Administrator

Administrator

S__4489219

ดร. อรุณี แสงวารีทิพย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

S__12345394

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือเอก  ดร. สราวุธ ลักษณะโต

รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี มัธยะ ยุวมิตร

ว่าที่ร้อยตรี ดร. มัธยะ ยุวมิตร

รองคณบดีวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา

ดร. ฐิติมา วงศ์อินตา

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

pasan

กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์

ประธานสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

Pannakorn

อาจารย์ พณณกร ทองหลิ้ม

ประธานสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์