Inter-Trade and Logistics

แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

 การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.) 4 ปี | ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Logistics and Supply Chain Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย      : วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)

(1)International trade

ปรัชญา

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ใฝ่รู้ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ตลอดจนเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจและสังคม

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการจัดการ
    โลจิสติกส์ และมีความรู้พื้นฐานที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในกิจกรรมด้าน
  3. การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์สำหรับการดำรงชีพได้เป็นอย่างดี
  4. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าการศึกษา
     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (ศิลป์-คำนวณ) มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเพิ่มเติม

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลดที่นี่ 

การรับสมัคร
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออก และมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษาด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการ

คัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในรูปแบบที่หลากหลาย และ มีสาระสำคัญในแต่ละวิธีสรุปดังนี้
– โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการ Admissions จำนวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการพิเศษ จำนวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด

สำหรับภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาทั้งหลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปีสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี และหากมีจำนวนที่สามารถรับได้ในภาคปกติ จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ หรือ วิทยาลัยในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นนิสิตภาคปกติตามความเหมาะสม

เปิดรับสมัคร

โดย สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา http://regservice.buu.ac.th/

Faculty