Blog

โครงการรวมพลังจิตอาสาเรารักมหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นิสิตคณะโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมโครงการรวมพลังจิตอาสาเรารักมหาวิทยาลัยบูรพา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาด พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กองกิจการนิสิต เเละนิสิตจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
รายการเศรษฐกิจมหาสมุทรเส้นทางการค้าแห่งบูรพาทิศ
กัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้ให้ความรู้และข้อคิดเห็นเชิงวิชาการจากประสบการณ์จริงด้านพาณิชยนาวีไทยมากว่า 20 ปี ทางโทรทัศน์ TNN 24 ช่อง 16 ในรายการ เศรษฐกิจมหาสมุทรเส้นทางการค้าแห่งบูรพาทิศ ตอน สร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางท่าเรือแห่งเอเชียด้วยคลองไทย https://www.youtube.com/watch?v=0TTLbG_hCSU&feature=youtu.be    
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 223/2561 ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง เลขที่ 90997 และเลขที่ 91004 สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25)...
Read More
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด
เมื่อวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ และอาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด จังหวัดชลบุรี สำหรับนิสิตภายในหลักสูตรฯ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีจากสถานประกอบการจริง ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผู้บริหารของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต...
Read More
ล่ามการประกวด Miss Earth Thailand 2018
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมความสามารถของ นายอภิวัฒน์ เปรมปรีชา ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ รุ่น 12 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีโอกาสได้รับเชิญให้เป็นล่ามแปลคำถามให้กับ การประกวดนางงาม Miss Earth Thailand 2018 ณ โรงแรม Diamond Manila Philippines และ MOA Aren ในวันที่ 1 และ 3 พฤศจิกายน...
Read More
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายเบญจพล คิมประเสริฐ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นายเบญจพล คิมประเสริฐ (น้องแคน) นิสิตชั้นปี ๑ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายเบญจพล คิมประเสริฐ ณ วัดบางช้างเหนือ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ ๒๙ ตุลาคม ถึง ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 10 “Cruise Service Management”
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ Cruise Service Management การจัดการบริการเรือสำราญ ได้รับเกียรติจาก Mr.Martin O'Dee CEO, Speedy Global Limited และ Ms.Widsawanee Chaiwattanasakul President of TSTC Thai Seafarer Recruitment Co.,Ltd. MD of...
Read More
โครงการแนะแนวการตรวจเรือ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  ได้จัดอบรมโครงการแนะแนวการตรวจเรือ โดย... กัปตันอนุชา เหรียญรักวงศ์ ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ได้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการตรวจเรือ
Read More
ศึกษาดูงานที่ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี และบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 นิสิตปริญญาโท รุ่น 16/1 ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) แหลมฉบังคอมเพล็กซ์ และ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Global Logistics Management)
Read More
พิธีรับหมวกและรับแหวน 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานพิธีรับหมวก และรับแหวน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในพิธี และ รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ เป็นประธานพิธีแรกสักการะเสด็จเตี่ย โดยมีนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ชั้นปี 1 จำนวน 24 คน และชั้นปี...
Read More