Organization Structure

โครงสร้างองค์กร (Organizational Profile)

ลักษณะองค์การ

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Faculty of Logistics: LOG, Burapha University: BUU) มีประวัติเริ่มจาก “วิทยาลัยพาณิชยนาวี” ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และเปลี่ยนฐานะเป็น “คณะโลจิสติกส์” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  คณะโลจิสติกส์จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตให้กับประเทศแล้ว คณะฯ ยังมีพันธกิจในการวิจัยและให้บริการวิชาการ พร้อมทั้งมุ่งมั่นจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

คณะกรรมการประจำคณะฯ ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน รองคณบดี ประธานสาขาวิชา (เลือกกันเองไม่เกิน 5 คน) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 3 คน ผู้แทนคณาจารย์ประจำเต็มเวลาภายในคณะ 3 คน มีหน้าที่วางนโยบายและแผนงาน จัดระบบการบริหารงานภายในคณะ และให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี