Blockchain and Smart Contract

บล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ

Blockchain and Smart Contract

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงาน และสามารถประยุกต์ใช้งานบล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ

เนื้อหา

แนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน ประเภทบล็อกเชน คุณลักษณะของเงินตราหรือเงินกระดาษ (Fiat money) สมุดบัญชี (Ledger) ระบบธนาคารกลาง สกุลเงินดิจิทัล บิตคอยท์ (Bitcoin) โปรโตคอลฉันทามติแบบ Proof-of-work การขุดเหมืองบิตคอยน์ โปรโตคอลฉันทามติอื่น ๆ แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (DApps) สัญญาอัจจฉริยะ ประเด็นทางกฎหมาย องค์กรแบบกระจายศูนย์ บล็อกเชนที่ทำงานบนโครงข่ายแบบปิด แพลตฟอร์ม Hyperledger Fabric สถาปัตยกรรมและวิธีการใช้งาน การพัฒนาสัญญาอัจฉริยะบนโครงข่ายบล็อกเชน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  • เข้าใจหลักการทำงานของบล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ
  • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบล็อกเชนสัญญาอัจฉริยะในอุตสาหกรรมได้

สมรรรถนะเด่น

เข้าใจหลักการทำงาน และสามารถประยุกต์ใช้งานบล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะในอุตสาหกรรม

เนื้อหาและรายละเอียด

ลำดับ เนื้อหาและรายละเอียด ชั่วโมง
1 แนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน ความเป็นมาของบล็อกเชน อุปสรรคของการชำระเงินดิจิทัลในรูปแบบกระจายศูนย์ ประเภทบล็อกเชน ความต้องการและบทบาทในภาคอุตสาหกรรม 3
2 ประวัติศาสตร์ของเงินตราหรือเงินกระดาษ (Fiat money) บทบาทและคุณลักษณะของเงิน สมุดบัญชี (Ledger) ระบบการชำระเงิน ระบบธนาคารกลาง คุณสมบัติของเงินในยุคเศรษกิจดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล บิตคอยท์สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน 6
3 โปรโตคอลฉันทามติ (Consensus protocols) ปัญหาสื่อสารทางการทหารของอณาจักร Byzantine โครงข่ายแบบกระจายศูนย์ (Distributed network) โปรโตคอล Proof-of-work การขุดเหมืองบิตคอยน์ ขั้นตอน Validation และ Verification โปรโตคอลฉันทามติอื่น ๆ ปัญหาการโจมตี 51% โครงข่ายบิตคอยน์ กระเป๋าเงินคริปโต 6
4 ประโยชน์และข้อจำกัดของสัญญาอัจฉริยะ แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (DApps) ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สัญญาอัจจฉริยะในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ขั้นตอนการสร้างสัญญาอัจฉริยะ องค์กรแบบกระจายศูนย์ (DAO) ประเด็นทางกฎหมาย 3
5 บล็อกเชนที่ทำงานบนโครงข่ายแบบปิด (Private blockchain) แพลตฟอร์มบล็อกเชน Hyperledger Fabric การติดตั้งและทดสอบโครงข่ายบล็อกเชนอย่างง่าย 3
6 Hyperledger Fabric: ความเข้าใจสถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มและวิธีการใช้งาน 6
7 Chaincode: การพัฒนาสัญญาอัจฉริยะบนโครงข่ายบล็อกเชน 6
8 In-class exercise I: การพัฒนาบล็อกเชนสัญญาอัจฉริยะในการจัดการซัพพลายเชน 6
9 In-class exercise II: การพัฒนาบล็อกเชนสัญญาอัจฉริยะในธุรกิจประกันชีวิต 6
รวม 45

 

Faculty

Sorry no post found.