Trading Professional

Trading Professional

นักเทรดมืออาชีพ จำเป็นต้องเรียนรู้กฎ หลักการ เพื่อกำจัดปัจจัยด้านอารมณ์ออกไป ทั้ง Physical Trading ที่ต้องเข้าใจ Fundamentals และซัพพลายเชนของสินค้านั้น ๆ และ Paper Trade ที่ราคาสินค้าได้รับอิทธิพลจากนักเก็งกำไรเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบัน การเทรดส่วนใหญ่ ส่งคำสั่งซื้อขายโดยคอมพิวเตอร์และใช้ AI ช่วยในการตัดสินใจ

 

No. Duration Topics
1 6 hrs
  • Global Economic Trends and Trading Basisแนว – แนมโน้มเศรษฐกิจโลกและการวิเคราะห์ผลกระทบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้า-ส่งออก
2 6 hrs
  • Commodity Trading and Financial Costs – เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อตกลงการค้า การค้าอนุพันธ์ Payment terms สัญญาซื้อขาย การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
3 6 hrs
  • Hedging Principles – การบริหารความเสี่ยงด้านราคา ราคาล่วงหน้า Options และ Swaps
4 6 hrs
  • Freight & Logistics – ภาพรวมโซ่อุปทาน สัญญาจ้างเรือ การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ กฏหมายและการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง
5 6 hrs
  • Trading Platforms and Technical Analysis – สภาพแวดล้อมในตลาดโลก แพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ การวิเคราะห์ Charts แนวโน้ม รูปแบบ และดัชนีต่าง ๆ การจำลองสถานการณ์
6 6 hrs
  • Value-at-Risk and Portfolio Management – เครื่องมือทางสถิติที่ช่วยในการวิเคราะห์ การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง มูลค่าความเสี่ยง (Value-at-Risk) การควบคุมความเสี่ยง Best Practice
7 6 hrs
  • Game Theory and Sustainable Supply Chain – ทฤษฏีเกม การวิเคราะห์พฤติกรรม จุดสมดุลของตลาด กลยุทธ์การแข่งขัน กลไกการซื้อขายและการบริหารโซ่อุปทาน
8 6 hrs
  • Course Summary และมอบประกาศณียบัตร

Faculty

Sorry no post found.