Trading Professional

Trading Professional

นักเทรดมืออาชีพ จำเป็นต้องเรียนรู้กฎ หลักการ เพื่อกำจัดปัจจัยด้านอารมณ์ออกไป ทั้ง Physical Trading ที่ต้องเข้าใจ Fundamentals และซัพพลายเชนของสินค้านั้น ๆ และ Paper Trade ที่ราคาสินค้าได้รับอิทธิพลจากนักเก็งกำไรเป็นหลัก การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกลไกสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท

Charter Party
ครั้งที่ เวลา หัวข้อการอบรม
1 9.00 – 16.00 น. Commodity Trading and Hedging Principles
การค้าอนุพันธ์ ข้อตกลงการค้า เทคนิคการเจรจาต่อรอง การบริหารความเสี่ยงด้านราคา ราคาล่วงหน้า Options และ Swaps
2 9.00 – 16.00 น. Risk Control and Trading Simulation
มูลค่าความเสี่ยง การควบคุมและกระจายความเสี่ยง การจำลองสถานการณ์การทำการค้าระหว่างประเทศ
1 9.00 – 16.00 น. Simulation Game and Class Discussion
เกมการแข่งขันการจำลองสถานการณ์ฯ อภิปรายผลในชั้นเรียน

บรรยายโดย คณาจารย์จากคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และทีมงานจากสายงานธุรกิจการค้าระหว่างประเทส บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จำนวน 20 ท่าน/หลักสูตร โดยใช้สถานที่ของบริษัท หรือจัดอบรมนอกสถานที่ ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสถานที่และที่พักของผู้อบรม

(ค่าใช้จ่าย 200,000 บาท รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

ผู้อบรมที่ผ่านการประเมิน สามารถเทียบรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท คณะโลจิสติกส์ ได้ 1 หน่วยกิต

Faculty

Sorry no post found.