Blog

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เมื่อเวลา 09.00 – 12.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้อง KA 500 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม    
Read More
เมื่อวันที่ 21 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ได้รับอนุมัติจัดโครงการการยกระดับ คุณภาพหลักสูตรด้วยการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward curriculum design) และเกณฑ์ AUN-QA พร้อมกับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการประยุกต์ใช้เกณฑ์ EdPEx โดยในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง เป็นวิทยากรให้ความรู้ บรรยายในหัวข้อ "ความท้าทายของหลักสูตรอุดมศึกษาในยุคดิสรัปชั่น" ในเวลา...
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 23/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 นั้น บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้า ส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังเอกสารแนบ...
Read More
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th anniversary 67 Public lectures เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการแสดงจุดยืนในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก (Wisdom of the East)” และเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคมปัจจุบันและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการจัดบรรยายสาธารณะจำนวน 67 เรื่อง (ตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565) โดยคณะโลจิสติกส์ มีบรรยาย วันที่ 5 กรกฎาคม...
Read More
หลักสูตรระยะสั้น “รู้กัญ” ซัพพลายเชนกัญชาจากเมล็ดพันธุ์ สู่ตลาดต่างประเทศ
คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับคณะเภสัชฯ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น "รู้กัญ" ซัพพลายเชนกัญชาจากเมล็ดพันธุ์ สู่ตลาดต่างประเทศ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรียนทุกวันเสาร์ ทั้งหมด 7 ครั้ง เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หมายเหตุ: มีศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://buulog.com/index.php/course/roogan/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจารุณี 038-103102
Read More
บทสัมภาษณ์ ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ในวารสารทิศไท
ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้สัมภาษณ์ในวารสารทิศไท ในคอลัมภ์สานฝันเยาวชน ซึ่งเป็นวารสารเพื่อเยาวชนของมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 48 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nif-tidthai.org/
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 16/2565 ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เลขที่ 91352 สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557...
Read More
ด้วย คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 9597 จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 9791 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มใบสมัคร
Read More
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดพิ่มเติม  https://sites.google.com/view/tpqimaritime/home   ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2 ดังนี้ 1. (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ขับเรือยนต์เร็ว และอาชีพนักเดินเรือยอร์ช 2. (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช และ...
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1302-2561 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการตัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน...
Read More