Better Look

ปรับลุค ปลุกความสำเร็จ

สิ่งดี ๆ เริ่มจากภายใน การสร้างแรงบันดาลใจ สวยหล่อในสไตล์ของตัวเอง เทคนิคการแต่งกายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ มารยาทงามตามสังคม และการรับประทานอาหารแบบสากล จิตวิทยาการบริการและการบริการที่เป็นเลิศ การสื่อสารแบบมืออาชีพและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างเสน่ห์และความประทับใจด้วยท่วงท่าแบบมืออาชีพ เทคนิคการแต่งหน้าและดูแลผมด้วยตนเอง Beauty Awakening การรับประทานอาหารแบบสากล

หลักสูตรระยะสั้นแบบบูรณาการ

 • คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวนผู้เรียน

 • จำนวนผู้เรียนต่อรุ่น 30 คน
 • เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 25 คน

ระยะเวลาเรียน

 • ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2566 – 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-18.00 น. (งดเรียนวันที่ 15 – 16 เมษายน 2566 และ วันที่ 29 – 30 เมษายน 2566)

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์ผ่าน Google form อย่างเดียวเท่านั้น  https://forms.gle/n9Vo1dXhh6rsJ1iD8

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • 45 ชั่วโมง

 

ครั้งที่ วันที่ เวลา หัวข้อการฝึกอบรม
1 วันเสาร์ที่ 8
เมษายน 2566
09.00 – 17.00 น.
(7 ชั่วโมง)
– ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและบุคลิกภาพบุคลากรสายการบิน
– วิธีค้นหาสิ่งดีๆ จากภายใน การสร้างแรงบันดาลใจ
การค้นหาความสวยหล่อในสไตล์ของตัวเอง
วิทยากร : ดร.ดิณห์ ศุภสมุทร
2 วันอาทิตย์ที่ 9
เมษายน 2566
09.00 – 17.00 น.
(7 ชั่วโมง)
– เทคนิคการแต่งกายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
– วิธีการวิเคราะห์จุดเด่นและรูปร่างเฉพาะตน (Body and Style Analysis)
วิทยากร : อ.เฉลิมเกียรติ สันติภักดีกุล
3 วันเสาร์ที่ 22
เมษายน 2566
09.00 – 18.00 น.
(8 ชั่วโมง)
– บุคลิกภาพและทักษะที่สื่อถึงมารยาทงามตามสังคม
– ทักษะการรับประทานอาหารแบบสากล
วิทยากร : ดร.ดิณห์ ศุภสมุทร
4 วันอาทิตย์ที่ 23
เมษายน 2566
09.00 – 17.00 น.
(7 ชั่วโมง)
– การเข้าใจผู้อื่น จิตวิทยาการบริการ และการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
– การสื่อสารแบบมืออาชีพ มุมมองในการเผชิญปัญหา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผนและทางเลือกในการแก้ปัญหา (กรณีศึกษาธุรกิจสายการบิน)
วิทยากร : ดร.ปภาพัศร์ วงษ์ประคอง และดร.ดิณห์ ศุภสมุทร
5 วันเสาร์ที่ 6
พฤษภาคม 2566
09.00 – 18.00 น.
(8 ชั่วโมง)
– วิธีการสร้างเสน่ห์และความประทับใจด้วยท่วงท่าแบบมืออาชีพ
– การใช้วาจาและวิธีการการสื่อสารแบบมืออาชีพ การแก้ปัญหาด้านการสื่อสารเฉพาะหน้า
วิทยากร : ดร.ปภาพัศร์ วงษ์ประคอง และดร.ดิณห์ ศุภสมุทร
6 วันอาทิตย์ที่ 7
พฤษภาคม 2566
09.00 – 18.00 น.
(8 ชั่วโมง)
– Workshop : การแต่งหน้าและการดูแลร่างกายด้วยตนเอง (Beauty Awakening)
– Workshop : การรับประทานอาหารแบบสากล
วิทยากร : อ.เฉลิมเกียรติ สันติภักดีกุล และดร.ดิณห์ ศุภสมุทร

ผลลัพธ์ของการเรียนรู้

 1. เข้าใจสมดุลของร่างกาย การแต่งกาย การพัฒนาบุคคลิกภาพ และการสร้างภาพลักษณ์
 2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพในสไตล์ของตัวเอง
 3. พัฒนาทักษะการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ค่าธรรมเนียมในการอบรม

 • นิสิตคณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง (ต่อเนื่อง) แขวงวิชาธุรกิจสายการบิน (รหัส 65 เท่านั้น) และแขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ (รหัส 65 เท่านั้น) ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด
 • นิสิตคณะโลจิสติกส์ สาขาอื่นๆ/แขนงอื่นๆ 2,000 บาท
 • นิสิตคณะอื่น มหาวิทยาลัยบูรพา และบุคคลทั่วไป 6,500 บาท (ค่าธรรมเนียมอบรม 4,500 บาท + ค่าอุปกรณ์กิจกรรม Workshop 2,000 บาท)

หมายเหตุ

ผู้ที่จะได้รับประกาศนียบัตร จะต้องได้รับการประเมินผลการอบรมในระดับคะแนนขั้นต่ำร้อยละ 80

มีข้อสงสัย/พบปัญหา ติดต่อสอบถามได้ที่

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ประวัติส่วนตัว (Portfolio) (ถ้ามี)
 • ถ้าเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาต้องแนบสำเนาบัตรนิสิต

Faculty

Sorry no post found.