Project (Student)

ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล นิสิต/ผู้สำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน วัน/เดือน/ปี

ที่เผยแพร่

ผลงานตีพิมพ์ ผลงานสร้างสรรค์
1 นางสาวอรวี สุขวรรณะ แอพพลิเคชันติดตาม สถานะตู้สินค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 30 ตุลาคม 2563 /
2 นางสาวณัชชา กำแก้ว แอพพลิเคชันติดตาม สถานะตู้สินค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 30 ตุลาคม 2563 /
3 นายพงศ์ภัค ประสงค์กิจ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนก Customer planner และ Production planner 30 ตุลาคม 2563 /
4 นายเมธาสิทธิ์ สวัสดิ์เดชาภรณ์ ศึกษาปัญหาและปรับปรุงกระบวนการส่งออกสินค้า เพื่อลดการใช้กระดาษของแผนก BOI 30 ตุลาคม 2563 /
5 นายชวิศ ชัยวิฑูอนุกูล การจัดเก็บไม้รองสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในคลังที่ 4 กรณีศึกษา 30 มีนาคม 2564 /
6 นางสาวศิริวรรณ สกุลนราทิพย์ การศึกษากระบวนการลดปริมาณซัพพลายเออร์ของแผนก Indirect Purchasing กรณีศึกษาบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
7 นางสาวธมน ดอนกลาย การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำใบแจ้งเงินเดือน (Pay Slip) พนักงานจัดส่ง กรณีศึกษา บริษัท ทวีกาญจน์ค้าถัง 2002 จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
8 นางสาวภัทรธิดา รัตนเศียร การปรับปรุงการวางแผนการผลิต PS-GI โดยใช้โปรแกรม NivPLuS 30 มีนาคม 2564 /
9 นางสาวกวินนาถ จันทศรี การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกแบบไม่มีมูลค่าทางการค้า (FOC) ด้วยระบบ Automated Invoiceโดย Microsoft Excel และ VBA 30 มีนาคม 2564 /
10 นางสาวสิปาง วิชิรมาลา การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนก transportation 30 มีนาคม 2564 /
11 นางสาวอารีย์รัตน์ อ่วมคำ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูล ระบบการรายงานผลของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 30 มีนาคม 2564 /
12 นางสาวอภิชญา สุทธิดี การปรับปรุงกระบวนการทำงานของแผนก Planning ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยใช้เครื่องมือ VBA และ Power Query 30 มีนาคม 2564 /
13 นายนุติ ปราโมช การประยุกต์ใช้หลักการ ECRS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 30 มีนาคม 2564 /
14 นางสาวมัลลิกา เลาหวิโรจน์ การศึกษาและการจัดเตรียม STORE ชั่วคราวของฝั่ง PF2 สำหรับ Maintenance 30 มีนาคม 2564 /
15 นางสาวกมลชนก พิมพ์ศิริ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงานประกอบรถยนต์ด้วยเครื่องมือ Visual Basics for Applications 30 มีนาคม 2564 /
16 นางสาวปาลิตา วงศ์จำปา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงานประกอบรถยนต์ด้วยเครื่องมือ Visual Basics for Applications 30 มีนาคม 2564 /
17 นายอัฑฒ์ธีร์วรา นิธิกิจโภคินกุล การศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยและแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 30 มีนาคม 2564 /
18 นางสาวภูริชญา ศรีแก้ว อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนนของรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี ปีพ.ศ.2563 30 มีนาคม 2564 /
19 นางสาวสุปัญจ์วดี จันทนา การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟแบบ Coworking Space ในบางแสน 30 มีนาคม 2564 /
20 นายศุภณัฐ นันทพานิช การลดขั้นตอนการทำงานและลดระยะเวลาในแผนกจัดซื้อ 30 มีนาคม 2564 /
21 นางสาวจิรัสยา มีจั่นเพ็ชร คู่มือกระบวนการดำเนินการนำเข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร 30 มีนาคม 2564 /
22 นางสาวกานต์สินี จิตต์วิบูลย์ การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันรายละเอียดการนำเข้าแก่ตัวแทนออกของ 30 มีนาคม 2564 /
23 นางสาวชนนกานต์ สุวรรณชาตรี การสร้างระบบทำรายการวัสดุคงคลังของแผนก Project ด้วยรหัสคำสั่ง Microsoft Excel VBA 30 มีนาคม 2564 /
24 นางสาวดาราวรรณ มาแก้ว การเพิ่มประสิทธิภาพของการเพิ่มตารางเดินเรือเพื่อการบริการสำหรับธุรกิจตัวแทนรับขนส่งสินค้า 30 มีนาคม 2564 /
25 นางสาวศศินา สวนอยู่ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำใบขนสินค้าขาออกสำหรับสินค้าตัวอย่าง 30 มีนาคม 2564 /
26 นางสาวรานา โภคสวัสดิ์ การวิเคราะห์ข้อมูลซอฟต์แวร์กับข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อวางแผนการตลาดในอนาคต 30 มีนาคม 2564 /
27 นางสาววราภรณ์ นาคขำพันธุ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Barcode เพื่อการจัดการและควบคุม Rack 30 มีนาคม 2564 /
28 นายจิรายุทธ์ เจริญกัลป์ การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
29 นายพีรพงศ์ ตุ้มเพ็ชร การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
30 นางสาวณิชชารีย์ โมทนะธนันต์ชัย การศึกษาห่วงโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 30 มีนาคม 2564 /
31 นายชิษณุสิทธิ์ จรูญพรมงคล การศึกษาปัญหาและการเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการผลิต กรณีศึกษา บริษัท แวนด้าแพค จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
32 นายอลงกรณ์ กองจินดา การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาบัตรคุมของสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา 30 มีนาคม 2564 /
33 นางสาวจุฑามาศ เหล่าพิทักษ์ การวัดประสิทธิภาพการให้บริการในการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
34 นางสาวอารีญา โกมลสิงห์ การจัดทำคู่มือข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (INCOTERM 2020) 30 มีนาคม 2564 /
35 นางสาวปพิชญา สรสิทธิ์ การเปรียบเทียบบริษัทเรือที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 30 มีนาคม 2564 /
36 นางสาวเจนจิราวัลย์ นันตชัย การศึกษาและการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหยิบชิ้นส่วนของ PARTS แกะ เพื่อส่งมอบให้กับโรงงานผลิตที่ 1 และโรงงานผลิตที่ 3 และการเพิ่มประสิทธิภาพคลังชิ้นส่วน โดยรถ AGV (Automated Guided Vehicle) 30 มีนาคม 2564 /
37 นางสาวกมลนัทธ์ คนน้อย การนำเทคโนโลยีระบบธุรกิจอัจฉริยะมาใช้ในการพัฒนาวิธีการรายงานผลการวัดประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร  30 มีนาคม 2564 /
38 นางสาวณิชาพร แป้นเหมือน การออกแบบและผลิตพาเลตกระดาษสำหรับใช้ในกิจการเพื่อลดต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาบริษัทกล่องดวงใจ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
39 นางสาวสุรีย์รัตน์ หะยีสะแลแม การพัฒนารูปแบบการจัดตำแหน่งของคลังสินค้าในบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  30 มีนาคม 2564 /
40 นางสาวณัฐมน แซ่เอี้ยว การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของแผนกโปรเจค บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
41 นางสาวภาวินีย์ ผุเพชร ศึกษากระบวนการทำงานของกระบวนการKD Sales and Buys back
กรณีตัวอย่างบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่ง
30 มีนาคม 2564 /
42 นางสาวโชษิตา เข็มทอง มาตรการและแนวทางการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัทบริษัท ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
43 นางสาวพัชรี สุขแสวง มาตรการและแนวทางการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัทบริษัท ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
44 นางสาววิจิตรา ดวงแก้ว มาตรการและแนวทางการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัทบริษัท ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
45 นางสาวณัฐินี ฤกษ์บุญศรี ปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า 30 มีนาคม 2564 /
46 นายวรเมธ ถึกสถิตย์ ปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า 30 มีนาคม 2564 /
47 นายวรรธนัย ดิษฐปาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหาตามแนวคิดแบบลีน 30 มีนาคม 2564 /
48 นางสาวรติมา คงชุบ แนวทางการประยุกต์ใช้ Cloud Computing ในการแก้ไขปัญหาการติดตามงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนกบริการลูกค้า (Customer Service) 30 มีนาคม 2564 /
49 นางสาวนนทพร อิสราวสุ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานภายในแผนกส่งออก 30 มีนาคม 2564 /
50 นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ทางประเสริฐ การตัดสินใจเลือกซื้อหรือผลิตก๊าซไนโตรเจนมาใช้ในกระบวนการผลิตของ บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
51 นายณัฐพงษ์ มีศรี การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของการแพ็คสินค้าส่งออก Model T-6 30 มีนาคม 2564 /
52 นางสาวปภาวินี เกียรติศักดิ์วณิช การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Inventory management 30 มีนาคม 2564 /
53 นางสาวภาคินี สุกใส การเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งซื้อเครื่องมือ tool ด้วยระบบคัมบัง (Kanban) 30 มีนาคม 2564 /
54 นางสาวกนกวรรณ พระศูนย์ การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายน้ำมัน โดยการประยุกต์ใช้ระบบ Fuel Management for Transportation  30 มีนาคม 2564 /
55 นางสาวขนิษฐา จิตรักศิลป์ การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายน้ำมัน โดยการประยุกต์ใช้ระบบ Fuel Management for Transportation  30 มีนาคม 2564 /
56 นางสาวสโรชา สุภาพร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา โรงงานผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 30 มีนาคม 2564 /
57 นางสาวนภัส อินทราคม การปรับปรุงกระบวนการกรอกข้อมูลเอกสารการจ่ายน้ำมันทางเรือ กรณีศึกษา คลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 30 มีนาคม 2564 /

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ที่ ชื่อ-นามสกุล นิสิต/ผู้สำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน วัน/เดือน/ปี

ที่เผยแพร่

ผลงานตีพิมพ์ ผลงานสร้างสรรค์
1 นางสาวฟาติมา เสียงเพราะ การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกเครื่องมือในแผนกคลังสินค้า บริษัทกรณีศึกษา เอส.พี.สตีล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 30 ตุลาคม 2563 /
2 นางสาวมารศรี นักปราชญ์ การศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6 จังหวัดชลบุรี 30 มีนาคม 2564 /
3 นางสาววัลภา แสนคำหล่อ การลดต้นทุนการขนส่งระหว่างการขนส่งรูปแบบโดยตรง และการขนส่งรูปแบบวนรับในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ 30 มีนาคม 2564 /
4 นายนวพล สำเภา การออกแบบคลังสินค้า (ภายใต้พื้นที่การจำหน่ายสินค้า Finish Goods) 30 มีนาคม 2564 /
5 นายภาคภูมิ สีสด การออกแบบคลังสินค้า (ภายใต้พื้นที่การจำหน่ายสินค้า Finish Goods) 30 มีนาคม 2564 /
6 นางสาวญาสุมินทร์ พนอนุอุดมสุข การออกแบบแผนผังคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
7 นางสาวจิราพร มีสมบูรณ์ การลดความสูญเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้า  30 มีนาคม 2564 /
8 นางสาวอวัสดา สังข์ทอง การออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  30 มีนาคม 2564 /
9 นางสาวดรัลพร นาวิน การศึกษาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการผู้โดยสารขาออก กรณีศึกษาปัญหาระบบแถวคอยและเที่ยวบินล่าช้าของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 30 มีนาคม 2564 /
10 นางสาวอภิญญา ไทรสังขกรธำรง การศึกษาห่วงโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 30 มีนาคม 2564 /
11 นางสาวนิชนันท์ กล้าหาญ การปรับปรุงข้อมูลเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองบริษัทเเละเอกสารรับรองคุณภาพISO โดยนำเเนวคิดวงจรชีวิตของเอกสารใช้ในการวิเคราะห์ 30 มีนาคม 2564 /
12 นายวันฉัตร พันธุมะโอภาส การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าเครื่องดื่ม กรณีศึกษาบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)-โรงงานชลบุรี 30 มีนาคม 2564 /
13 นางสาววราภรณ์ ร่มเย็น การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของบริษัท ไทรอัมพ์ สตรัคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
14 นายอภิเชษฐ์ กันทายวง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการขนส่ง บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
15 นายศิริวัฒน์ เทียบสี การศึกษาปัญหาความล่าช้าในกระบวนการคิดค่าภาระตู้สินค้าและเสนอแนวทางการลดเวลาในกระบวนการจัดเตรียมเอกสาร 30 มีนาคม 2564 /
16 นางสาวรุจิรา เรืองธนากร การศึกษาวิธีการจัดเส้นทางการเดินรถAGVในอุตสาหกรรมการผลิต 30 มีนาคม 2564 /
17 นางสาวหทัยวรรณ บุญประครอง การเลือกตำบลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า พื้นที่กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2564 /
18 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน การพัฒนาแนวความคิดการส่งมอบสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โจตันไทย จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
19 นางสาวตันหยง กลีบคำ คู่มือการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ECS ในระบบการนำเข้า (E-import paperless) 30 มีนาคม 2564 /
20 นางสาวสุชัญญา เพ็งพานิช การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสาร กรณีศึกษา บริษัท มอเตอร์เวย์ โลจิสติกส์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
21 นางสาวสุฑามาศ สุธรรม การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังวัตถุดิบด้วยระบบบาร์โค้ด กรณีศึกษา บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
22 นายวันศิริ สรวมศิริ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยหลักแนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
23 นายศุภชัย บุญชูดวง การศึกษาสินค้าคงคลังขั้นต่ำ และจุดสั่งซื้อใหม่ ประเภทวัตถุดิบ 30 มีนาคม 2564 /
24 นายเกียรติเกษม ชินวงศ์สมพร การพัฒนา KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
25 นางสาวสุรีรัตน์ สุดสงวน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังพัสดุ 30 มีนาคม 2564 /
26 นายณัฏฐกมล วิบูลย์ปิ่น การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเอกสารการนำเข้าและส่งออกสินค้า 30 มีนาคม 2564 /
27 นางสาวธัญภรณ์ ขวดชัยภูมิ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ Stowage Plan ในการดำเนินงาน 30 มีนาคม 2564 /
28 นางสาวศุภณิชกานต์ พิชยศ ศึกษาการลดต้นทุนในการนำเข้าโดยใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางการค้าด้านภาษีและพิกัดศุลกากร
30 มีนาคม 2564 /
29 นางสาวอินทิรา เผ่าจินดา การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหากลุ่มชิ้นส่วน Spare Part
ด้วยรูปแบบ Blanket Order
30 มีนาคม 2564 /
30 นายธนากร อนันต์สุขศรี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหากลุ่มชิ้นส่วน Spare Part
ด้วยรูปแบบ Blanket Order
30 มีนาคม 2564 /
31 นางสาวสุภาพร บัวผัน การเพิ่มประสิทธิภาพภายในคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด 30 มีนาคม 2564 /
32 นางสาวนวพรรษ ตันตราสัย การเพิ่มประสิทธิภาพภายในคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด 30 มีนาคม 2564 /
33 นางสาวปวิชญา เดชสุภา คู่มือการวางแผนการขนส่งสินค้าและการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกรณีศึกษาบริษัทร่วมกิจรุ่งเรือง โลจิสติคส์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
34 นายปัญญวิชญ์ หงษาคำ การออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าเกรดบีของบริษัท BEKO THAI จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
35 นางสาวนริศรา เกิดกลาง การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บกล่องกระดาษขึ้นรูป  30 มีนาคม 2564 /
36 นางสาววิสสุตา รุ่งทวีชัย แนวทางการลดขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 30 มีนาคม 2564 /
37 นายกฤษ หลงสวาสดิ์ การประยุกต์ใช้แผนภูมิสายธารคุณค่าในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์: กรณีศึกษาบริษัท YPMT  30 มีนาคม 2564 /
38 นางสาวเนตรนภา แก่นตา การประยุกต์เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต: การศึกษา บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
39 นางสาวพีรนันท์ จันทร์โย การเพิ่มประสิทธิภาพในแผนกจัดสินค้าควบคุมในส่วนของสินค้า Slow moving 30 มีนาคม 2564 /
40 นางสาวณัฐติยา โสทรจิตร การศึกษาความสัมพันธ์ของดัชนีหุ้นที่มีต่อราคาน้ำมันดิบ 30 มีนาคม 2564 /
41 นายณฐวัฒน์ พุกกะวรรณะ การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราการแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐกับราคาน้ำมันดิบเพื่อการพยากรณ์ 30 มีนาคม 2564 /
42 นายณวพล เมืองสุข แนวทางการลดความคลาดเคลื่อนของจำนวนสินค้าคงคลัง 30 มีนาคม 2564 /
43 นางสาวสุวิมล พระชัย การจัดสมดุลสายการผลิต: กรณีศึกษาโรงงานผลิตซีอิ๊ว 30 มีนาคม 2564 /
44 นางสาววรดา เพ็ญวรรณ การพยากรณ์ปริมาณความต้องการซีอิ๊วของโรงงานแห่งหนึ่ง 30 มีนาคม 2564 /
45 นางสาววรรณดา สมบูรณ์ การพยากรณ์ความต้องการใช้กาวดักแมลงวัน 30 มีนาคม 2564 /
46 นางสาวศิริวรรณ สัมพันธมิตร การพยากรณ์ความต้องการใช้กาวดักแมลงวัน 30 มีนาคม 2564 /
47 นางสาวศิริรัตน์ แกนภูเขียว การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต แผนก New Offer Introduction  30 มีนาคม 2564 /
48 นายวรพล วรรธนรียชาติ การพัฒนาระบบการเบิกสินค้าด้วยระบบ Withdraw Picking Online 30 มีนาคม 2564 /
49 นางสาวทิพย์ธารา ภูมิธนินท์ธนาธิป ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 30 มีนาคม 2564 /
50 นายณัฏพงษ์ เจริญแพทย์ การวิเคราะห์เพื่อลดความเสียหายในกระบวนการประกอบกรอบแว่นตา 30 มีนาคม 2564 /
51 นางสาวพัชราภรณ์ ยอทำนพ แนวทางการลดความล่าช้าสำหรับการ Pre-Alert ของแผนก Shipment 30 มีนาคม 2564 /
52 นางสาวมลิวัลย์ วิริยา การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อส่วนที่ไม่ใช่เลนส์ 30 มีนาคม 2564 /
53 นางสาวชลดา แก้วสถิตย์ การประเมินความรู้ ความเข้าใจของพนักงานต่อระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 30 มีนาคม 2564 /
54 นางสาวกนกวรรณ พิมพ์อ่อน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังในส่วนผลิตภาชนะอลูมิเนียม บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
55 นายไตรภพ เจริญบุญ การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ซีเอช โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลแทนท์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
56 นางสาวเกศราภรณ์ ลิ้มเจริญ การศึกษาการส่งมอบสินค้าล่าช้าของบริษัทผลิตแม่พิมพ์ กรณีศึกษา บริษัท หยู ซิน โมลด์ เทคโนโลยี จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
57 นางสาวปิยฉัตร กล่ำศรี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการจัดเก็บของสินค้าคงคลัง 30 มีนาคม 2564 /
58 นางสาวธิติสุดา สำอางศรี การเพิ่มประสิทธิภาพการขนถ่ายชิ้นส่วนภายในโรงงานของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 มีนาคม 2564 /
59 นางสาวจิรัชยา เพชรเรือง การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่สำหรับการจัดส่งสินค้าของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 มีนาคม 2564 /
60 นางสาววัชราภรณ์ ฟักเงิน การปรับปรุงประสิทธิภาพการสั่งซื้อวัตถุดิบและส่วนประกอบที่นำเข้าจากต่างประเทศของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 มีนาคม 2564 /
61 นางสาวปวีณ์ธิดา ผาสุข การเพิ่มประสิทธิภาพการทำเอกสาร Invoice และใบขนสินค้าขาออกไปเขต Free Zone กรณีศึกษา ออฟโร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
62 นางสาวสุพิชญา ถนอมวงศ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหาบริษัท ออฟ โร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
63 นางสาวมนต์นภา สุขวัฒนาสินิทธ์ การปรับปรุงกระบวนการนำเข้าของบริษัท ออฟโร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
64 นางสาวสิรามล ประสมทรัพย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำเอกสารส่งออกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ออฟ โร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
65 นายกานต์ ชื่นชนม์ การพัฒนาระบบจัดเอกสาร เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 30 มีนาคม 2564 /

 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

ที่ ชื่อ-นามสกุล นิสิต/ผู้สำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน วัน/เดือน/ปี

ที่เผยแพร่

ผลงานตีพิมพ์ ผลงานสร้างสรรค์
1 นายปวีณ โพธิสาร Planning Dashboard 30 มีนาคม 2564 /
2 นางสาวนิศารัตน์ วิเศษบรรเทา การสร้างแบบจำลองสำหรับการบริหารการลงทุนในพอร์ตหุ้นไทย (SET50) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 30 มีนาคม 2564 /
3 นางสาวฐิติกุล เอื้อเฟื้อ การออกแบบแผนผังคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
4 นางสาวพีรยา กลิ่นลำดวน การศึกษาระบบปฏิบัติการนำเข้าเหล็กคอยล์เเละการบริหารจัดการความเสี่ยงในการให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าประเภทเหล็กคอยล์สำหรับเรือบาร์จ 30 มีนาคม 2564 /
5 นางสาวชิดาณัฐ เชื้อชาติ การศึกษาความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองค์กร 30 มีนาคม 2564 /
6 นางสาวศิรประภา ยอดโพธิ์ การศึกษาแนวทางการออกแบบแดชบอร์ดเพื่อใช้ในการปิดสถานะกิจกรรมที่ตกค้างบนระบบปฏิบัติการ 30 มีนาคม 2564 /
7 นางสาวธารารัตน์ หอมสนิท การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุปกรณ์ออฟฟิศคงคลัง 30 มีนาคม 2564 /
8 นายกิตติศักดิ์ จินโจ การศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้วยทฤษฎีมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า 30 มีนาคม 2564 /
9 นายปัญญา วราภาสกุล การปรับปรุงพื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของข้อมูล 30 มีนาคม 2564 /
10 นายปกรณ์ พูลศิริ การพยากรณ์ปริมาณในการใช้บริการลานตู้คอนเทนเนอร์เปล่า 30 มีนาคม 2564 /
11 นางสาวกานติมา ภูมิวิลัย คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วนของลำดับขั้นตอนงานเอกสารขาออกของ NVOCC TEAM ในแผนก SEA EXPORT 30 มีนาคม 2564 /
12 นายธนากร เฉียบแหลม การวัดประสิทธิภาพและออกแบบลานจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ 30 มีนาคม 2564 /
13 นายณัฐภัทร วงศ์กาฬสินธุ์ การวัดประสิทธิภาพและออกแบบลานจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ 30 มีนาคม 2564 /
14 นายฉัตรมงคล พรธิติโยธิน การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานภายในลานตู้คอนเทนเนอร์ 30 มีนาคม 2564 /
15 นายธีระศักดิ์ บุญสิทธิ์ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานภายในลานตู้คอนเทนเนอร์ 30 มีนาคม 2564 /
16 นางสาวอรณภัทร ไฝจันทึก การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการกรณีศึกษาบริษัท มหาพร นคร จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
17 นางสาววริษฐา สุขสวัสดิ์ การศึกษาปัจจัยด้านต้นทุนที่มีผลต่อการคัดเลือกผู้ส่งมอบชิ้นส่วนรถยนต์กรณีศึกษาประเภทงานพลาสติกฉีดขึ้นรูปที่ใช้เครื่องจักรขนาดน้อยกว่า 250 ตัน ส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์ของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 30 มีนาคม 2564 /
18 นายชนก จารุพิจารณา การลดต้นทุนการขนส่งโดยการเปลี่ยนแปลงเทอมการค้าระหว่างประเทศในการนำเข้าสินค้า กรณีศึกษา บริษัท วาลีโอ ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย)จำกัด แผนกโลจิสติกส์ 30 มีนาคม 2564 /
19 นางสาวปาณิศา อาจวิชัย การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับราคา แผนกจัดซื้อวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 30 มีนาคม 2564 /
20 นางสาวยลธิดา กลั่นประยูร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังวัตถุดิบของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  30 มีนาคม 2564 /
21 นางสาวรัตนาภรณ์ ดีพา การศึกษาปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการทำงานและเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนกเอกสาร 30 มีนาคม 2564 /
22 นางสาวธิดาวรรณ แสงนวล การศึกษาวิธีการจัดเส้นทางการเดินรถAGVในอุตสาหกรรมการผลิต 30 มีนาคม 2564 /
23 นางสาวกนกวรรณ เยี่ยมนิยม การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านเอกสารขาเข้า แผนกเอกสารและจัดเก็บค่าภาระ 30 มีนาคม 2564 /
24 นางสาวเบญจมาส มหาโชคธรณี การศึกษาปัญหาและกิจกรรมในส่วนโรงพักสินค้า บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
25 นางสาวจริยา เจริญสุข การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ 30 มีนาคม 2564 /
26 นายณัฐพล ยอดวงศ์ การพัฒนาประสิทธิภาพการบันทึกบัญชี บริษัท FLS Projects Thailand 30 มีนาคม 2564 /
27 นางสาวธิญาดา นาคะเสโน การประมาณค่าและพยากรณ์ปริมาณสินค้าขนส่งในลำน้ำ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
28 นายอาคเนย์ สามัญ การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการผ่านพิธีการนำเข้าสินค้าโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน 30 มีนาคม 2564 /
29 นายอนันต์กรณ์ นำนา การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกหัวแร่ทองแดง กรณีศึกษา บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) 30 มีนาคม 2564 /
30 นายปฏิวัติ สว่างเพชร การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า ด้วย ABC Analysis  30 มีนาคม 2564 /
31 นางสาวมนต์ชิตา ชังเภา การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้รถขนย้ายสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานไปยังคลังสินค้า 30 มีนาคม 2564 /
32 นางสาวณัฐนิชา กองเนียม การปรับปรุงกระบวนการนำเข้าและการเดินพิธีการโดยแนวคิดแบบลีน 30 มีนาคม 2564 /
33 นางสาวรุ่งกานดา ศรีแก้ว การวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนของกล่องบรรจุชิ้นงาน 30 มีนาคม 2564 /
34 นายบวรชัย รอดแดง การลดความผิดพลาดในการเตรียมสินค้าก่อนการจัดส่งโดยใช้ระบบสแกนบาร์โค้ด กรณีศึกษา บริษัท เอนไก ไทย จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
35 นายศุภฤกษ์ สนธิรักษ์ การแก้ปัญหาการจัดส่งสินค้าผิดประเภทของบริษัท ไอ.ที.จี. (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
36 นางสาวสุรัสวดี หมอยา การศึกษาเรื่องมาตรการการปฏิบัติและอนุญาตการขนส่งทางทะเลช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  30 มีนาคม 2564 /
37 นางสาวรติกร บุญรอด การศึกษาเรื่องมาตรการการปฏิบัติและอนุญาตการขนส่งทางทะเลช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  30 มีนาคม 2564 /
38 นายสุริยา พงษ์ชอุ่มดี ปัญหาการจัดการปล่อยตู้ไม่เป็นไปตามระบบFIFO 30 มีนาคม 2564 /
39 นายอธิป น้อยยอดยิ่ง ปัญหาการจัดการปล่อยตู้ไม่เป็นไปตามระบบFIFO 30 มีนาคม 2564 /
40 นางสาวศุภาพิชญ์ มีวงษ์สม การศึกษาการลงทะเบียน Paperless แบบบุคคลธรรมดา บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
41 นางสาวญาณี โชติพนิชเศรษฐ์ การศึกษาขั้นตอนการทำงานแผนก Litigation ของบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
42 นางสาววรภรณ์ ไม้สวัสดิ์ การศึกษาผลกระทบด้านการกำหนดมาตรการการนำเข้าส่งออกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 30 มีนาคม 2564 /
43 นางสาวอาทิตยา สุทธิธรรมานันต์ กรณีศึกษาระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือสินค้าแห้งเทกอง 30 มีนาคม 2564 /
44 นางสาวกชกร กาวีระจันทร์ การศึกษาโอกาสและแนวทางการขยายอุตสาหกรรมการตลาดรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ผ่านกรณีศึกษา บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
45 นางสาวฐิติมา กันรัมย์ การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน 30 มีนาคม 2564 /
46 นายเนติธร แสนคำ การปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินค้าเข้าตู้ชนิดเครื่องปรับอากาศโดยผังสายธารคุณค่าและการจำลองสถานการณ์ 30 มีนาคม 2564 /
47 นางสาวนริสรา ศรีสว่าง การจัดระบบการทำงานคลังวัตถุดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย 30 มีนาคม 2564 /
48 นายพิชานนท์ สาธรกิจ การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสินค้าสองทาง(Dual Use Item : DUI) 30 มีนาคม 2564 /
49 นางสาวชนิกานต์ หาญคำ การออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าเกรดบีของบริษัท BEKO THAI จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
50 นางสาวจรินทร์ทิพย์ อยู่ดี การเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบสินค้า
กรณีศึกษา สินค้า ARAPAPA
บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊ก จำกัด แผนก Fulfillment
30 มีนาคม 2564 /
51 นายฐิติ เกิดม่วง การเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งซื้อเครื่องมือคัตติ้งทูลส์ 30 มีนาคม 2564 /
52 นางสาวภัทราภา เรืองกิจ การวิเคราะห์ของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ Body Cylinder บริษัท ยามาฮ่าแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
53 นายทัตพงศ์ ชาลีชาติ การพยากรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท หยางหมิง ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
54 นางสาวสุภาภรณ์ กรมไธสง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าของรถ Package Gas บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
55 นางสาววิลาสินี ใจดี การจัดเส้นทางการขนส่งโฟมให้เป็นการขนส่งเต็มคันรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งวัตถุดิบภายใน ของบริษัทคอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยประยุกต์ใช้จากการขนส่งแบบมิลค์รัน 30 มีนาคม 2564 /
56 นายธันวา ยืนยงค์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีบาร์โค๊ดมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เอส.ไอ.ดับบลิว. ไทยแลนด์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
57 นางสาวภัทราพร สายสร้อย แนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ ในกรณีที่มีตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 30 มีนาคม 2564 /
58 นางสาวรัตนาวดี รตะบุตร แนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ ในกรณีที่มีตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 30 มีนาคม 2564 /
59 นางสาวศรัณยา คุ้มทรัพย์ คู่มือปฏิบัติการสำหรับพนักงานใหม่ในศูนย์กระจายสินค้า (Amata Distribution Center) แผนก Domestic 30 มีนาคม 2564 /
60 นางสาวธัญญารัตน์ ฉายประดับ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและเบิกจ่ายชิ้นส่วนวัตถุดิบด้วยแบบจำลองตามวิธี ABC Analysis 30 มีนาคม 2564 /
61 นางสาวศุภกานต์ ช่างสากล การพยากรณ์การความต้องการสินค้า กรณีศึกษา บริษัทโชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
62 นางสาวณัฐนิชา กมลเสถียรกุล การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ 30 มีนาคม 2564 /
63 นางสาวสกุณา นิลนนท์ แนวทางการลดขั้นตอนการดำเนินงานด้านเอกสารด้วย e-tax Invoice & e-Receipt 30 มีนาคม 2564 /
64 นางสาววรรณนิศา วงศ์คำจันทร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเอกสารการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเครื่องใช้ภายในบ้าน บริษัท พ.ีเจ.ชลบุรีพาราวู้ด จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
65 นางสาวศุภรัตน์ วันทองเจริญ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเอกสารการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเครื่องใช้ภายในบ้าน บริษัท พี.เจ.ชลบุรีพาราวู้ด จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
66 นางสาวณัฐนรินทร์ คงบุรี การจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม กรณีศึกษา บริษัท พีเจ ชลบุรี พาราวู้ด 30 มีนาคม 2564 /
67 นายปวรุตม์ สมตัว การจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม กรณีศึกษา บริษัท พีเจ ชลบุรี พาราวู้ด 30 มีนาคม 2564 /
68 นางสาววราภรณ์ ธรรมสมบัติ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา โรงงานผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 30 มีนาคม 2564 /