Project (Student)

ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

ที่

ชื่อ-นามสกุล นิสิต/ผู้สำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน วัน/เดือน/ปี ผลงานตีพิมพ์

ผลงานสร้างสรรค์

ที่เผยแพร่

1 นางสาวปาริตา คุณารักษ์ ศึกษาวิธีการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานของคลังสินค้าเก็บสติ๊กเกอร์เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไข 31-ต.ค.-64 /
2 นายนทีธร
ศิลปวิศาล
การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทำงานของสายพานลำเลียงภายในคลังสินค้า 31-ต.ค.-64 /
3 นายศิรสิทธิ์
ศันติวิชยะ
การศึกษาและการวิเคราะห์กระบวนการขาออกด้วยอุปกรณ์ฟาสต์เลน 31-ต.ค.-64 /
4 นายภูริวัฒน์
คชรัตน์
การศึกษากระบวนการทำงานและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานของรถขนส่งระหว่างคลังสินค้า 31-ต.ค.-64 /
5 นายดิศพงษ์
นามเดช
การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของคลังสินค้า 31-ต.ค.-64 /
6 นางสาวจิตตมาส ปุ้งข้อ การประยุกต์ใช้ระบบ ENTERPRISSE INFORMATION MANAGEMENT (EIM) เพื่อการจัดการเอกสาร กรณีศึกษา บริษัทริโก้แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 31-ต.ค.-64 /
7 นางสาวสุพรรษา พลรบ การเพิ่มประสิทธิภาพการรับชิ้นส่วนด้วยระบบ RPA Robotic Process Automation) กรณีศึกษา บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 31-ต.ค.-64 /
8 นายวศิน วิสุทธิ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรับสินค้า
(Goods Receiving Optimization)
31-ต.ค.-64 /
9 นางสาววรัชยา ประคอง การศึกษาแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์โดยการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายของบริษัทกรณีศึกษา 31-ต.ค.-64 /
10 นายภูริคุณ พิมพิลา การศึกษาแนวทางการลดความผิดพลาดในการส่งสินค้า 31-ต.ค.-64 /
11 นางสาวณหทัย ธรรมกิตติ การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ระยอง (จำกัด) 31-ต.ค.-64 /
12 นายสันติ เฮ่งสุน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารในเขตบางแสน ชลบุรี 31-ต.ค.-64 /
13 นางสาววิชชุดา
ตั๋นเมือง
การศึกษาปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกสหกิจศึกษา ของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 31-ต.ค.-64 /
14 นางสาวธมลวรรณ ชลสินธุ์ การศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการขนส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food ของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 31-ต.ค.-64 /
15 นางสาวปภาดา เอี่ยมสอาด ปัจจัยการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุของนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 31-ต.ค.-64 /
16 นายกันทรากร
บางแสง
การปรับปรุงสภาพงานโดยใช้หลักการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วม เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการทํางาน 31-ต.ค.-64 /
17 นางสาวศันสนีย์ ละมุดกุล การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการควบคุมบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออกเครื่องยนต์ Export engine pallet control system improvement 31-ต.ค.-64 /
18 นางสาวกรรณิกา ฝักกระโทก การศึกษาปัจจยัและผลกระทบการส่งออกของธุรกิจอุตสาหกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 31-ต.ค.-64 /
19 นางสาวไพลิน
น้อยมงคล
การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้ากรณีศึกษา บริษัท ฮิตาชิแอสเตโม ชลบุรีออโต้พาตส์ จำกัด 31-ต.ค.-64 /
20 นางสาวพนิตตา โดะโอย การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้ากรณีศึกษา บริษัท ฮิตาชิแอสเตโม ชลบุรีออโต้พาตส์ จำกัด 31-ต.ค.-64 /
21 นายนิธิกร หอมจู การปรับปรุงประสิทธิภาพของพื้นที่จัดเตรียมสินค้าโดยใช้แผนภาพสปาเก็ตตี้ Time Optimization of dispatching area by using Spaghetti diagram 31-ต.ค.-64 /
22 นางสาวจิตติภา มาเติม การเปรียบเทียบราคาค่าขนส่งของการขนส่งทางทะเล (sea freight) ของก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโควิด – 19 31-ต.ค.-64 /
23 นายธนพล นวลพริ้ง การปรับปรุงประสิทธิภาพของพื้นที่จัดเตรียมสินค้าโดยใช้แผนภาพสปาเก็ตตี้ Time Optimization of dispatching area by using Spaghetti diagram 31-ต.ค.-64 /
24 นางสาวอมรรัตน์ ภุมมารักษ์ การเปรียบเทียบราคาค่าขนส่งของการขนส่งทางทะเล (sea freight) ของก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโควิด – 19 31-ต.ค.-64 /
25 นางสาวรินรดา กุลพงษ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าโดยใช้แนวคิดลีน 31-ต.ค.-64 /
26 นางสาวกรกมล คิดหาทอง การศึกษาขั้นตอนการทำงานของพนักงานแผนก Customer service และการดำเนินพิธีศุลกากรกรณีศึกษา 31-ต.ค.-64 /
27 นางสาวสรณ์สิริ อามาตโพสี การศึกษาขั้นตอนการทำงานของพนักงานแผนก Customer service และการดำเนินพิธีศุลกากรกรณีศึกษา 31-ต.ค.-64 /
28 นางสาวอชิรญาณ์ ทองจินดา การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคลังสินค้าโดยการปรับปรุงแผนผังคลังสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบด้วยเทคนิค ABC Analysis: กรณีศึกษา บริษัท AA 31-ต.ค.-64 /
29 นางสาวธันยพร บุญรอด การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคลังสินค้าโดยการปรับปรุงแผนผังคลังสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบด้วยเทคนิค ABC Analysis: กรณีศึกษา บริษัท AA 31-ต.ค.-64 /
30 นายพิเชฐพงศ์ สายสวาท การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคลังสินค้าโดยการปรับปรุงแผนผังคลังสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบด้วยเทคนิค ABC Analysis: กรณีศึกษา บริษัท AA 31-ต.ค.-64 /
31 นายฐิติพงศ์ สมชิด การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน กรณีศึกษาบริษัทครัวซองต์แช่แข็ง 31-ต.ค.-64 /
32 นายสุภกร
คงประเสริฐ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 31-ต.ค.-64 /
33 นางสาวคมคาย พิริยโยธากุล การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทซัพพลายเออร์ กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลติชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 31-ต.ค.-64 /
34 นางสาวพิณฤดี กฤตธนเวท การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ 3PL (Third Party Logistics) ด้านการขนส่งในการจัดส่งสินค้า ของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 31-ต.ค.-64 /
35 นางสาวทิพย์พิชา เจริญผล การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อมูล: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง 31-ต.ค.-64 /
36 นางสาวกัลยรัตน์ แสนสุขพิพัฒน์ผล แนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดเรียงสินค้าแบบ 3 มิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเรียงสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 31-ต.ค.-64 /
37 นายธาดา กระเดื่องเดช การปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของวัตถุดิบที่จัดเก็บในคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในคลังสินค้า 31-ต.ค.-64 /
38 นางสาววรรณิดา จินันทุยา การศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงานของแผนก Customer service (CS) กรณีศึกษาบริษัทนิปปอนสตีล ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 31-ต.ค.-64 /
39 นายธนบดินทร์ จูงกลาง ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าและระบบเอกสาร 31-ต.ค.-64 /
40 นางสาวญาณิฌา ธุวภาควิทย์ ข้ันตอนการปฏิบตังิานของแผนกบริการลูกค้า Customer Service (CS) ต่อลูกค้าในกลุ่มบริษัทผู้นำเข้าสินค้าประเภท Aluminum Coil 31-ต.ค.-64 /
41 นายกรณ์ดนัย มีเนตร ปัจจัยในการเลือกระหว่างการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์กับการไปซื้อที่ร้านหลังเปิดประเทศของนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 31-ต.ค.-64 /
42 นางสาวณัฐชา
ทองผาย
การจัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม Distrib ในการพิมพ์สติกเกอร์ติดชิ้นงาน 31-ต.ค.-64 /
43 นางสาวพรประภา นันทะพันธ์ การศึกษาแนวทางการจัดการสินค้าคงคลังไม่เคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในแผนก Store ของบริษัทกรณีศึกษา 31-ต.ค.-64 /
44 นายเศรษฐวัฒน์ เอมโอช การพัฒนาระบบจัดการเอกสารใบกำกับภาษีเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัท ออฟโร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด 31-ต.ค.-64 /
45 นายสุภชีพ ลิ้มความดี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี Barcode กรณีศึกษา บริษัท ออฟโร้ด แอคเซสซอรี่ จำกัด 31-ต.ค.-64 /
46 นายอัศวิน คชเดช การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี Barcode กรณีศึกษา บริษัท ออฟโร้ด แอคเซสซอรี่ จำกัด 31-ต.ค.-64 /
47 นางสาวนิสารัตน์ ใจรักษ์ การเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเอกสารประกอบการนำเข้า กรณีศึกษา บริษัท ออฟโร้ด บริษัทออฟโร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด 31-ต.ค.-64 /
48 นางสาวนภัสสร พรหมมา การจัด (Layout) การวางสินค้าในตู้คอนเทรนเนอร์ กรณีศึกษา บริษัท ไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จํากัด 31-ต.ค.-64 /
49 นางสาวจรรยา รางสาท การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพาเลทไม้ กรณีศึกษา บริษัท บูรณาพา กรุ๊ป จำกัด 31-ต.ค.-64 /
50 นายณัฐพัฒน์ ชาญวิบูลย์ศรี การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพาเลทไม้ กรณีศึกษา บริษัท บูรณาพา กรุ๊ป จำกัด 31-ต.ค.-64 /
51 นางสาวธมนวรรณ นนทพันธ์ การไหลของวัสดุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดคงค้างของวัสดุในกระบวนการผลิต Material flow and solution to the problem of material accumulation point 31-ต.ค.-64 /
52 นายกฤษฎา ศิริชน การไหลของวัสดุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดคงค้างของวัสดุในกระบวนการผลิต Material flow and solution to the problem of material accumulation point 31-ต.ค.-64 /
53 นางสาวเกวลิน มะลิทอง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดลำดับงานสำหรับกระบวนการทำงานในแผนก Shipping ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรในองค์กร 31-ต.ค.-64 /
54 นางสาวชยาภรณ์ พลอยแดง ความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกจิขนส่งสินค้าของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 31-ต.ค.-64 /
55 นางสาวจิตรลดา จันทะแสน ความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกจิขนส่งสินค้าของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 31-ต.ค.-64 /
56 นางสาวอทิตา สนธิเดชขจิตพร การศึกษาขั้นตอนการทํางานและปัญหาของบริษัท จี.โอ.ดี. มารีน เซอร์วิส จํากัด ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (COVID 19) 31-ต.ค.-64 /
57 นางสาวฐานิดา กำมา การวิเคราะห์ต้นทุนด้านการขนส่งสินค้ากรณีศึกษา บริษัท เซนโค โลจิสติกส์ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)จำกัด 31-ต.ค.-64 /
58 นายทิวัตถ์ โสภณ การศึกษาแนวทางการสร้างมาตรฐานในการทำงานและการประกันคุณภาพสินค้า ณ บริษัท ครัวใจกูร์เมต์ จำกัด 31-ต.ค.-64 /
59 นางสาวอุมาวรรณ เนตรวงษ์ การศึกษาการปรับปรุงขั้นตอนการจัดทำใบ Finish Goods Tag (งานซ่อม PQI) กรณีศึกษา บริษัท มิตซูบิชิอีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 31-ต.ค.-64 /
60 นางสาวสุพิชญา สิงห์คราม เรื่องการศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการให้บริการศุลกากรไปรษณีย์ ณ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 31-ต.ค.-64 /
61 นางสาวชนิสรา หมู่หัวนา การตัดสินใจสำหรับการเลือกเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรรมชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ 31-ต.ค.-64 /
62 นายสหัสวรรษ กิติวงค์ แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 31-ต.ค.-64 /
63 นางสาวปิ่นมณี อัปมะโน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่โรงพักสินค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 กรณีศึกษา บริษัท ทีไอพีเอส จำกัด 31-ต.ค.-64 /
64 นางสาวพิมพ์ลภัส บุญประเสริฐ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการออกเอกสารใบแจ้งหนี้ (Invoice) ของ บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จำกัด 31-ต.ค.-64 /
65 นางสาวอรนภา สุระป้อม การพยากรณ์ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีความขาดแคลน กรณีศึกษาโรงพยาบาลชลบุรี 31-ต.ค.-64 /
66 นางสาววาลิณี ลือเทพ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแผนกบัญชีด้านการจัดเก็บเอกสาร ของ บริษัท ไวด โลจิสติกส์ จำกัด 31-ต.ค.-64 /
67 นายสิทธิชัย ฟักแฟง คู่มือการปฏิบัติงานของแผนก Customer Service โดยระบบ Play Work 31-ต.ค.-64 /
68 นางสาวอัฐภิญญา จันทร์อำรุง คู่มือขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้า Guidelines Release Cargoes 31-ต.ค.-64 /
69 นางสาวชาลินี จิระธนานันต์ การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานคลังสินค้าในกระบวนการเบิกจ่าย กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตรถบรรทุก 31-ต.ค.-64 /
70 นางสาวจิรประภา นิลทกาล การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานคลังสินค้าในกระบวนการเบิกจ่าย กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตรถบรรทุก 31-ต.ค.-64 /
71 นายศุภกิจ ทิมจันทึก การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานคลังสินค้าในกระบวนการเบิกจ่าย กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตรถบรรทุก 31-ต.ค.-64 /
72 นางสาวอัณศยา ศรีเมือง การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction; WI) ในการออกเอกสาร Invoice ด้วยการใช้โปรแกรม SAP กรณีศึกษา บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด 31-ต.ค.-64 /
73 นางสาวปภาพรรณ เรืองแสง การศึกษาแนวทางการป้องกันปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนของกระบวนการนำเข้าแลคโตส กรณีศึกษา บริษัทมี้ดจอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด 31-ต.ค.-64 /
74 นางสาวจิตติมา มาเติม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คลังสินค้าสำหรับจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 31-ต.ค.-64 /
75 นางสาววรรณรัตน์ แปลงยศ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คลังสินค้าสำหรับจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 31-ต.ค.-64 /
76 นางสาวนิภาพร
ศรีวิเศษ
คู่มือประกอบการใช้ E-customs (Paperless Software) 31-ต.ค.-64 /
77 นายนัฐพงษ์ เปรมปรี การศึกษาหาแนวทางในการลดเวลา Lead Time ตั้งแต่การปล่อยตู้ให้ลูกค้าจนตู้ลงเรือ 31-ต.ค.-64 /
78 นางสาวพิรุณฉัตร ตาหลวง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํารับสินค้าโดยการใช้เทคโนโลยี Radio Frequency Identification กรณีศึกษา บริษัท คูห์เน่พลัส นาเกิล 31-ต.ค.-64 /
79 นายภูมิรพี สถาพร การจัดทำคู่มือขั้นตอนการดำเนินการการนำเข้าคราฟท์เบียร์ กรณีศึกษา บริษัท ทริปเปิ้ล เพิร์ล บริวริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 31-ต.ค.-64 /
80 นางสาวฐิติพร แย้มสุข การลดระยะเวลาในการทำงานของแผนก Customer Planning 31-ต.ค.-64 /
81 นายกันตภณ สังวาลย์ชัย การจัดงาน Raw Materials ที่ถูกบรรจุในกล่องกระดาษ ส่งมอบไลน์ การผลิตโดยปราศจากขั้นตอนการบรรจุใส่กล่องพลาสติก กรณีศึกษาบริษัทโรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (อมตะซิตี้) 31-ต.ค.-64 /
82 นางสาวณัฐชา เทียมสอน การศึกษากระบวนการ และประโยชน์ของการทำ Scrap ของบริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด 31-ต.ค.-64 /
83 นางสาวสุทธิรัตน์ แสงสุทธิงาม การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่ระวางในตู้คอนเทนเนอร์ 31-ต.ค.-64 /
84 นางสาวจิดาภา ปัตตาลาโพธิ์ การศึกษาการลดจำนวนซัพพลายเอ่อร์ในระบบของแผนก Indirect Purchasing กรณีศึกษา บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด 31-ต.ค.-64 /
85 นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งภูเขียว มาตรการป้องกันโควิด-19 ของพนักงานขับรถ บริษัท เดอะฟ๊อกซ์อินเตอร์ชิปปิ้ง จำกัด 31-ต.ค.-64 /
86 นางสาวกรรณิการ์ อาษาธง ลดเวลาสูญเสียในการเปลี่ยนรุ่นการผลิต Yoke Shaft Model APF000030-0, AFP000050-0 31-ต.ค.-64 /
87 นางสาวนิเฌอนา สีเนือน การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้ว 31-ต.ค.-64 /
88 นางสาวสวรรยา รอดเงิน แนวทางในการปรับตัวของธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่หาดวอนนภา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี 31-ต.ค.-64 /
89 นายคุณาธิป
หนูเขียว
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพตู้คอนเทนเนอร์และความปลอดภัย 31-ต.ค.-64 /
90 นายภากร ยอดยิ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท SEWT จำกัด 31-ต.ค.-64 /
91 นางสาวกาญจน์ธิดา นิลประภา การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปล่อยรถนำเข้า ภายใต้เงื่อนไขเขตปลอดอากร 31-ต.ค.-64 /
92 นางสาวปิยะธิดา วงงาม การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปล่อยรถนำเข้า ภายใต้เงื่อนไขเขตปลอดอากร 31-ต.ค.-64 /
93 นายจเร นิลชัชวาลย์วงษ์ กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจกรณีศึกษา บริษัท สุภาษร ทรานสปอร์ต จํากัด 31-ต.ค.-64 /
94 นางสาวเบ็ญจมาศ ศิริชายชาติ การศึกษาปัญหาและสาเหตุของการขนส่งพัสดุล่าช้าอันเนื่องมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 31-ต.ค.-64 /
95 นางสาวศศิภา สิทธิ์ทยาพร ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของแผนก Airfreight Export Customer Service 31-ต.ค.-64 /
96 นายศุภวิชญ์ เครือรัตน์ การจัดการเอกสารด้านการส่งออกปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท วี.ซี.ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 31-ต.ค.-64 /
97 นางสาวเพชรรัตน์ โกสา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้า IT กรณีศึกษา บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31-ต.ค.-64 /
98 นางสาวชฎาภรณ์ เหล็กม่วง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าโดยแนวคิดลีน กรณีศึกษา บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31-ต.ค.-64 /
99 นางสาวหฤทัย ใหญ่ธรรมสาร การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนก Customer Service 31-ต.ค.-64 /

 

 

 

ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล นิสิต/ผู้สำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน วัน/เดือน/ปี

ที่เผยแพร่

ผลงานตีพิมพ์ ผลงานสร้างสรรค์
1 นางสาวอรวี สุขวรรณะ แอพพลิเคชันติดตาม สถานะตู้สินค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 30 ตุลาคม 2563 /
2 นางสาวณัชชา กำแก้ว แอพพลิเคชันติดตาม สถานะตู้สินค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 30 ตุลาคม 2563 /
3 นายพงศ์ภัค ประสงค์กิจ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนก Customer planner และ Production planner 30 ตุลาคม 2563 /
4 นายเมธาสิทธิ์ สวัสดิ์เดชาภรณ์ ศึกษาปัญหาและปรับปรุงกระบวนการส่งออกสินค้า เพื่อลดการใช้กระดาษของแผนก BOI 30 ตุลาคม 2563 /
5 นายชวิศ ชัยวิฑูอนุกูล การจัดเก็บไม้รองสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในคลังที่ 4 กรณีศึกษา 30 มีนาคม 2564 /
6 นางสาวศิริวรรณ สกุลนราทิพย์ การศึกษากระบวนการลดปริมาณซัพพลายเออร์ของแผนก Indirect Purchasing กรณีศึกษาบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
7 นางสาวธมน ดอนกลาย การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำใบแจ้งเงินเดือน (Pay Slip) พนักงานจัดส่ง กรณีศึกษา บริษัท ทวีกาญจน์ค้าถัง 2002 จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
8 นางสาวภัทรธิดา รัตนเศียร การปรับปรุงการวางแผนการผลิต PS-GI โดยใช้โปรแกรม NivPLuS 30 มีนาคม 2564 /
9 นางสาวกวินนาถ จันทศรี การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกแบบไม่มีมูลค่าทางการค้า (FOC) ด้วยระบบ Automated Invoiceโดย Microsoft Excel และ VBA 30 มีนาคม 2564 /
10 นางสาวสิปาง วิชิรมาลา การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนก transportation 30 มีนาคม 2564 /
11 นางสาวอารีย์รัตน์ อ่วมคำ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูล ระบบการรายงานผลของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 30 มีนาคม 2564 /
12 นางสาวอภิชญา สุทธิดี การปรับปรุงกระบวนการทำงานของแผนก Planning ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยใช้เครื่องมือ VBA และ Power Query 30 มีนาคม 2564 /
13 นายนุติ ปราโมช การประยุกต์ใช้หลักการ ECRS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 30 มีนาคม 2564 /
14 นางสาวมัลลิกา เลาหวิโรจน์ การศึกษาและการจัดเตรียม STORE ชั่วคราวของฝั่ง PF2 สำหรับ Maintenance 30 มีนาคม 2564 /
15 นางสาวกมลชนก พิมพ์ศิริ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงานประกอบรถยนต์ด้วยเครื่องมือ Visual Basics for Applications 30 มีนาคม 2564 /
16 นางสาวปาลิตา วงศ์จำปา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงานประกอบรถยนต์ด้วยเครื่องมือ Visual Basics for Applications 30 มีนาคม 2564 /
17 นายอัฑฒ์ธีร์วรา นิธิกิจโภคินกุล การศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยและแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 30 มีนาคม 2564 /
18 นางสาวภูริชญา ศรีแก้ว อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนนของรถยนต์ในจังหวัดชลบุรี ปีพ.ศ.2563 30 มีนาคม 2564 /
19 นางสาวสุปัญจ์วดี จันทนา การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟแบบ Coworking Space ในบางแสน 30 มีนาคม 2564 /
20 นายศุภณัฐ นันทพานิช การลดขั้นตอนการทำงานและลดระยะเวลาในแผนกจัดซื้อ 30 มีนาคม 2564 /
21 นางสาวจิรัสยา มีจั่นเพ็ชร คู่มือกระบวนการดำเนินการนำเข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร 30 มีนาคม 2564 /
22 นางสาวกานต์สินี จิตต์วิบูลย์ การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันรายละเอียดการนำเข้าแก่ตัวแทนออกของ 30 มีนาคม 2564 /
23 นางสาวชนนกานต์ สุวรรณชาตรี การสร้างระบบทำรายการวัสดุคงคลังของแผนก Project ด้วยรหัสคำสั่ง Microsoft Excel VBA 30 มีนาคม 2564 /
24 นางสาวดาราวรรณ มาแก้ว การเพิ่มประสิทธิภาพของการเพิ่มตารางเดินเรือเพื่อการบริการสำหรับธุรกิจตัวแทนรับขนส่งสินค้า 30 มีนาคม 2564 /
25 นางสาวศศินา สวนอยู่ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำใบขนสินค้าขาออกสำหรับสินค้าตัวอย่าง 30 มีนาคม 2564 /
26 นางสาวรานา โภคสวัสดิ์ การวิเคราะห์ข้อมูลซอฟต์แวร์กับข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อวางแผนการตลาดในอนาคต 30 มีนาคม 2564 /
27 นางสาววราภรณ์ นาคขำพันธุ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Barcode เพื่อการจัดการและควบคุม Rack 30 มีนาคม 2564 /
28 นายจิรายุทธ์ เจริญกัลป์ การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
29 นายพีรพงศ์ ตุ้มเพ็ชร การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
30 นางสาวณิชชารีย์ โมทนะธนันต์ชัย การศึกษาห่วงโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 30 มีนาคม 2564 /
31 นายชิษณุสิทธิ์ จรูญพรมงคล การศึกษาปัญหาและการเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการผลิต กรณีศึกษา บริษัท แวนด้าแพค จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
32 นายอลงกรณ์ กองจินดา การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาบัตรคุมของสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา 30 มีนาคม 2564 /
33 นางสาวจุฑามาศ เหล่าพิทักษ์ การวัดประสิทธิภาพการให้บริการในการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
34 นางสาวอารีญา โกมลสิงห์ การจัดทำคู่มือข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (INCOTERM 2020) 30 มีนาคม 2564 /
35 นางสาวปพิชญา สรสิทธิ์ การเปรียบเทียบบริษัทเรือที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 30 มีนาคม 2564 /
36 นางสาวเจนจิราวัลย์ นันตชัย การศึกษาและการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหยิบชิ้นส่วนของ PARTS แกะ เพื่อส่งมอบให้กับโรงงานผลิตที่ 1 และโรงงานผลิตที่ 3 และการเพิ่มประสิทธิภาพคลังชิ้นส่วน โดยรถ AGV (Automated Guided Vehicle) 30 มีนาคม 2564 /
37 นางสาวกมลนัทธ์ คนน้อย การนำเทคโนโลยีระบบธุรกิจอัจฉริยะมาใช้ในการพัฒนาวิธีการรายงานผลการวัดประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร  30 มีนาคม 2564 /
38 นางสาวณิชาพร แป้นเหมือน การออกแบบและผลิตพาเลตกระดาษสำหรับใช้ในกิจการเพื่อลดต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาบริษัทกล่องดวงใจ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
39 นางสาวสุรีย์รัตน์ หะยีสะแลแม การพัฒนารูปแบบการจัดตำแหน่งของคลังสินค้าในบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  30 มีนาคม 2564 /
40 นางสาวณัฐมน แซ่เอี้ยว การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของแผนกโปรเจค บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
41 นางสาวภาวินีย์ ผุเพชร ศึกษากระบวนการทำงานของกระบวนการKD Sales and Buys back
กรณีตัวอย่างบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่ง
30 มีนาคม 2564 /
42 นางสาวโชษิตา เข็มทอง มาตรการและแนวทางการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัทบริษัท ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
43 นางสาวพัชรี สุขแสวง มาตรการและแนวทางการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัทบริษัท ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
44 นางสาววิจิตรา ดวงแก้ว มาตรการและแนวทางการป้องกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัทบริษัท ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
45 นางสาวณัฐินี ฤกษ์บุญศรี ปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า 30 มีนาคม 2564 /
46 นายวรเมธ ถึกสถิตย์ ปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า 30 มีนาคม 2564 /
47 นายวรรธนัย ดิษฐปาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหาตามแนวคิดแบบลีน 30 มีนาคม 2564 /
48 นางสาวรติมา คงชุบ แนวทางการประยุกต์ใช้ Cloud Computing ในการแก้ไขปัญหาการติดตามงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนกบริการลูกค้า (Customer Service) 30 มีนาคม 2564 /
49 นางสาวนนทพร อิสราวสุ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานภายในแผนกส่งออก 30 มีนาคม 2564 /
50 นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ทางประเสริฐ การตัดสินใจเลือกซื้อหรือผลิตก๊าซไนโตรเจนมาใช้ในกระบวนการผลิตของ บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
51 นายณัฐพงษ์ มีศรี การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของการแพ็คสินค้าส่งออก Model T-6 30 มีนาคม 2564 /
52 นางสาวปภาวินี เกียรติศักดิ์วณิช การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Inventory management 30 มีนาคม 2564 /
53 นางสาวภาคินี สุกใส การเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งซื้อเครื่องมือ tool ด้วยระบบคัมบัง (Kanban) 30 มีนาคม 2564 /
54 นางสาวกนกวรรณ พระศูนย์ การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายน้ำมัน โดยการประยุกต์ใช้ระบบ Fuel Management for Transportation  30 มีนาคม 2564 /
55 นางสาวขนิษฐา จิตรักศิลป์ การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายน้ำมัน โดยการประยุกต์ใช้ระบบ Fuel Management for Transportation  30 มีนาคม 2564 /
56 นางสาวสโรชา สุภาพร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา โรงงานผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 30 มีนาคม 2564 /
57 นางสาวนภัส อินทราคม การปรับปรุงกระบวนการกรอกข้อมูลเอกสารการจ่ายน้ำมันทางเรือ กรณีศึกษา คลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 30 มีนาคม 2564 /

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ที่ ชื่อ-นามสกุล นิสิต/ผู้สำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน วัน/เดือน/ปี

ที่เผยแพร่

ผลงานตีพิมพ์ ผลงานสร้างสรรค์
1 นางสาวฟาติมา เสียงเพราะ การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกเครื่องมือในแผนกคลังสินค้า บริษัทกรณีศึกษา เอส.พี.สตีล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 30 ตุลาคม 2563 /
2 นางสาวมารศรี นักปราชญ์ การศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6 จังหวัดชลบุรี 30 มีนาคม 2564 /
3 นางสาววัลภา แสนคำหล่อ การลดต้นทุนการขนส่งระหว่างการขนส่งรูปแบบโดยตรง และการขนส่งรูปแบบวนรับในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ 30 มีนาคม 2564 /
4 นายนวพล สำเภา การออกแบบคลังสินค้า (ภายใต้พื้นที่การจำหน่ายสินค้า Finish Goods) 30 มีนาคม 2564 /
5 นายภาคภูมิ สีสด การออกแบบคลังสินค้า (ภายใต้พื้นที่การจำหน่ายสินค้า Finish Goods) 30 มีนาคม 2564 /
6 นางสาวญาสุมินทร์ พนอนุอุดมสุข การออกแบบแผนผังคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
7 นางสาวจิราพร มีสมบูรณ์ การลดความสูญเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งสินค้า  30 มีนาคม 2564 /
8 นางสาวอวัสดา สังข์ทอง การออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  30 มีนาคม 2564 /
9 นางสาวดรัลพร นาวิน การศึกษาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการผู้โดยสารขาออก กรณีศึกษาปัญหาระบบแถวคอยและเที่ยวบินล่าช้าของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 30 มีนาคม 2564 /
10 นางสาวอภิญญา ไทรสังขกรธำรง การศึกษาห่วงโซ่อุปทานยาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 30 มีนาคม 2564 /
11 นางสาวนิชนันท์ กล้าหาญ การปรับปรุงข้อมูลเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองบริษัทเเละเอกสารรับรองคุณภาพISO โดยนำเเนวคิดวงจรชีวิตของเอกสารใช้ในการวิเคราะห์ 30 มีนาคม 2564 /
12 นายวันฉัตร พันธุมะโอภาส การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าเครื่องดื่ม กรณีศึกษาบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)-โรงงานชลบุรี 30 มีนาคม 2564 /
13 นางสาววราภรณ์ ร่มเย็น การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของบริษัท ไทรอัมพ์ สตรัคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
14 นายอภิเชษฐ์ กันทายวง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการขนส่ง บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
15 นายศิริวัฒน์ เทียบสี การศึกษาปัญหาความล่าช้าในกระบวนการคิดค่าภาระตู้สินค้าและเสนอแนวทางการลดเวลาในกระบวนการจัดเตรียมเอกสาร 30 มีนาคม 2564 /
16 นางสาวรุจิรา เรืองธนากร การศึกษาวิธีการจัดเส้นทางการเดินรถAGVในอุตสาหกรรมการผลิต 30 มีนาคม 2564 /
17 นางสาวหทัยวรรณ บุญประครอง การเลือกตำบลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า พื้นที่กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2564 /
18 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน การพัฒนาแนวความคิดการส่งมอบสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โจตันไทย จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
19 นางสาวตันหยง กลีบคำ คู่มือการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ECS ในระบบการนำเข้า (E-import paperless) 30 มีนาคม 2564 /
20 นางสาวสุชัญญา เพ็งพานิช การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสาร กรณีศึกษา บริษัท มอเตอร์เวย์ โลจิสติกส์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
21 นางสาวสุฑามาศ สุธรรม การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังวัตถุดิบด้วยระบบบาร์โค้ด กรณีศึกษา บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
22 นายวันศิริ สรวมศิริ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยหลักแนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
23 นายศุภชัย บุญชูดวง การศึกษาสินค้าคงคลังขั้นต่ำ และจุดสั่งซื้อใหม่ ประเภทวัตถุดิบ 30 มีนาคม 2564 /
24 นายเกียรติเกษม ชินวงศ์สมพร การพัฒนา KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
25 นางสาวสุรีรัตน์ สุดสงวน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังพัสดุ 30 มีนาคม 2564 /
26 นายณัฏฐกมล วิบูลย์ปิ่น การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเอกสารการนำเข้าและส่งออกสินค้า 30 มีนาคม 2564 /
27 นางสาวธัญภรณ์ ขวดชัยภูมิ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ Stowage Plan ในการดำเนินงาน 30 มีนาคม 2564 /
28 นางสาวศุภณิชกานต์ พิชยศ ศึกษาการลดต้นทุนในการนำเข้าโดยใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางการค้าด้านภาษีและพิกัดศุลกากร
30 มีนาคม 2564 /
29 นางสาวอินทิรา เผ่าจินดา การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหากลุ่มชิ้นส่วน Spare Part
ด้วยรูปแบบ Blanket Order
30 มีนาคม 2564 /
30 นายธนากร อนันต์สุขศรี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหากลุ่มชิ้นส่วน Spare Part
ด้วยรูปแบบ Blanket Order
30 มีนาคม 2564 /
31 นางสาวสุภาพร บัวผัน การเพิ่มประสิทธิภาพภายในคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด 30 มีนาคม 2564 /
32 นางสาวนวพรรษ ตันตราสัย การเพิ่มประสิทธิภาพภายในคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด 30 มีนาคม 2564 /
33 นางสาวปวิชญา เดชสุภา คู่มือการวางแผนการขนส่งสินค้าและการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกรณีศึกษาบริษัทร่วมกิจรุ่งเรือง โลจิสติคส์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
34 นายปัญญวิชญ์ หงษาคำ การออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าเกรดบีของบริษัท BEKO THAI จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
35 นางสาวนริศรา เกิดกลาง การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บกล่องกระดาษขึ้นรูป  30 มีนาคม 2564 /
36 นางสาววิสสุตา รุ่งทวีชัย แนวทางการลดขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 30 มีนาคม 2564 /
37 นายกฤษ หลงสวาสดิ์ การประยุกต์ใช้แผนภูมิสายธารคุณค่าในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์: กรณีศึกษาบริษัท YPMT  30 มีนาคม 2564 /
38 นางสาวเนตรนภา แก่นตา การประยุกต์เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต: การศึกษา บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
39 นางสาวพีรนันท์ จันทร์โย การเพิ่มประสิทธิภาพในแผนกจัดสินค้าควบคุมในส่วนของสินค้า Slow moving 30 มีนาคม 2564 /
40 นางสาวณัฐติยา โสทรจิตร การศึกษาความสัมพันธ์ของดัชนีหุ้นที่มีต่อราคาน้ำมันดิบ 30 มีนาคม 2564 /
41 นายณฐวัฒน์ พุกกะวรรณะ การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราการแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐกับราคาน้ำมันดิบเพื่อการพยากรณ์ 30 มีนาคม 2564 /
42 นายณวพล เมืองสุข แนวทางการลดความคลาดเคลื่อนของจำนวนสินค้าคงคลัง 30 มีนาคม 2564 /
43 นางสาวสุวิมล พระชัย การจัดสมดุลสายการผลิต: กรณีศึกษาโรงงานผลิตซีอิ๊ว 30 มีนาคม 2564 /
44 นางสาววรดา เพ็ญวรรณ การพยากรณ์ปริมาณความต้องการซีอิ๊วของโรงงานแห่งหนึ่ง 30 มีนาคม 2564 /
45 นางสาววรรณดา สมบูรณ์ การพยากรณ์ความต้องการใช้กาวดักแมลงวัน 30 มีนาคม 2564 /
46 นางสาวศิริวรรณ สัมพันธมิตร การพยากรณ์ความต้องการใช้กาวดักแมลงวัน 30 มีนาคม 2564 /
47 นางสาวศิริรัตน์ แกนภูเขียว การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต แผนก New Offer Introduction  30 มีนาคม 2564 /
48 นายวรพล วรรธนรียชาติ การพัฒนาระบบการเบิกสินค้าด้วยระบบ Withdraw Picking Online 30 มีนาคม 2564 /
49 นางสาวทิพย์ธารา ภูมิธนินท์ธนาธิป ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 30 มีนาคม 2564 /
50 นายณัฏพงษ์ เจริญแพทย์ การวิเคราะห์เพื่อลดความเสียหายในกระบวนการประกอบกรอบแว่นตา 30 มีนาคม 2564 /
51 นางสาวพัชราภรณ์ ยอทำนพ แนวทางการลดความล่าช้าสำหรับการ Pre-Alert ของแผนก Shipment 30 มีนาคม 2564 /
52 นางสาวมลิวัลย์ วิริยา การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อส่วนที่ไม่ใช่เลนส์ 30 มีนาคม 2564 /
53 นางสาวชลดา แก้วสถิตย์ การประเมินความรู้ ความเข้าใจของพนักงานต่อระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 30 มีนาคม 2564 /
54 นางสาวกนกวรรณ พิมพ์อ่อน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังในส่วนผลิตภาชนะอลูมิเนียม บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
55 นายไตรภพ เจริญบุญ การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ซีเอช โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลแทนท์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
56 นางสาวเกศราภรณ์ ลิ้มเจริญ การศึกษาการส่งมอบสินค้าล่าช้าของบริษัทผลิตแม่พิมพ์ กรณีศึกษา บริษัท หยู ซิน โมลด์ เทคโนโลยี จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
57 นางสาวปิยฉัตร กล่ำศรี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการจัดเก็บของสินค้าคงคลัง 30 มีนาคม 2564 /
58 นางสาวธิติสุดา สำอางศรี การเพิ่มประสิทธิภาพการขนถ่ายชิ้นส่วนภายในโรงงานของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 มีนาคม 2564 /
59 นางสาวจิรัชยา เพชรเรือง การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่สำหรับการจัดส่งสินค้าของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 มีนาคม 2564 /
60 นางสาววัชราภรณ์ ฟักเงิน การปรับปรุงประสิทธิภาพการสั่งซื้อวัตถุดิบและส่วนประกอบที่นำเข้าจากต่างประเทศของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 มีนาคม 2564 /
61 นางสาวปวีณ์ธิดา ผาสุข การเพิ่มประสิทธิภาพการทำเอกสาร Invoice และใบขนสินค้าขาออกไปเขต Free Zone กรณีศึกษา ออฟโร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
62 นางสาวสุพิชญา ถนอมวงศ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหาบริษัท ออฟ โร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
63 นางสาวมนต์นภา สุขวัฒนาสินิทธ์ การปรับปรุงกระบวนการนำเข้าของบริษัท ออฟโร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
64 นางสาวสิรามล ประสมทรัพย์ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำเอกสารส่งออกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ออฟ โร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
65 นายกานต์ ชื่นชนม์ การพัฒนาระบบจัดเอกสาร เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 30 มีนาคม 2564 /

 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

ที่ ชื่อ-นามสกุล นิสิต/ผู้สำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน วัน/เดือน/ปี

ที่เผยแพร่

ผลงานตีพิมพ์ ผลงานสร้างสรรค์
1 นายปวีณ โพธิสาร Planning Dashboard 30 มีนาคม 2564 /
2 นางสาวนิศารัตน์ วิเศษบรรเทา การสร้างแบบจำลองสำหรับการบริหารการลงทุนในพอร์ตหุ้นไทย (SET50) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 30 มีนาคม 2564 /
3 นางสาวฐิติกุล เอื้อเฟื้อ การออกแบบแผนผังคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
4 นางสาวพีรยา กลิ่นลำดวน การศึกษาระบบปฏิบัติการนำเข้าเหล็กคอยล์เเละการบริหารจัดการความเสี่ยงในการให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าประเภทเหล็กคอยล์สำหรับเรือบาร์จ 30 มีนาคม 2564 /
5 นางสาวชิดาณัฐ เชื้อชาติ การศึกษาความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองค์กร 30 มีนาคม 2564 /
6 นางสาวศิรประภา ยอดโพธิ์ การศึกษาแนวทางการออกแบบแดชบอร์ดเพื่อใช้ในการปิดสถานะกิจกรรมที่ตกค้างบนระบบปฏิบัติการ 30 มีนาคม 2564 /
7 นางสาวธารารัตน์ หอมสนิท การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุปกรณ์ออฟฟิศคงคลัง 30 มีนาคม 2564 /
8 นายกิตติศักดิ์ จินโจ การศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้วยทฤษฎีมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า 30 มีนาคม 2564 /
9 นายปัญญา วราภาสกุล การปรับปรุงพื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของข้อมูล 30 มีนาคม 2564 /
10 นายปกรณ์ พูลศิริ การพยากรณ์ปริมาณในการใช้บริการลานตู้คอนเทนเนอร์เปล่า 30 มีนาคม 2564 /
11 นางสาวกานติมา ภูมิวิลัย คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วนของลำดับขั้นตอนงานเอกสารขาออกของ NVOCC TEAM ในแผนก SEA EXPORT 30 มีนาคม 2564 /
12 นายธนากร เฉียบแหลม การวัดประสิทธิภาพและออกแบบลานจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ 30 มีนาคม 2564 /
13 นายณัฐภัทร วงศ์กาฬสินธุ์ การวัดประสิทธิภาพและออกแบบลานจัดวางตู้คอนเทนเนอร์ 30 มีนาคม 2564 /
14 นายฉัตรมงคล พรธิติโยธิน การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานภายในลานตู้คอนเทนเนอร์ 30 มีนาคม 2564 /
15 นายธีระศักดิ์ บุญสิทธิ์ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานภายในลานตู้คอนเทนเนอร์ 30 มีนาคม 2564 /
16 นางสาวอรณภัทร ไฝจันทึก การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการกรณีศึกษาบริษัท มหาพร นคร จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
17 นางสาววริษฐา สุขสวัสดิ์ การศึกษาปัจจัยด้านต้นทุนที่มีผลต่อการคัดเลือกผู้ส่งมอบชิ้นส่วนรถยนต์กรณีศึกษาประเภทงานพลาสติกฉีดขึ้นรูปที่ใช้เครื่องจักรขนาดน้อยกว่า 250 ตัน ส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์ของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 30 มีนาคม 2564 /
18 นายชนก จารุพิจารณา การลดต้นทุนการขนส่งโดยการเปลี่ยนแปลงเทอมการค้าระหว่างประเทศในการนำเข้าสินค้า กรณีศึกษา บริษัท วาลีโอ ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย)จำกัด แผนกโลจิสติกส์ 30 มีนาคม 2564 /
19 นางสาวปาณิศา อาจวิชัย การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับราคา แผนกจัดซื้อวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 30 มีนาคม 2564 /
20 นางสาวยลธิดา กลั่นประยูร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังวัตถุดิบของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  30 มีนาคม 2564 /
21 นางสาวรัตนาภรณ์ ดีพา การศึกษาปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการทำงานและเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนกเอกสาร 30 มีนาคม 2564 /
22 นางสาวธิดาวรรณ แสงนวล การศึกษาวิธีการจัดเส้นทางการเดินรถAGVในอุตสาหกรรมการผลิต 30 มีนาคม 2564 /
23 นางสาวกนกวรรณ เยี่ยมนิยม การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้านเอกสารขาเข้า แผนกเอกสารและจัดเก็บค่าภาระ 30 มีนาคม 2564 /
24 นางสาวเบญจมาส มหาโชคธรณี การศึกษาปัญหาและกิจกรรมในส่วนโรงพักสินค้า บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
25 นางสาวจริยา เจริญสุข การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ 30 มีนาคม 2564 /
26 นายณัฐพล ยอดวงศ์ การพัฒนาประสิทธิภาพการบันทึกบัญชี บริษัท FLS Projects Thailand 30 มีนาคม 2564 /
27 นางสาวธิญาดา นาคะเสโน การประมาณค่าและพยากรณ์ปริมาณสินค้าขนส่งในลำน้ำ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
28 นายอาคเนย์ สามัญ การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการผ่านพิธีการนำเข้าสินค้าโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน 30 มีนาคม 2564 /
29 นายอนันต์กรณ์ นำนา การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกหัวแร่ทองแดง กรณีศึกษา บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) 30 มีนาคม 2564 /
30 นายปฏิวัติ สว่างเพชร การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า ด้วย ABC Analysis  30 มีนาคม 2564 /
31 นางสาวมนต์ชิตา ชังเภา การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้รถขนย้ายสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานไปยังคลังสินค้า 30 มีนาคม 2564 /
32 นางสาวณัฐนิชา กองเนียม การปรับปรุงกระบวนการนำเข้าและการเดินพิธีการโดยแนวคิดแบบลีน 30 มีนาคม 2564 /
33 นางสาวรุ่งกานดา ศรีแก้ว การวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนของกล่องบรรจุชิ้นงาน 30 มีนาคม 2564 /
34 นายบวรชัย รอดแดง การลดความผิดพลาดในการเตรียมสินค้าก่อนการจัดส่งโดยใช้ระบบสแกนบาร์โค้ด กรณีศึกษา บริษัท เอนไก ไทย จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
35 นายศุภฤกษ์ สนธิรักษ์ การแก้ปัญหาการจัดส่งสินค้าผิดประเภทของบริษัท ไอ.ที.จี. (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
36 นางสาวสุรัสวดี หมอยา การศึกษาเรื่องมาตรการการปฏิบัติและอนุญาตการขนส่งทางทะเลช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  30 มีนาคม 2564 /
37 นางสาวรติกร บุญรอด การศึกษาเรื่องมาตรการการปฏิบัติและอนุญาตการขนส่งทางทะเลช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  30 มีนาคม 2564 /
38 นายสุริยา พงษ์ชอุ่มดี ปัญหาการจัดการปล่อยตู้ไม่เป็นไปตามระบบFIFO 30 มีนาคม 2564 /
39 นายอธิป น้อยยอดยิ่ง ปัญหาการจัดการปล่อยตู้ไม่เป็นไปตามระบบFIFO 30 มีนาคม 2564 /
40 นางสาวศุภาพิชญ์ มีวงษ์สม การศึกษาการลงทะเบียน Paperless แบบบุคคลธรรมดา บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
41 นางสาวญาณี โชติพนิชเศรษฐ์ การศึกษาขั้นตอนการทำงานแผนก Litigation ของบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
42 นางสาววรภรณ์ ไม้สวัสดิ์ การศึกษาผลกระทบด้านการกำหนดมาตรการการนำเข้าส่งออกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 30 มีนาคม 2564 /
43 นางสาวอาทิตยา สุทธิธรรมานันต์ กรณีศึกษาระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือสินค้าแห้งเทกอง 30 มีนาคม 2564 /
44 นางสาวกชกร กาวีระจันทร์ การศึกษาโอกาสและแนวทางการขยายอุตสาหกรรมการตลาดรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ผ่านกรณีศึกษา บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
45 นางสาวฐิติมา กันรัมย์ การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน 30 มีนาคม 2564 /
46 นายเนติธร แสนคำ การปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินค้าเข้าตู้ชนิดเครื่องปรับอากาศโดยผังสายธารคุณค่าและการจำลองสถานการณ์ 30 มีนาคม 2564 /
47 นางสาวนริสรา ศรีสว่าง การจัดระบบการทำงานคลังวัตถุดิบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย 30 มีนาคม 2564 /
48 นายพิชานนท์ สาธรกิจ การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสินค้าสองทาง(Dual Use Item : DUI) 30 มีนาคม 2564 /
49 นางสาวชนิกานต์ หาญคำ การออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าเกรดบีของบริษัท BEKO THAI จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
50 นางสาวจรินทร์ทิพย์ อยู่ดี การเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบสินค้า
กรณีศึกษา สินค้า ARAPAPA
บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊ก จำกัด แผนก Fulfillment
30 มีนาคม 2564 /
51 นายฐิติ เกิดม่วง การเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งซื้อเครื่องมือคัตติ้งทูลส์ 30 มีนาคม 2564 /
52 นางสาวภัทราภา เรืองกิจ การวิเคราะห์ของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ Body Cylinder บริษัท ยามาฮ่าแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
53 นายทัตพงศ์ ชาลีชาติ การพยากรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท หยางหมิง ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
54 นางสาวสุภาภรณ์ กรมไธสง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าของรถ Package Gas บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
55 นางสาววิลาสินี ใจดี การจัดเส้นทางการขนส่งโฟมให้เป็นการขนส่งเต็มคันรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งวัตถุดิบภายใน ของบริษัทคอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยประยุกต์ใช้จากการขนส่งแบบมิลค์รัน 30 มีนาคม 2564 /
56 นายธันวา ยืนยงค์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีบาร์โค๊ดมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เอส.ไอ.ดับบลิว. ไทยแลนด์ จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
57 นางสาวภัทราพร สายสร้อย แนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ ในกรณีที่มีตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 30 มีนาคม 2564 /
58 นางสาวรัตนาวดี รตะบุตร แนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ ในกรณีที่มีตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 30 มีนาคม 2564 /
59 นางสาวศรัณยา คุ้มทรัพย์ คู่มือปฏิบัติการสำหรับพนักงานใหม่ในศูนย์กระจายสินค้า (Amata Distribution Center) แผนก Domestic 30 มีนาคม 2564 /
60 นางสาวธัญญารัตน์ ฉายประดับ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและเบิกจ่ายชิ้นส่วนวัตถุดิบด้วยแบบจำลองตามวิธี ABC Analysis 30 มีนาคม 2564 /
61 นางสาวศุภกานต์ ช่างสากล การพยากรณ์การความต้องการสินค้า กรณีศึกษา บริษัทโชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
62 นางสาวณัฐนิชา กมลเสถียรกุล การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ 30 มีนาคม 2564 /
63 นางสาวสกุณา นิลนนท์ แนวทางการลดขั้นตอนการดำเนินงานด้านเอกสารด้วย e-tax Invoice & e-Receipt 30 มีนาคม 2564 /
64 นางสาววรรณนิศา วงศ์คำจันทร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเอกสารการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเครื่องใช้ภายในบ้าน บริษัท พ.ีเจ.ชลบุรีพาราวู้ด จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
65 นางสาวศุภรัตน์ วันทองเจริญ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเอกสารการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเครื่องใช้ภายในบ้าน บริษัท พี.เจ.ชลบุรีพาราวู้ด จำกัด 30 มีนาคม 2564 /
66 นางสาวณัฐนรินทร์ คงบุรี การจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม กรณีศึกษา บริษัท พีเจ ชลบุรี พาราวู้ด 30 มีนาคม 2564 /
67 นายปวรุตม์ สมตัว การจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม กรณีศึกษา บริษัท พีเจ ชลบุรี พาราวู้ด 30 มีนาคม 2564 /
68 นางสาววราภรณ์ ธรรมสมบัติ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา โรงงานผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 30 มีนาคม 2564 /