Burapha Logistics

คณะโลจิสติกส์ เป็นคณะแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในตามมติของสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

มหาวิทยาลัยบูรพาได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคคลกรทางด้านพาณิชยนาวีและมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการเกี่ยวกับทางทะเล จึงได้จัดตั้ง “วิทยาลัยการพาณิชยนาวี” เมื่อวันที่ 29 กรฎาคม พ.ศ.2543 ต่อมาเมื่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 มีมติให้เห็นชอบเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์” ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายขอบเขตในการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการของหน่วยงาน และได้เปลี่ยนเป็น “คณะโลจิสติกส์”ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติก์และโซ่อุปทาน สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในคราวแถลงนโยบายเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้โลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ

แผนยุทธศาสตร์คณะโลจิสติกส์ พ.ศ. 2563-2565

1. เสริมศักยภาพบุคลากรและความมั่นคงในอาชีพภายใต้ค่านิยม FAMILY
2. สร้างบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของสังคมและผูกพันกับคณะตลอดไป
3. พัฒนางานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับงานวิจัย สืบสานงานรับผิดชอบต่อสังคม
4. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน

Logistics

DIVISIONS

We offer scheduled short-course programs in logistics and supply chain management.

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันประสบกับการแข่งขันที่รุนแรง ดังนั้น การดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ

Our faculty offers bachelor of science and business administration in logistics related courses.

เพื่อสอดรับกับความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะโลจิสติกส์ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่

The faculty offers doctoral and master’s degrees, specialized in logistics and supply chain management.

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกถึงหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และมีความสามารถในการทำวิจัยโดยการใช้ความรู้ภาคทฤษฏีมาประยุกต์ ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ และมีความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

The faculty also offers customized training courses to companies with content tailored specifically to their needs.

นอกจากการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ คณะโลจิสติกส์ยังให้บริการเปิดอบรมหลักสูตร ที่ตรงกับความต้องการของต้องการขององค์กร และภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น

Apply now to get the Priority BUULog  Scholarship

Apply Now

If you’re looking for more short courses, training and seminars, please subscribe to receive our news.

our

ACTIVITIES

รับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจขนส่ง (2ปี)

รับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจขนส่ง (2ปี)

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2564 ที่จบ ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจขนส่ง (2ปี)...
Read More

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต/ศิษย์เก่า คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอความร่วมมือบัณฑิต/ศิษย์เก่า คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ช่วยตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต  เพื่อสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และเพื่อนำข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตและลักษณะงานที่ทำ ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน และการกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานของคณะฯต่อไป Click ที่นี่ (แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต)
Read More

Like what you’re learning

GET STARTED TODAY!

Create a free account to apply for your chosen study program and we will make every effort to contact you shortly.

Latest

NEWS

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ
Admission

การศึกษา
Education

การฝึกอบรม

Training

รับสมัครงาน
Careers

ประกาศทั่วไป
General