FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : จบ ม.6 และ ปวส.เรียนสาขาอะไร ในคณะโลจิสติกส์ ได้บ้าง

 1. สำหรับผู้ที่จบ ม.6 สายการศึกษาวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์คำนวณ สามารถเลือกเรียนในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี) ซึ่งแบ่งย่อย ออกเป็น 4 แขนง ดังนี้
  – แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
  – แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  – แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
  – แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
  หมายเหตุ : โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง
 2. สำหรับผู้ที่จบ ปวส.หรือเทียบเท่า (ทุกสาขาวิชาที่จบมา) สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง (หลักสูตร ต่อเนื่อง 2 ปี เรียน เสาร์-อาทิตย์) ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 3 แขนง ดังนี้
  – แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน
  – แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ
  – แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
 3. สำหรับสาขาวิทยาการเดินเรือ รับเฉพาะเพศชาย ที่จบ ม.6 (สายวิทย์-คณิต) เท่านั้น

 

ถาม : ทำไมถึงไม่รับศิลป์ภาษา?

 • เพราะในหลักสูตรต้องเรียนพวกวิชาคำนวณ เช่น วิชาแคลคูลัส ฯลฯ จึงรับแต่ศิลป์คำนวณ

 

ถาม : สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา ต้องจบสาขาไหน?

 • วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

 

ถาม : สมัครเข้าศึกษาต่ออย่างไร?

 1. รับสมัครเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี  ได้ที่ http://regservice.buu.ac.th
 2. รับสมัครเข้าศึกษาต่อใน ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ http://grd.buu.ac.th