our

ACTIVITIES

READ MORE >>

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับการตีพิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับการตีพิมพ์

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวถนิมนันท์ กล้วยไม้ ได้รับการตีพิมพ์ ลง วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกาคม...
Read More

Latest

NEWS

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ
Admission

การศึกษา
Education

การฝึกอบรม

Training

รับสมัครงาน
Careers

ประกาศทั่วไป
General

Logistics

DIVISIONS

We offer scheduled short-course programs in logistics and supply chain management.

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันประสบกับการแข่งขันที่รุนแรง ดังนั้น การดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ

Our faculty offers bachelor of science and business administration in logistics related courses.

เพื่อสอดรับกับความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะโลจิสติกส์ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่

The faculty offers doctoral and master’s degrees, specialized in logistics and supply chain management.

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกถึงหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และมีความสามารถในการทำวิจัยโดยการใช้ความรู้ภาคทฤษฏีมาประยุกต์ ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ และมีความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

The faculty also offers customized training courses to companies with content tailored specifically to their needs.

นอกจากการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ คณะโลจิสติกส์ยังให้บริการเปิดอบรมหลักสูตร ที่ตรงกับความต้องการของต้องการขององค์กร และภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น

Burapha Logistics

คณะโลจิสติกส์ เป็นคณะแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในตามมติของสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

มหาวิทยาลัยบูรพาได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคคลกรทางด้านพาณิชยนาวีและมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการเกี่ยวกับทางทะเล จึงได้จัดตั้ง “วิทยาลัยการพาณิชยนาวี” เมื่อวันที่ 29 กรฎาคม พ.ศ.2543 ต่อมาเมื่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 มีมติให้เห็นชอบเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์” ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายขอบเขตในการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการของหน่วยงาน และได้เปลี่ยนเป็น “คณะโลจิสติกส์”ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติก์และโซ่อุปทาน สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในคราวแถลงนโยบายเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้โลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ

แผนยุทธศาสตร์คณะโลจิสติกส์ พ.ศ. 2564-2566

1. เสริมศักยภาพบุคลากรและความมั่นคงในอาชีพภายใต้ค่านิยม FAMILY
2. สร้างบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของสังคมและผูกพันกับคณะตลอดไป
3. พัฒนางานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับงานวิจัย สืบสานงานรับผิดชอบต่อสังคม
4. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 • พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีศักยภาพในการทำงานตามยุทธศาสตร์ของคณะมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพ ภายใต้การทำงานที่มีไมตรีจิต เป็นอันหนึ่งเดียวกัน และพร้อมเรียนรู้ปรับตัวตลอดเวลา
 • เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี     พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อให้ได้สารสนเทศไปปรับปรุงระบบการทำงานที่ดีขององค์กร
 • พัฒนาคุณภาพนิสิตและสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ เสริมสร้างประสบการณ์จริง มีแรงบันดาลใจ มีความรักความผูกผันกับคณะเสมือนครอบครัวเดียวกัน
 • พัฒนางานบริการวิชาการให้ต่อเนื่องและยั่งยืนผ่านการดำเนินการในรูปแบบศูนย์/หน่วยบริการทางวิชาการโดยใช้สมรรถนะหลักขององค์กรอย่างเต็มที่
 • กระตุ้นและผลักดันงานวิจัยของคณะให้อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศ
 • สืบสานงานรับผิดชอบต่อชุมชมและสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความผาสุกของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ใช้สมรรถนะหลักขององค์กร
 • ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

กลยุทธ์ในการดำเนินการ

 • การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การอบรม/สัมมนา/ประชุม สู่ระบบออนไลน์อย่างฉับพลัน จำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะไอทีของบุคลากรและการเตรียมความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างเร่งด่วน
 • การรักษาจำนวนนิสิตของคณะฯ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภายใต้สภาวะที่จำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งประเทศลดลง การเพิ่มขึ้นของหลักสูตรทางเลือก และค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
 • การเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทตามนโยบายภาครัฐ เช่น นโยบาย Thailand 4.0, นโยบาย EEC, นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น จะทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตที่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ กินอยู่ดี
 • การพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ทั้งคณาจารย์สายวิชาการรุ่นใหม่ ให้มีการพัฒนาคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ในการวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการหลักสูตรและหน่วยงาน และบุคลากรสายสนับสนุนในด้านการปฏิบัติงานสนับสนุน เพื่อรองรับการพัฒนาคณะและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต