All Courses

Bachelor

Graduate

Short Course

Blockchain and Smart Contract

Blockchain and Smart Contract

บล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ Blockchain and Smart Contract   วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงาน และสามารถประยุกต์ใช้งานบล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ เนื้อหา แนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน […]

Self-Driving Car Fundamental

Self-Driving Car Fundamental

รถยนต์ไร้คนขับขั้นพื้นฐาน Self-Driving Car Fundamental   วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงาน และสามารถประยุกต์ใช้งานรถยนต์ไร้คนขับขั้นพื้นฐาน เนื้อหา แนะนำเกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับ การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม […]

Better Look

Better Look

ปรับลุค ปลุกความสำเร็จ สิ่งดี ๆ เริ่มจากภายใน การสร้างแรงบันดาลใจ สวยหล่อในสไตล์ของตัวเอง เทคนิคการแต่งกายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ มารยาทงามตามสังคม และการรับประทานอาหารแบบสากล จิตวิทยาการบริการและการบริการที่เป็นเลิศ […]

Roogan – Cannobis Supply Chain

Roogan – Cannobis Supply Chain

รู้กัญ – ซัพพลายเชนกัญชา จากเมล็ดพันธุ์สู่ตลาดต่างประเทศ ภาพรวมของโซ่อุปทานกัญชา เมล็ดพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ การหาแหล่งเมล็ดพันธุ์และการขออนุญาตนำเข้า การเพาะปลูก การดูแลและการเก็บเกี่ยว สารสำคัญในกัญชาและผลกระทบต่อร่างกาย มาตรฐานรับรอง […]

Import and Export for Entrepreneur

Import and Export for Entrepreneur

Import and Export for Entrepreneur การนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลงเนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุนการติดต่อจัดหาสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ การดำเนินโครงการอบรมระยะสั้นจะใช้วิธีการอมรม และการแบ่งกลุ่มสัมมนา […]