InspiROBOT

InspiROBOT

หลักสูตรนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ และความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการนำหุ่นยนต์แขนกล (Robotic arm) ไปประยุกต์ใช้งาน

 

ระยะเวลาการอบรม

10 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติของผู้เรียนและสิ่งจำเป็น
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิตมหาวิทยาลัย ชั้นปี 1 และ 2
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาใช้ในระหว่างการเรียน

 

ตารางเวลาและรายละเอียดของหลักสูตร

วันที่

เวลา

หัวข้อการอบรม

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

9:00 – 15:00

– หุ่นยนต์กับโลกแห่งอนาคต

– การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

– ความเข้าใจและหลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

– ส่วนประกอบและการทำงานของหุ่นยนต์แขนกล

– ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์จำลองการทำงานหุ่นยนต์แขนกล

/

/

/

/

/

 

 

 

/

/

2

9:00 – 15:00

– การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

– การจำลองหุ่นยนต์แขนกลให้ทำงาน Pick & Place

– การจำลองหุ่นยนต์แขนกลให้สร้างชิ้นงาน 3 มิติอย่างง่าย

– การส่งออกและแปลงไฟล์ข้อมูลจำลองเข้าตัวหุ่นยนต์แขนกล

– การสั่งให้หุ่นยนต์แขนกลทำงานตามชุดคำสั่ง

/

/

/

/

/

/

/

/

* การจัดตารางการอบรม จะจัดขึ้นในวันเสาร์ ต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

2,000 บาท

 

 

Faculty

Sorry no post found.