 ข้อหลัก ๆ ดังนี้

  • สาขาวิขาที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน เน้นการสร้างองค์ความรู้เป็นส่วน ๆ อาทิเช่น การวางแผนความต้องการ การตลาด การวางแผนการผลิต การจัดหา คลังสินค้า การขนส่งและกระจายสินค้า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริการโลจิสติกส์ ซึ่งขาดความรู้ในเชิงบูรณาการส่วนประกอบและกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการบูรณาข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการบริหารจัดการโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาพรวมขององค์กร
  • นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน ขาดองค์ความรู้และทักษะที่เพียงพอต่อการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดโซ่อุปทาน โดยเฉพาะทักษะทางวิศวกรรม ซึ่งต้องบูรณาการ ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ รวมทั้งองค์ความรู้ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • ขาดทักษะในการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่เน้นการนำข้อมูลที่หลากหลายมาสังเคราะห์เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ โดยบูรณาการองค์ความรู้ตั้งแต่การผลิตจนถึงการขายสินค้าและให้บริการกับผู้บริโภคลำดับสุดท้าย
  • ประเทศไทยขาดบุคคลากร ที่มีองค์ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมโซ่อุปทาน ทำให้โซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมของไทยเประบางและไม่ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ขาดความโปร่งใส โดยเฉพาะการกระจายรายได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานจากผู้บริโภคกลับมายังผู้ผลิต เอื้อประโยชน์กับระบบทุนนิยม ผูกขาด ไม่เป็นธรรม และสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม

คุณสมบัติเฉพาะ

รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ – คณิต

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลดที่นี่

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8 หน่วยกิต
กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน 40 หน่วยกิต
แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)
ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)
Discrete Mathematics 3(3-0-6)
Data Structure and Algorithms 3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การจัดหา (Procurement) 3(3-0-6)
การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง (Demand and Inventory Planning) 3(3-0-6)
การจัดการคลังสินค้า 3(3-0-6)
การขนส่งและกระจายสินค้า 3(3-0-6)
วิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
ไพธอนสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Python for Data Science) 3(3-0-6)
แบบจำลองทางสถิติด้วยภาษา R (Statistical Models in R) 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน 1 (Operations Research I) 3(3-0-6)
การแก้ปัญหาการตัดสินใจบนโครงข่าย (Network Optimization) 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองสถานการณ์ 3(3-0-6)
แบบจำลองบนสเปรดชีต (Spreadsheet Modelling) 3(3-0-6)
วิศวกรรมคุณภาพ (Quality Engineering) 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
บล็อคเชนและสัญญาอัจฉริยะ (Blockchain and Smart Contract) 3(3-0-6)
วิธีการวิจัย (Research Methodology) 2(2-0-6)
โครงงานวิศวกรรมโซ่อุปทาน 1 3(3-0-6)
โครงงานวิศวกรรมโซ่อุปทาน 2 3(3-0-6)
ฝึกงาน (Internship) 3(0-9-5)
สัมมนา 1(3-0-6)
วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
วิศวกรรมค้าปลีก (Retail Engineering) 3(3-0-6)
ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
การกำหนดราคาแบบไดนามิกส์และการจัดการรายได้ (Dynamic Pricing and Revenue Management) 3(3-0-6)
ปัญญาประดิษฐ์และแมชีนเลินนิ่ง (AI and Machine Learning) 3(3-0-6)
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Automation Systems in Industrial Applications) 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน 2 (Operations Research II) 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain Mgt.) 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรร 2(2-0-6)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 6(0-18-6)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

* กลุ่มวิชาเลือก หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์หรือโลจิสติกส์การบิน และสาขาการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ของคณะโลจิสติกส์ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออก และมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษาด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการ

คัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในรูปแบบที่หลากหลาย และ มีสาระสำคัญในแต่ละวิธีสรุปดังนี้
– โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการ Admissions จำนวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการพิเศษ จำนวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด

 

Faculty

Sorry no post found.