Administrator

Administrator

taweesak

ศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

sarawut3

รองศาสตราจารย์เรือเอก  ดร. สราวุธ ลักษณะโต

รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต

mathaya1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัธยะ ยุวมิตร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

areekamol1

ดร. อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

pannakorn1

อาจารย์ พณณกร ทองหลิ้ม

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ประธานสาขา
68472

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์

ประธานสาขาระดับบัณฑิตศึกษา

anirut1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์ ขันธสะอาด

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

pasan1

กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์

ประธานสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

nakorn1

รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง

รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนส่ง (ต่อเนื่อง)