Organizational Profile

Burapha Logistics

คณะโลจิสติกส์ เป็นคณะแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในตามมติของสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

มหาวิทยาลัยบูรพาได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคคลกรทางด้านพาณิชยนาวีและมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการเกี่ยวกับทางทะเล จึงได้จัดตั้ง “วิทยาลัยการพาณิชยนาวี” เมื่อวันที่ 29 กรฎาคม พ.ศ.2543 ต่อมาเมื่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 มีมติให้เห็นชอบเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์” ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายขอบเขตในการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการของหน่วยงาน และได้เปลี่ยนเป็น “คณะโลจิสติกส์”ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติก์และโซ่อุปทาน สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในคราวแถลงนโยบายเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้โลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ

แผนยุทธศาสตร์คณะโลจิสติกส์ พ.ศ. 2564-2566

1. เสริมศักยภาพบุคลากรและความมั่นคงในอาชีพภายใต้ค่านิยม FAMILY
2. สร้างบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของสังคมและผูกพันกับคณะตลอดไป
3. พัฒนางานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับงานวิจัย สืบสานงานรับผิดชอบต่อสังคม
4. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 • พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีศักยภาพในการทำงานตามยุทธศาสตร์ของคณะมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพ ภายใต้การทำงานที่มีไมตรีจิต เป็นอันหนึ่งเดียวกัน และพร้อมเรียนรู้ปรับตัวตลอดเวลา
 • เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี     พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อให้ได้สารสนเทศไปปรับปรุงระบบการทำงานที่ดีขององค์กร
 • พัฒนาคุณภาพนิสิตและสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ เสริมสร้างประสบการณ์จริง มีแรงบันดาลใจ มีความรักความผูกผันกับคณะเสมือนครอบครัวเดียวกัน
 • พัฒนางานบริการวิชาการให้ต่อเนื่องและยั่งยืนผ่านการดำเนินการในรูปแบบศูนย์/หน่วยบริการทางวิชาการโดยใช้สมรรถนะหลักขององค์กรอย่างเต็มที่
 • กระตุ้นและผลักดันงานวิจัยของคณะให้อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศ
 • สืบสานงานรับผิดชอบต่อชุมชมและสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความผาสุกของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ใช้สมรรถนะหลักขององค์กร
 • ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

กลยุทธ์ในการดำเนินการ

 • การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การอบรม/สัมมนา/ประชุม สู่ระบบออนไลน์อย่างฉับพลัน จำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะไอทีของบุคลากรและการเตรียมความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างเร่งด่วน
 • การรักษาจำนวนนิสิตของคณะฯ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภายใต้สภาวะที่จำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งประเทศลดลง การเพิ่มขึ้นของหลักสูตรทางเลือก และค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
 • การเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทตามนโยบายภาครัฐ เช่น นโยบาย Thailand 4.0, นโยบาย EEC, นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น จะทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตที่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ
 • การพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ทั้งคณาจารย์สายวิชาการรุ่นใหม่ ให้มีการพัฒนาคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ในการวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการหลักสูตรและหน่วยงาน และบุคลากรสายสนับสนุนในด้านการปฏิบัติงานสนับสนุน เพื่อรองรับการพัฒนาคณะและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร

 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี มี 3 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
   แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
   แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง)
   แขนงวิชาธุรกิจโลจิสติกส์และพาณิชยนาวี
   แขนงวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
 •  มุ่งพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ทักษะเฉพาะทาง ในด้าน การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการเดินเรือ การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจพาณิชยนาวี พร้อมทั้งคุณลักษณะทั่วไป เช่น ความเป็นผู้นำ มีความใฝ่รู้ การทำงานร่วมกัน ความสามารถทางภาษาและเทคโนโลยี ผ่านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
 •  กิจกรรมการพัฒนานิสิตทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณธรรม

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร

 1. วท.ม. – การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (M.Sc. in Logistics & Supply Chain Management: M-LS)
 2. ปร.ด. – การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Ph.D. in Logistics & Supply Chain Management: P-LS)
 • มุ่งพัฒนานิสิตให้มีความรู้ขั้นสูง มีทักษะในการนำความรู้ชั้นสูงไปประยุกต์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มีทักษะในการวิจัย ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์

การวิจัย

 • การรับฟังความต้องการของผู้ให้ทุนและผู้จ้างวิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการ
 • การดำเนินการวิจัย การรายงานและตีพิมพ์ผลการวิจัย

การบริการวิชาการ

 • การรับฟังความต้องการของผู้รับบริการ และพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการ
 • การดำเนินการบริการวิชาการ การจัดทำและนำเสนอรายงานโครงการบริการวิชาการพร้อมรายละเอียดตามข้อกำหนดในข้อเสนอโครงการ

วิสัยทัศน์

“สร้างความเป็นเลิศทางด้านโลจิสติกส์”

เรามุ่งมั่นจะเป็นหน่วยการศึกษาด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกของประเทศ

ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

พันธกิจ

“พัฒนาคุณภาพบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีพันธกิจที่สำคัญ 3 ด้าน คือ

พันธกิจที่ 1   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการทำงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรในการพัฒนาประเทศ

พันธกิจที่ 2   การสร้างสรรงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมไปถึงการบริการงานวิจัยและงานวิชาการขั้นสูง

พันธกิจที่ 3   การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติก์และโซ่อุปทาน เป็นแหล่งความรู้ที่สร้างขึ้นด้วยคณะเอง และเป็นแหล่งความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด แบ่งปันจากภาคเอกชนและภาคสังคม เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้สู่นิสิตของคณะ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ค่านิยม

“FAMILY”

F = Friendliness / มิตรไมตรี

A = Accountability / ภาระความรับผิดชอบ

M = Moral / คุณธรรม

I = Integrity / ความเป็นหนึ่งเดียว

L = Life-long Learning / การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Y = Young / จิตใจที่เป็นหนุ่มสาวมีพลัง

เราคือ ครอบครัว ของคนที่มีพลังใจ ทำงานร่วมกันด้วยความรัก ไมตรีจิต เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัว เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณธรรม