Roogan – Cannobis Supply Chain

รู้กัญ – ซัพพลายเชนกัญชา จากเมล็ดพันธุ์สู่ตลาดต่างประเทศ

ภาพรวมของโซ่อุปทานกัญชา เมล็ดพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ การหาแหล่งเมล็ดพันธุ์และการขออนุญาตนำเข้า การเพาะปลูก การดูแลและการเก็บเกี่ยว สารสำคัญในกัญชาและผลกระทบต่อร่างกาย มาตรฐานรับรอง กัญชาทางการแพทย์ การแปรรูปผลผลิตจากกัญชา ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การถอดบทเรียนทางการตลาด โอกาสในตลาดต่างประเทศ กรณีศึกษา การจัดการโซ่อุปทานกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

หลักสูตรระยะสั้นแบบบูรณาการ

 • คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

Cannabis Supply Chain: From Seed to Sale 
เรียนทุกวันเสาร์ 9:00 - 16:30 น.
ลำดับ เนื้อหาและรายละเอียด ชั่วโมง
1 ภาพรวมของโซ่อุปทานกัญชา เมล็ดพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การขออนุญาตนำเข้า 6.5
2 การเพาะปลูก การดูแลและการเก็บเกี่ยว การศึกษาดูงานฟาร์มกัญชา

ภายในจังหวัด ภาคตะวันออก*

Dinner Talk: กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ ประจำรุ่นร่วมกับคณาจารย์คณะโลจิสติกส์และคณะเภสัชฯ ณ ร้านอาหารริมทะเลบางแสน

6.5
3 Workshop – การวิเคราะห์สารสำคัญในกัญชา มาตรฐานรับรอง และข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 6.5
4 การศึกษาดูงาน ฐานเรียนรู้แปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ความสำเร็จ โอกาส และความหวัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เชียงใหม่ – เดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัดและพักที่โรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน*

6.5
5 Workshop – การแปรรูปผลผลิตจากกัญชาสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 6.5
6 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และถอดบทเรียนทางการตลาด 6.5
7 โอกาสในตลาดต่างประเทศ กรณีศึกษา การจัดการโซ่อุปทานกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 6
รวม 45

*อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน

ผลลัพธ์ของการเรียนรู้

 1. เข้าใจโซ่อุปทานกัญชาเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการแปรรูปผลผลิตสู่ผู้บริโภค
 2. สามารถเพาะปลูกและแปรรูปผลผลิตจากกัญชา
 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชาเพื่อทดสอบตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

ค่าธรรมเนียม 25,000 บาท

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่จะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยบูรพา จะต้องได้รับการประเมินผลการอบรมในระดับคะแนนขั้นต่ำ ร้อยละ 80
 2. ค่าธรรมเนียมในการอบรมนี้รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ
 3. ศิษย์เก่า หรือนิสิตที่เคยอบรม รวมทั้งบุคคลกรภายใต้ MOU กับ คณะโลจิสติกส์ หรือคณะเภสัชฯ ลด 10%

ข้อมูลในการติดต่อสอบถาม

 • ชื่อ-สกุล: นางสาวจารุณี สุขเจริญ
 • เบอร์โทรศัพท์:038-103-102
 • E-mail: jaruneenan2@gmail.com

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae: CV)
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีผู้เรียนชาวไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้เรียนชาวต่างชาติ)

ระบบคลังหน่วยกิตมหาวิทยาลัยบูรพา (Credit Bank)

 • รายวิชา 91655161 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ จำนวน 3 หน่วยกิต สะสมหน่วยกิตในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Faculty

Sorry no post found.