Blog

เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ เอกสุววรณ โฮมสเตย์ จังหวัด จันทบุรี และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นิสิตสโมสรนิสิตมีความรู้...
Read More
ต้อนรับครูและนักเรียน จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัธยะ ยุวมิตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  พร้อมทั้งทีมสโมสรนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับคณะฯครูและนักเรียน จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จำนวน 36 คน ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการรับเข้าศึกษาต่อ และเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษา รวมถึงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆภายในคณะโลจิสติกส์
Read More
โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 7-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานรถไฟฟ้าความเร็วสูง ณ สปป.ลาว เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางโลจิสติกส์ ในพื้นที่รถไฟฟ้าความเร็วสูง และเส้นทาง From Land Lock to Land Link ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสร้างสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนจำนวนนิสิตต่างชาติเพื่อเข้ารับการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม หรือทำวิจัย เพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์
Read More
คณะโลจิสติกส์ได้เปิด หลักสูตรสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Smart Farming and Supply Chain) นิสิตจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามใน 3 กลุ่มงานกลุ่มงาน 1: Smart Supply Chain การผลิตพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลังผลผลิตสูง สำหรับงานเกษตรอุตสาหกรรม การเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดอโรมา จากสมุนไพรว่านนางคำ การผลิตคราฟต์เบียร์จากข้าวฟ่าง Brewing Community กลุ่มงาน 2: Autonomous Farming การควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตรไร้คนขับและโดรน การควบคุมเกษตรอัจฉริยะด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลุ่มงาน 3:...
Read More
โครงการศึกษาดูงาน LogiMAT – Intelligent Warehouse 2023
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน LogiMAT - Intelligent Warehouse 2023 ณ Impact Exhibition Center Hall 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิศวกรรมโซ่อุปทาน ทั้งหมด 49 คน นำโดย...
Read More
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าอบรมและฝึกภาคปฏิบัติภาคทะเล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าอบรมและฝึกภาคปฏิบัติภาคทะเล เพื่อให้ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา STWC มีความเป็นมาตรฐานในสากล ซึ่งมีหลักสูตรต้นแบบ ที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ(IMO) และถูกกำกับโดยกรมเจ้าท่า ทำให้นอกจากการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนแล้ว นิสิตจะต้องออกฝึกภาคทะเลในเรือสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงต้องมีหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) เพื่อบันทึกประวัติการทำงาน ในเรือและใช้ตรวจสอบระยะเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ในเรือ ใหกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือชั้นปีที่ 1 ทั้ง 28 คน
Read More
โครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือ Kerry Siam Seaport
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือ Kerry Siam Seaport ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชนาวี ทั้งหมด 73 คน นำโดย ผศ.ดร.ธัญภัส เมืองปัน ผศ.คงศักดิ์ เศรษฐดา อ. ฐานันดร์ กัณฑะษา และ อ....
Read More
การจัดการโซ่อปุทานในอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬา บริษัท Decathlon
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 บริษัท Decathlon ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณ Tharit Chanthasorot ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับความนิยม โดยมีการอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์ต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดหาในการทำงานของบริษัท ที่ต้องมีการติดต่อกับส่วนงานต่างประเทศ การทดสอบอุปกรณ์กีฬาก่อนการนำออกขายไปยังลูกค้า การจัดการคลังสินค้าที่มีการคำนึงถึงการหยิบและจัดเก็บทั้งในคลังสินค้าและที่หน้าร้านด้วย นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้นิสิตในเรื่องการจัดการขนส่ง ซึ่งต้องมีการจัดเส้นทางการขนส่ง จัดขนาดของรถให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้า รวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้รถพลังงานไฟฟ้าในการขนส่งสินค้าของบริษัท ทำให้นิสิตได้เห็นว่าบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์กีฬาและมีหน้าร้านใหญ่ในการขาย โดยคำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าในการใช้งานของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ ซึ่งตรงตามหลักการจัดการโลจิสติส์ นั่นหมายถึงว่าการจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนหลากหลายอุตสาหกรรม ในคาบเรียนนี้ได้รับการดูแลกิจกรรมจาก ผศ.ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์...
Read More
การเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนฝึกสหกิจศึกษา ในเรื่องการจัดการความเครียดในที่ทำงาน
ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ ได้จัดการเรียนการสอนวิชา เตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และสาขาการค้าระหว่างประเทศฯ ในหัวข้อการจัดการความเครียดในที่ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจและแนวคิดในการจัดการสถานการณ์รวมถึงความเครียดที่นิสิตจะได้พบเจอในสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากนักจิตวิทยา 2 ท่าน ได้แก่ คุณอาทิตย์ พาณิชอัตรา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ดร.ศรัณยา รพีอาภากุล นักจิตวิทยาอิสระ ซึ่งกิจกรรมภายในห้องเรียนนิสิตได้เรียนรู้ที่มาของความเครียดและความวิตกกังวล ได้ทราบวิธีในการจัดการ รับมือ และแนวทางในการแก้ไข จากการจำลองสถานการณ์ในที่ทำงานที่มีโอกาสจะได้ประสบระหว่างการฝึกสหกิจศึกษา ในกิจกรรมดังกล่าวทำให้นิสิตได้รับรู้ความรู้สึกและความกดดันในตำแหน่งต่างๆในที่ทำงานจากการจำลองสถานการณ์...
Read More
โครงการ Future Mobility การเดินทางในโลกอนาคตด้วยรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล รองคณบดี เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตและได้ลงนามความร่วมมือในโครงการ Future Mobility การเดินทางในโลกอนาคตด้วยรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ กับ บริษัท Hankaisi Intelligent Technology Co., Ltd. (PIX Moving) สาธารณรัฐประชาชนจีน - Rebuild the City with Autonomous Mobility รวมทั้งเพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการยานยนต์...
Read More