Maritime Industrial Management

แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี (วท.บ.) 4 ปี | ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Logistics and Supply Chain

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย      : วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)

IMG_3965 copy

ปรัชญา

การประกอบอาชีพ : เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถทำงานในตำแหน่ง นักวิเคราะห์โซ่อุปทาน (Supply chain analyst) วิศวกรจัดซื้อ ผู้จัดการจัดหา วิศวกรโซ่อุปทาน ผู้จัดการด้านชัพพลายเชน ภายในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิต จนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้าย รวมทั้ง การต่อยอดธุรกิจเดิม เป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (ศิลป์-คำนวณ) มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเพิ่มเติม

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลดที่นี่

* เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในคณะโลจิสติกส์ได้อีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของประธานสาขาวิชา

1. มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานเป็นทีมทั้งในฐานะที่เป็นผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง ทางด้านอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี โดยสามารถนำไปบริหารจัดการ วางแผน และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
4. มีความคิดริเริ่มในการค้นหาปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การแสวงหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งในสถานการณ์ส่วนบุคคล กลุ่ม และระหว่างหน่วยงาน โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ การประยุกต์เทคนิคทางศาสตร์อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้
5. ประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อน สร้างสรรค์แนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนางานทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยนาวีได้อย่างทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
6. มีทักษะการสื่อสาร และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิผล

การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออก และมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษาด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการ

คัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในรูปแบบที่หลากหลาย และ มีสาระสำคัญในแต่ละวิธีสรุปดังนี้
– โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการ Admissions จำนวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการพิเศษ จำนวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด

สมัครเข้าศึกษา >> http://regservice.buu.ac.th/index.html

Faculty