Blog

ค่ายเยาวชน โลจิสติกส์ (ครั้งที่ 4) ปี 2561
 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และศิลป์คำนวณ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 156 คน และคัดเลือกเหลือ จำนวน...
Read More
รางวัล Misterstar CSR
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมโชค สันติธรรมากร  นิสิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3  ที่ได้รับรางวัล Misterstar CSR อาสาสมัคร ช่วยเหลือชุมชนและสังคม  อีกทั้งยังได้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย จากการประกวด Misterstar Thailand 2018   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงละคร เคแบงก์ สยามพิฆเนศ  และขอเชิญชมเทปบันทึกการประกวด Mister...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ Block Chain and Smart Contract ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ เรื่อง Money System คลิปโต บล็อกเซน และได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า ผู้จุดประกายวงการ Blockchain ในประเทศไทย มาบรรยายในครั้งนี้
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 86 / 2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (11) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1070 / 2557 ลงวันที่...
Read More
คณะโลจิสติกส์ ประกาศรับสมัครปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ข ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 (สมัครออนไลน์ http://e-admission.buu.ac.th) **เรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษ ขณะนี้สถาบันภาษาเปิดทดสอบ BUU-GET ครั้งที่ 7 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 2-16 กรกฎาคม 2561 วันสอบ 21 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลสอบ 27 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดการสมัครสอบ http://li.buu.ac.th/buutest.html...
Read More
เอกสารแนบ ประกาศเพิ่มเติม-ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2561 กำหนดการ กำหนดการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2561
Read More
ตามที่คณะโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ กระตุ้นให้เยาวชน เห็นความสำคัญของกิจการด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และสนใจที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไปสู่เยาวชนและเพื่อให้บุคคลทั่วไป นักเรียน ได้รู้จักคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มากยิ่งขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้...
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ ที่ 80/ 2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ขยายเวลา) นั้น บัดนี้คณะโลจิสติกส์ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (11) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่...
Read More
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตฯ
เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ เฮือนสุนทรีรีสอร์ต และได้ศึกษาดูงานยังกองบังคับการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อให้นิสิตสโมสรนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 42 คน  
Read More