Logistics and Maritime Business

 

แขนงวิชาธุรกิจโลจิสติกส์และพาณิชยนาวี

แขนงวิชาธุรกิจโลจิสติกส์และพาณิชยนาวีจะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ที่ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านธุรกิจการขนส่งและพาณิชยนาวี


 1. PLO1 อธิบายหลักการ ทฤษฎี ความรู้เชิงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวิธีการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้
 2. PLO2 สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อต่อยอด การเป็นผู้ประกอบการ
 3. PLO3 สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยตนเองสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
 4. PLO4 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลสำหรับนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. PLO5 สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
 6. PLO6 วิเคราะห์ปัญหา กระบวนการทำงาน และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้
 7. PLO7 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
 8. PLO8 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก
 9. PLO9 มีบุคลิกที่มีความคิดสร้างสรรค์
 10. PLO10 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ยอมรับความแตกต่างในสังคมและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
 11. PLO11 เลือกใช้ภาษาและเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเพื่อดำเนินงานด้านธุรกิจโลจิสติกส์และพาณิชยนาวีได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลดที่นี่

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
    2.1) วิชาแกน 18 หน่วยกิต
    2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
        2.2.1) วิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต
        2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
        2.2.3) การบูรณาการความรู้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองไทย 10 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 7 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 18 หน่วยกิต
English for Logistics 3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management 3(3-0-6)
Operations Management 3(3-0-6)
Business Data Analytics 3(3-0-6)
Business Research Methods 3(3-0-6)
Import-Export Management 3(3-0-6)
2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต
Freight Transport and Distribution 3(3-0-6)
Warehouse and Inventory Management 3(3-0-6)
Maritime Logistics Management 3(3-0-6)
Global Sourcing 3(3-0-6)
Performance Measurement in Supply Chain 3(3-0-6)
2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
Supply Chain Risk Management 3(3-0-6)
Business Law 3(3-0-6)
Innovative and Smart Technologies in Logistics 3(3-0-6)
Seminar 1(0-2-1)
Selected topics 1 3(3-0-6)
Selected topics 2 3(3-0-6)
Introduction Maritime Business 3(3-0-6)
Maritime Business Transaction 3(3-0-6)
International Safety Management 3(3-0-6)
Maritime Law and Marine Insurance 3(3-0-6)
Cargo Ships and Ship Characteristics 3(3-0-6)
Port Operations and Management 3(3-0-6)
Tax Incentive 3(3-0-6)
Customs Management and Law 3(3-0-6)
Customs Procedure and Assessment 2(2-0-4)
Maritime Economics 3(3-0-6)
Ship Chartering Business 3(3-0-6)
The Cruise Ship Industry 3(3-0-6)
Cruise Operations and Passenger Services 3(3-0-6)
Project and Event Management 3(3-0-6)
Legal Issues in the Cruise Industry 3(3-0-6)
Personal Safety and Social Responsibilities 1(1-0-2)
Elementary First Aid 1(1-0-2)
Fire Prevention and Fire Fighting 1(1-0-2)
Personal Survival Techniques 1(1-0-2)
Security Awareness Training for All Seafarers 1(1-0-2)
International Hospitality Management 3(3-0-6)
Aviation Industry 3(3-0-6)
Airport Management 3(3-0-6)
Human Factors in Aviation 2(2-0-4)
Crew Resource Management 2(2-0-4)
Aviation Security Systems 3(3-0-6)
Safety and Emergency in Aviation 2(2-0-4)
Ticketing and Reservation 3(3-0-6)
Ground and In-flight Service 3(3-0-6)
Dangerous Goods Regulation 2(2-0-4)
Personality Development for Airline Business Personal 3(3-0-6)
Food and Beverage Management 3(3-0-6)
Psychology in Service Industry 3(3-0-6)
Aviation Law and Regulation 2(2-0-4)
2.2.3 การบูรณาการความรู้ 6 หน่วยกิต
Integrated education for business and industrial logistics management 1 3(0-15-3)
Integrated education for business and industrial logistics management 2 3(0-15-3)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ฯลฯ) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. หลักสูตรที่ผู้สมัครจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และ 2563
 3. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. รับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ; เช่น ทำงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม/ กระทรวงการคลัง/ กระทรวงพาณิชย์/ การท่าเรือแห่งประเทศไทย/ กองฝึกอบรมการบินสถาบันการบินพลเรือน ฯลฯ
 2. เอกชน; เช่น ทำงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจการขนส่ง เช่นท่าเรือ/ บริษัท Freight Forwarder/ บริษัทโลจิสติกส์/ บริษัทขนส่งสินค้า/ บริษัทเรือท่องเที่ยวหรือเรือสำราญ/ บริษัทสายการบิน ฯลฯ

Faculty

Sorry no post found.