หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี มี 3 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
  แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
  แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
  – สมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง)
  แขนงวิชาธุรกิจโลจิสติกส์และพาณิชยนาวี
  แขนงวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
 •  มุ่งพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ทักษะเฉพาะทาง ในด้าน การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการเดินเรือ การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจพาณิชยนาวี พร้อมทั้งคุณลักษณะทั่วไป เช่น ความเป็นผู้นำ มีความใฝ่รู้ การทำงานร่วมกัน ความสามารถทางภาษาและเทคโนโลยี ผ่านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
 •  กิจกรรมการพัฒนานิสิตทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณธรรม

Faculty

Sorry no post found.