Smart Farmming and Supply Chain (Coming Soon)

แขนงวิชาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Logistics and Supply Chain Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย     : วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)

 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (ศิลป์-คำนวณ) มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเพิ่มเติม

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทางานในโลกอนาคต 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน
แคลคูลัส 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
หลักการตลาด 3(3-0-6)
สัมมนา 1(2-0-4)
จริยธรรมทางธุรกิจ 2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
ทักษะเกษตรพื้นฐาน 1(0-2-1)
เดินตามรอยปราชญ์เกษตร 1(0-2-1)
การจำลองและการออกแบบระบบฟาร์ม 3(x-x-x)
เซนเซอร์และปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมเกษตร 3(x-x-x)
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ 3(x-x-x)
ถอดบทเรียน Smart Farmers 1(0-2-1)
โซ่อุปทานอัตโนมัติ 3(x-x-x)
บล็อคเชนสำหรับโซ่อุปทานอัจฉริยะ 3(x-x-x)
วิชาบังคับสาขา
แรงบันดาลใจในสายงานโลจิสติกส์ 1(0-2-1)
ภาษาอังกฤษโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
การจัดการด้านการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)
การขนส่งและการกระจายสินค้า 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองสถานการณ์ 1 3(2-2-5)
การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6)
การสังเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3(3-0-6)
การสังเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3(3-0-6)
เทคนิคการนำเสนองาน 2(1-2-3)
สหกิจศึกษา 9(0-18-9)
วิชาโครงการ 1 3(0-6-3)
วิชาโครงการ 2 3(0-6-3)
วิชาเลือก
เกษตรกลวิธาน 3(x-x-x)
โครงงานขั้นกลาง 3(x-x-x)
Biosicence in Agri-Food Industry 3(x-x-x)
การบริหารความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 3(x-x-x)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

* เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในคณะโลจิสติกส์ได้อีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของประธานสาขาวิชา

 

การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออก และมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษาด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการ

คัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในรูปแบบที่หลากหลาย และ มีสาระสำคัญในแต่ละวิธีสรุปดังนี้
– โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการ Admissions จำนวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการพิเศษ จำนวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด

สมัครเข้าศึกษา >> http://regservice.buu.ac.th/index.html

 

Faculty

Sorry no post found.