Organization Structure

Organization Structure

 

Management Structure

คณะกรรมการประจำคณะฯ ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน รองคณบดี ประธานสาขาวิชา (เลือกกันเองไม่เกิน 5 คน) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 3 คน ผู้แทนคณาจารย์ประจำเต็มเวลาภายในคณะ 3 คน มีหน้าที่วางนโยบายและแผนงาน จัดระบบการบริหารงานภายในคณะ และให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี