Blog

อบรมการใช้เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ
เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ได้มีการอบรมการอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือเกี่ยวกับการปฏิบัติการการใช้เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ (ship simulator) ที่คณะโลจิสติกส์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งและพร้อมสำหรับการจัดการการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเฉพาะหน้า ในการปฏิบัติการการเดินเรือ ให้แก่นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติเสมือนจริงภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ
Read More
รับสมัครปริญญาโท-เอก ประจำภาคปลาย 2561
รับสมัครปริญญาโท-เอก ประจำภาคปลาย 2561 ตั้งแต่ 15 กันยายน-16 พฤศจิกายน 2561 1. ออนไลน์ ผ่าทาง http://e-admission.buu.ac.th 2. สมัครด้วยตัวเอง 3. ทางไปรษณีย์ ข้อ 2-3 ส่งเอกสารไปที่บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th เอกสารแนบ ปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
Read More
รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเรือใบ เอเชียนเกมส์
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลชนก กล้าหาญ นิสิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1 คณะโลจิสติกส์ และนางสาวนิชาภา ไหวไว ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย    
Read More
โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและสานสัมพันธ์บุคลากร
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติตามจรรยาบรรณอันพึงมีในคณะโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ร่วมกันในคณะโลจิสติกส์
Read More
รางวัลชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะโลจิสติกส์ ที่ได้รับรางวัลในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา  
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ Freshy Boys 2018
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความดีกับ น้องกะทิ นายทิวัตถ์ โสภณ นิสิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับตำแหน่ง FRESHMEN BOY OF BUU 2018 ในการประกวด FRESHMEN OF BUU 2018 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และขอขอบคุณ น้องพราว นางสาวพิมพ์ลภัส ชื่อมณีสวรรค์ นิสิตสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนประกวด FRESHGIRLS OF...
Read More
รางวัลเยาวชนดีเด่น
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอแสดงความยินดีกับ  นายอุดมโชค สันติธรรมากร  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 และนายวีระพงษ์ เนตรกูล สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  ภาคพิเศษ  ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น  ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
Read More
โครงการ Logistics Innovation Award 2018
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดของกองงานโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดประกวดโครงงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ โครงการ Logistics Innovation Award 2018 โดยมีนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลชมเชยทั้ง 2 ทีม ได้แก่ ทีม We Will Log You ของนางสาวสิริญา ผลาผล นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์...
Read More
ปฐมนิเทศนิสิตปี 1 สาขาการค้าระหว่างประเทศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เมื่อเวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด โครงการโฮมรูมเพื่อการแนะนำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (Homeroom Guidance Program for International Trade and Logistics Management Students) ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา...
Read More