TCAS63 โลจิสติกส์ ม.บูรพา คะแนนอันดับสูงสุด
คณะโลจิสติกส์ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์ ที่ได้คะแนนสอบเข้าอันดับสูงสุด (TCAS ปี 2563 รอบ แอดมิชชั่น ทั่วประเทศ) ในจำนวนหลักสูตรคู่เทียบ 25 หลักสูตร โดยมีอัตราการแข่งขันสูงถึง 1:20 ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของชาวเราคณะโลจิสติกส์ค่ะ จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะโลจิสติกส์ ที่มา : https://tcas.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/TCAS63-R4-maxmin.pdf
Read More
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Hedging Workshop
4 ธันวาคม 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงด้านราคา โดยใช้แบบจำลองการทำการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโซ่อุปทานน้ำมัน (Trading and Supply Chain Simulation) ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 13 ห้อง SPIRIT บริษัท ปตท. จำกัด...
Read More
ต้อนรับผู้บริหารจังหวัดระยอง
วันพุธที่ 9 กันยายน 2560 คณะโลจิสติกส์ และท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับนายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด ในการหารือโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อเชื่อมต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้ง ความรร่วมมือระหว่างส่วนราชการจังหวัดระยอง และมหาวิทยาลัยบูรพาในด้านการพัฒนาการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง
Read More