Better Look

ปรับลุค ปลุกความสำเร็จ

สิ่งดี ๆ เริ่มจากภายใน การสร้างแรงบันดาลใจ สวยหล่อในสไตล์ของตัวเอง เทคนิคการแต่งกายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ มารยาทงามตามสังคม และการรับประทานอาหารแบบสากล จิตวิทยาการบริการและการบริการที่เป็นเลิศ การสื่อสารแบบมืออาชีพและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างเสน่ห์และความประทับใจด้วยท่วงท่าแบบมืออาชีพ เทคนิคการแต่งหน้าและดูแลผมด้วยตนเอง Beauty Awakening การรับประทานอาหารแบบสากล

หลักสูตรระยะสั้นแบบบูรณาการ

 • คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนผู้เรียน

 • จำนวนผู้เรียนต่อรุ่น 30 คน จำนวน 2 รุ่นต่อปี
 • (เปิดวิชา/ ชุดวิชาเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 25 คน)

ระยะเวลาเรียน

 • ทุกวันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. วันที่เริ่มเรียน 25 มีนาคม 2566

เปิดรับสมัคร

 • รุ่นที่ 1:    เปิดรับจนกว่าจะครบจำนวนที่เปิดรับ

วิธีการสมัคร ผ่าน 2 ช่องทาง อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 1. สมัครออนไลน์ผ่าน Google form ตามลิงค์ https://forms.gle/KhuzV7GdbVFMGirp6
 2. สมัครด้วยตนเองที่คณะโลจิสติกส์ ชั้น 2 (ติดต่อคุณนภัสวรรณ)

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • 45 ชั่วโมง (ทฤษฎี 30 ชั่วโมง ปฏิบัติ 15 ชั่วโมง)
ลำดับ เนื้อหาและรายละเอียด ชั่วโมง
1 สิ่งดี ๆ เริ่มจากภายใน การสร้างแรงบันดาลใจ สวยหล่อในสไตล์ของตัวเอง 6
2 เทคนิคการแต่งกายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ 6
3  มารยาทงามตามสังคม และการรับประทานอาหารแบบสากล 6
4 จิตวิทยาการบริการ และการบริการที่เป็นเลิศ 6
5 การสื่อสารแบบมืออาชีพและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (กรณีศึกษาธุรกิจสายการบิน) 6
6 การสร้างเสน่ห์และความประทับใจด้วยท่วงท่าแบบมืออาชีพ (Workshop) 6
7 เทคนิคการแต่งหน้าและดูแลผมด้วยตนเอง

Workshop: Beauty Awakening

Workshop: การรับประทานอาหารแบบสากล

6

 

3

รวม 45

ผลลัพธ์ของการเรียนรู้

 1. เข้าใจสมดุลของร่างกาย การแต่งกาย การพัฒนาบุคคลิกภาพ และการสร้างภาพลักษณ์
 2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพในสไตล์ของตัวเอง
 3. พัฒนาทักษะการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

 • ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท
 • ยกเว้นนิสิตคณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง (ต่อเนื่อง) แขวงวิชาธุรกิจสายการบิน ชั้นปีที่ 1 และแขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ ชั้นปีที่ 2 ได้รับยกเว้นธรรมเนียมทั้งหมด

หมายเหตุ

ผู้ที่จะได้รับประกาศนียบัตร จะต้องได้รับการประเมินผลการอบรมในระดับคะแนนขั้นต่ำร้อยละ 80

มีข้อสงสัย/พบปัญหา ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • อยู่ระหว่างการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ประวัติส่วนตัว (Portfolio)

Faculty

Sorry no post found.