Better Look

ปรับลุค ปลุกความสำเร็จ

สิ่งดี ๆ เริ่มจากภายใน การสร้างแรงบันดาลใจ สวยหล่อในสไตล์ของตัวเอง เทคนิคการแต่งกายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ มารยาทงามตามสังคม และการรับประทานอาหารแบบสากล จิตวิทยาการบริการและการบริการที่เป็นเลิศ การสื่อสารแบบมืออาชีพและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างเสน่ห์และความประทับใจด้วยท่วงท่าแบบมืออาชีพ เทคนิคการแต่งหน้าและดูแลผมด้วยตนเอง Beauty Awakening การรับประทานอาหารแบบสากล

หลักสูตรระยะสั้นแบบบูรณาการ

 • คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนผู้เรียน

 • จำนวนผู้เรียนต่อรุ่น 30 คน
 • เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 25 คน

ระยะเวลาเรียน

 • ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2566 – 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-18.00น. (งดเรียนวันที่ 15 – 16 เมษายน 2566 และ วันที่ 29 – 30 เมษายน 2566)

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์ผ่าน Google form อย่างเดียวเท่านั้น  https://forms.gle/n9Vo1dXhh6rsJ1iD8

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • 45 ชั่วโมง
ลำดับ เนื้อหาและรายละเอียด ชั่วโมง
1 สิ่งดี ๆ เริ่มจากภายใน การสร้างแรงบันดาลใจ สวยหล่อในสไตล์ของตัวเอง 7
2 เทคนิคการแต่งกายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ 7
3 มารยาทงามตามสังคม และการรับประทานอาหารแบบสากล 8
4 จิตวิทยาการบริการ และการบริการที่เป็นเลิศ การสื่อสารแบบมืออาชีพและ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (กรณีศึกษาธุรกิจสายการบิน)
7
5 การสร้างเสน่ห์และความประทับใจด้วยท่วงท่าแบบมืออาชีพ (Workshop) 8
6 เทคนิคการแต่งหน้าและดูแลผมด้วยตนเอง

Workshop: Beauty Awakening

Workshop: การรับประทานอาหารแบบสาก

8
รวม 45

ผลลัพธ์ของการเรียนรู้

 1. เข้าใจสมดุลของร่างกาย การแต่งกาย การพัฒนาบุคคลิกภาพ และการสร้างภาพลักษณ์
 2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพในสไตล์ของตัวเอง
 3. พัฒนาทักษะการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

 • นิสิตคณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง (ต่อเนื่อง) แขวงวิชาธุรกิจสายการบิน (รหัส 65 เท่านั้น) และแขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ (รหัส 65 เท่านั้น) ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด
 • นิสิตคณะโลจิสติกส์ สาขาอื่นๆ/แขนงอื่นๆ 2,000 บาท
 • นิสิตคณะอื่น มหาวิทยาลัยบูรพา และบุคคลทั่วไป 6,500 บาท (ค่าธรรมเนียมอบรม 4,500 บาท + ค่าอุปกรณ์กิจกรรม Workshop 2,000 บาท)

หมายเหตุ

ผู้ที่จะได้รับประกาศนียบัตร จะต้องได้รับการประเมินผลการอบรมในระดับคะแนนขั้นต่ำร้อยละ 80

มีข้อสงสัย/พบปัญหา ติดต่อสอบถามได้ที่

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ประวัติส่วนตัว (Portfolio) (ถ้ามี)
 • ถ้าเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาต้องแนบสำเนาบัตรนิสิต

Faculty

Sorry no post found.