Dangerous Goods Logistics

การจัดการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและการขนส่งข้ามแดน

Logistics Management of Dangerous Goods and Cross Border Transportation

 

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย และคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับธุรกิจการจัดการสินค้าอันตรายและวัตถุอันตรายทั้งในประเทศ และการขนส่งข้ามแดนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMV) โดยมุ่งเน้นการขนส่งทางถนนทั้งนี้เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนสนับสนุนและสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันธุรกิจด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในภูมิภาคเอเซียและทัดเทียมกับนานาประเทศ และส่งเสริมมาตรฐานของผู้ประกอบกิจการ

 

ระยะเวลาฝึกอบรม

ผู้รับการฝึกจะได้รับการฝึกในภาคทฤษฎี เป็นเวลา 240 ชั่วโมง (2 เดือน) และฝึกภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ เป็นเวลา240 ชั่วโมง (2 เดือน)

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่
  • อื่นๆ เช่น ผู้สนใจเข้าสู่อาชีพที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร

การฝึกภาคทฤษฎีโดยหน่วยงานฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้เวลาในการฝึก 240 ชั่วโมง (2 เดือน) โดยจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

1) ภาคทฤษฏี 154 ชั่วโมง

2) ภาคปฏิบัติ 86 ชั่วโมง

 

หัวข้อวิชา

รหัส

หัวข้อวิชา

ชั่วโมง

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ADR-01

การจำแนก และการระบุประเภทสาร 9 class วัตถุอันตราย

16 4

ADR-02

การกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้และการขนส่ง วัตถุอันตราย

6

ADR-03

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขนถ่าย การจัดวาง การผูกรัด การตึดตรึง การบรรทุก

8

8

ADR-04

การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่ง วัตถุอันตราย

8

ADR-05

ชนิดของสารอันตราย และ Safety Data Sheet

10

4

LAW-01

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานขนส่ง และการจัดเก็บ วัตถุอันตราย

10

KPIs-01

KPIs. ในงานคลังสินค้า และงานขนส่ง วัตถุอันตราย

10

4

ORG-01

โครงสร้างองค์กรณ์ และความสอดคล้องของแต่ละหน่วยงาน

6

2

TRO-01

การบริหารจัดการ (Operations Transport) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ADR

a.      รถขนส่ง

b.      พนักงานขับรถ

c.      บรรจุภัณฑ์

d.      การจัดวาง,การรัดมัดยึด

e.      การขนถ่ายสินค้า

14

4

TRO-02

Green Logistics

8

4

DLT-01

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก งานขนส่ง (Q-mark)

8

DLT-02

การขนส่งข้ามแดน (CLMVT) ข้อกฎหมาย และข้อกำหนด

10

8

ENG-DG

ภาษาอังกฤษเพื่องานขนส่งวัตถุอันตราย ( ข้ามแดน)

6

4

TEC-01

Smart Technology เพื่องานขนส่งวัตถุอันตราย

12

8

ADR-06

อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นหรือที่ใช้สำหรับป้องกันอันตราย  เมื่อมีอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

8

ADR-07

การจัดทำ และรายงานข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งวัตถุอันตราย

8

10

ADR-08

การจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และการทำ Emergency Drill เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ADR

8

8

ONSITE

EVA_FINAL

ศึกษาการทำงานภาคปฏิบัติจริง

การวัดผล และการประเมิน

16

รวม

154

86

240

 

Faculty

Sorry no post found.