Blog

Logistics Talk ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณดุสิต ปั้นมณี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์กระจายสินค้าธัญญบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มาบรรยายในหัวข้อ Retail Distribution Strategies  ซึ่ง การบรรยายครั้งนี้ ได้รับฟังประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น การดำเนินงาน Retail operations และการวางกลยุทธ์ด้านการกระจายสินค้า Channel distributions...
Read More
สัมมนารายวิชาสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสัมมนารายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชนกุล รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิต ซึ่งในงานมีการแข่งขันประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาแบบ Oral Presentation และการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาแบบโปสเตอร์จากนิสิตจำนวนทั้งหมด 168 คน ผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงงาน การจัดเส้นทางการขนส่งลำเลียงชิ้นส่วน โดย นางสาวทวินันท์ เศษศรี...
Read More
บรรยายจาก Jobtopgun และ Super Resume
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก คุณสุรางค์ จิตร์น้อมรัตน์ จากบริษัท Jobtopgun และ Super Resume ได้บรรยายให้นิสิตที่เรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวนกว่า 200 คน เกี่ยวกับการทำ Resume ออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การหาสถานที่ฝึกสหกิจ รวมถึงเทคนิคการสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 2
เมื่อวันพฤหัสที่ 27 เมษายน 2560 คณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 2 และรับเกียรติจาก คุณจาตุรนต์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการกองบริหารงานสารสนเทศ สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย (จำกัด) มหาชน มาบรรยายในหัวข้อ Airline Digitalization การบรรยายครั้งนี้ได้ทราบถึงการขับเคลื่อนของ บริษัท การบินไทยเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตัล นวัตกรรม แนวความคิดในการบริหารจัดการ และแบบจำลองธุรกิจใหม่ ๆ ในโครงการนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นิสิต...
Read More
เยี่ยมชมศูนย์การควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. พ.ศ. 2560 อาจารย์รณกฤต  เศรษฐดาลี  พร้อมด้วยนิสิตการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการการเข้าท่า การเข้าร่องน้ำ การต่อต่อประสานงานระหว่างเรือกับศูนย์การควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำนิสิตเข้าดูสถานที่การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
Read More
เสวนา “เล่าข่าว ชาว ม.บู”
ผู้บริหารคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย ดร. ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์กวีพล สว่างแผ้ว กรรมการคณะโลจิสติกส์ ได้จัดรายการพูดคุยเชิงเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ณ คลื่น FM 99.75 MHz รายการ “เล่าข่าว ชาว ม.บู” ซึ่งจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน...
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกเอกสาร พร้อมสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะโลจิสติกส์ ชั้น 2 คณะโลจิสติกส์ (อาคาร 9 ชั้น) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-3103 รับสมัครทุกวัน ตามเวลาทำการ ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ นอกเวลาทำการ สอบถามล่วงหน้าได้ที่ 092-2704740 *...
Read More
ศึกษาดูงานบริษัท ยูนิไทย ชิพยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ เชาวรัตน์ และอาจารย์รณกฤต  เศรษฐดาลี  พร้อมด้วยนิสิตการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท ยูนิไทย ชิพยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับอู่ต่อเรือ และอุตสาหกรรมหลังท่าเรือ ซึ่งหลังจากบรรยายทางวิทยากรได้นำไปสถานที่งานจริง
Read More
ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ
เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  คณะโลจิสติกส์ โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมพิจารณาข้อสอบปลายภาค เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Read More
ทำความสะอาดหาดบางแสน
วันที่ 18 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร. สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต  พร้อมด้วยนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข บำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะด้วยการทำความสะอาดถนนบริเวณชายหาดบางแสน หลังจากจบเทศกาลวันไหลบางแสน ประจำปี 2560        
Read More