Blog

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91065 และ เลขที่ตำแหน่ง 90996ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 14/2567 ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91001จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาบัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25)...
Read More
เปิดรับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) สำหรับผู้ที่จบปวส. ต่อปริญญาตรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 22 พ.ค. 2667 สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง http://regservice.buu.ac.thและ http://e-admission.buu.ac.th  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา หมายเลข 0 3810 2643 และ 0 38102 721
Read More
โครงการพิธีสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2567
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  เวลา 09.09 น. คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการพิธีสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร และนิสิตของคณะโลจิสติกส์มีความรักความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพเดินเรือ
Read More
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บุคลากรคณะโลจิสติกส์ นำโดย คณบดี รองคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 26 ท่าน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ 1. การบริหารจัดการในภาพรวมของ QA Center 2. การบริหารจัดการในภาพรวมของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3....
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91001 สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้ เงื่อนไขการบรรจุ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หรือสาขาสัมพันธ์ และถือประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือในระดับบริหาร และมีประสบการณ์ทำงานบนเรือในระดับปฏิบัติการ หรือสูงกว่าอย่างน้อย 4 ปี ผู้สมัครต้องมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้(๑) TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ ๗๙(๒)...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ.. ดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอนุสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567
Read More
หลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังเอกสารเเนบ ประกาศทุนการยางDownload
Read More
โครงการฝึกอบรมการเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพบนเรือสำราญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงธุรกิจเรือสำราญ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพบนเรือสำราญ ระหว่างวันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2, 3 และ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ให้กับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงธุรกิจเรือสำราญ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่1)...
Read More
คณะโลจิสติกส์ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกDownload รายละเอียดคุณลักษณะ ผู้ช่วยพัสดุDownload รายละเอียดคุณลักษณะ ช่างเทคนิคDownload
Read More
Episode II : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และฝึกทักษะการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา Corporate BCG and Sufficient Economy Model
เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะโลจิสติกส์คณะโลจิสติกส์ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และฝึกทักษะการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา Corporate BCG and Sufficient Economy Model นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
Read More