Blog

การแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพนักเดินเรือ สำหรับเด็กไทยที่มีความใฝ่ฝันอยากเดินทางท่องโลก มีอนาคตไกล รายได้ดี ที่คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิทยาการเดินเรือ เรียนทฤษฎีในห้องเรียน 4 ปี และฝึกงานในเรือสินค้า 1 ปี ในชั้นปีสุดท้าย โดยคณะโลจิสติกส์มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ (ห้องจำลองการฝึกปฎิบัติการเดินเรือ Navigation simulation) และคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเดินเรือ เพื่อที่จะหล่อหลอมให้บัณฑิตที่จบออกไปเป็นนักเดินเรือที่มีคุณภาพสามารถทำงานได้ในระดับสากล https://www.youtube.com/watch?v=D8jcVc14HEA https://www.youtube.com/watch?v=D8jcVc14HEA  
Read More
พิธีประดับปีกและบ่าชั้นปี นิสิตแขนงธุรกิจการบิน ประจําปีการศึกษา 2565
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีประดับปีกและบ่าชั้นปี นิสิตแขนงธุรกิจการบิน ประจําปีการศึกษา 2565 ในพิธีประดับเครื่องหมาย นำโดย รองศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต (รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต) อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) กัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ (ประธานสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ)...
Read More
Using an electric data place for due diligence can make https://dataroomstartup.info/data-room-as-a-capital-raising-software/ the process considerably faster and less complicated. The online data bedroom has pre-installed search features and a file-management system...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “Real-world optimization problems in Logistics and Supply Chain Management”
เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ทางบริษัท QTFT ได้เข้ามาร่วมบรรยายในกิจกรรม Logistics Talk ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ "Real-world optimization problems in Logistics and Supply Chain Management" โดย ดร.ธเนศ พฤทธิวรสิน นักวิจัยของบริษัท QTFT...
Read More
ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรัทธาสมุทร
เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนายจิรวัฒน์ นัยกองศิริ นิสิตปริญญาโทสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยการดูงานครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายแนะนำคณะโลจิสติกส์ การบรรยายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การนำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสาธิตการใช้งานหุ่นยนต์แขนกล เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานเกิดความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์เทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มากขึ้น
Read More
รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในงานประกวด ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแนวคิด ในงาน World Maritime Day 2022 ภายใต้หัวข้อ “New technologies for greener shipping: นวัตกรรมสำหรับการขนส่งทางน้ำ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิทยาการเดินเรือ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแนวคิด ในงาน World Maritime Day 2022 ภายใต้หัวข้อ “New technologies for greener shipping: นวัตกรรมสำหรับการขนส่งทางน้ำ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่จัดขึ้นโดย กรมเจ้าท่า โดยนิสิตสาขาวิทยาการเดินเรือ สามารถคว้าทั้งรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศได้ คือ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 หัวข้อ Hybrid Ship มีสมาชิกคือ 1. นายบำรุง...
Read More