All Courses

Bachelor

Short Course

Better Look

Better Look

ปรับลุค ปลุกความสำเร็จ สิ่งดี ๆ เริ่มจากภายใน การสร้างแรงบันดาลใจ สวยหล่อในสไตล์ของตัวเอง เทคนิคการแต่งกายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ มารยาทงามตามสังคม และการรับประทานอาหารแบบสากล จิตวิทยาการบริการและการบริการที่เป็นเลิศ […]

Roogan – Cannobis Supply Chain

Roogan – Cannobis Supply Chain

รู้กัญ – ซัพพลายเชนกัญชา จากเมล็ดพันธุ์สู่ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมของโซ่อุปทานกัญชา เมล็ดพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ การหาแหล่งเมล็ดพันธุ์และการขออนุญาตนำเข้า การเพาะปลูก การดูแลและการเก็บเกี่ยว สารสำคัญในกัญชาและผลกระทบต่อร่างกาย มาตรฐานรับรอง […]

Import and Export for Entrepreneur

Import and Export for Entrepreneur

Import and Export for Entrepreneur การนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลงเนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุนการติดต่อจัดหาสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ การดำเนินโครงการอบรมระยะสั้นจะใช้วิธีการอมรม และการแบ่งกลุ่มสัมมนา […]

Solving Logistics Problems with Excel

Solving Logistics Problems with Excel

Solving Logistics Problem with Excel ปัญหาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นปัญหาการตัดสินใจที่มีความซับซ้อนและต้องการเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์และหาคำตอบที่เหมาะสม (Optimal solution) หลักสูตรนี้ สร้างความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย [...]
Supply Chain Network Design

Supply Chain Network Design

 Supply Chain Network Design เนื่องจากการออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทานของบริษัทส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและระดับการให้บริการต่อลูกค้าของบริษัท นักวางแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการไหลของสินค้าภายในโครงข่ายโซ่อุปทานของบริษัท ในหลักสูตรนี้นำเสนอเนื้อหาในเชิงเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการหาค่าที่เหมาะสม (Optimization) และการวิเคราะห์ในเชิงลึก [...]

Training

Tank Truck Logistics

Tank Truck Logistics

Tank Truck Logistics หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการคิดคำนวณต้นทุนของ Tank Truck Operations จากแบบจำลองต้นทุนเพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจในการซื้อ หรือ เช่า Tank [...]
Charter Party Contract

Charter Party Contract

Charter Party Contract หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความเข้าใจในภาพรวม ขั้นตอน กระบวนการแก้ไขปัญหา และรายละเอียดเชิงลึกโดยเฉพาะที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Charter party [...]
Automated Warehouse System

Automated Warehouse System

 Automated Warehouse System เนื่องจากผู้ประกอบการผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ระหว่างการพิจาราณาคัดเลือกระบบจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติเพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความต้องการให้ทางคณะฯ จัดหลักสูตรอบรม In-house training เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติให้กับพนักงานของบริษัท รวมถึงเพื่อให้สามารถคัดเลือกเทคโนโลยีและผู้ให้บริการ [...]