CLVM : Challenge & Opportunity

Challenge & Opportunity in CLMV and Philippines : Logistics and Supply Chain Perspectives

การเกิดขึ้นของ ASEAN Economic Community (AEC) ที่เข้ามาเป็นตลาดเดียวกัน ฐานการผลิตเดียวกัน ด้วยประชากรกว่า 600 ล้านคน ตลอดจน การเกิดขึ้นของโซ่การผลิตระดับภูมิภาค อันเป็นผลมาจากความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งที่ดีขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทหลายแห่งซึ่งเคยตั้งโรงงานการผลิตอยู่ในไทย เลือกที่จะย้ายโรงงานบางส่วนไปตั้งอยู่ในพื้นที่เพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อลดต้นทุน ช่วยให้สินค้าของเขาที่ผลิตใน ASEAN สามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น กลุ่ม CLMV คือกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศในกลุ่ม ASEAN เนื่องด้วยกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพดี และมีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง ค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก จึงทำให้เป็นกลุ่มประเทศนี้เป็นที่สนใจของนักลงทุนเข้าไปลงทุนการผลิตและการตลาด และเนื่องด้วยพรมแดนของกลุ่มประเทศเหล่านี้ ติดกับประเทศไทย จึงเหมาะมากที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปลงทุน หรือหาลู่ทางทำธุรกิจ

เพื่อเป็นการเข้าใจถึงสถานการณ์ของประเทศในกลุ่ม CLMV และประเทศฟิลิปปินส์ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะเข้าใจแง่มุมต่าง ๆ อันได้แก่ ด้านการจัดการโลจิสติกส์ กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ แนวโน้มการตลาด และสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกลุ่มประเทศ CLMV และฟิลิปปินส์ เพื่อจะได้ทราบถึงสถานการณ์ ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ และโอกาสในการขยายธุรกิจเข้าไปในเขตกลุ่มประเทศนั้น ๆ

วันที่ เวลา หัวข้อการอบรม
1 9.00 – 16.00 น. การจัดการด้านโลจิสติกส์ ในกลุ่มประเทศ CLMV และ ฟิลิปปินส์
แนวโน้มทางการตลาด (Marketing trend) ในกลุ่มประเทศ CLMV และ ฟิลิปปินส์
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Regulations) และ สาธารณูปโภค ต่าง ๆ (Infrastructures) ในกลุ่มประเทศ CLMV และ ฟิลิปปินส์
การอธิปรายกลุ่ม
2 9.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
ประเมินผลงาน

Faculty

Sorry no post found.