Tank Truck Logistics

Tank Truck Logistics

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการคิดคำนวณต้นทุนของ Tank Truck Operations จากแบบจำลองต้นทุนเพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจในการซื้อ หรือ เช่า Tank Truck สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคา เพื่อคาดหมายราคาที่เหมาะสมในการขายต่อในกรณีที่ซื้อ  วิเคราะห์ความเหมาะสมของราคาจากผู้รับจ้างขนส่งเพื่อการเจรจาต่อรอง และสามารถคำนวณหา Return on Investment (ROI) ที่ต้องการได้ รวมถึงเข้าใจหลักการต่างๆในเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ Tank Truck Operations โดยจัดแบ่งหัวข้อการอบรม ดังนี้

Tank Truck
ครั้งที่ เวลา หัวข้อการอบรม
1 9.00 – 16.00 น. ภาพรวม สถิติ และแนวโน้มของการขนส่งภายในอุตสาหกรรม Trucking industry ประเภทของรถ Tank trucks ที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันและChemicals
Trucking operations cost model โดยมุ่งเน้นที่ Tanker เป็นหลักรวมถึง Cost elements เพื่อนำไปวิเคราะห์ความเหมาะสมของการคิดราคาจากผู้รับจ้างขนส่ง
ข้อมูลและตัวแปรในมิติต่างๆที่จำเป็นต้องมีความเข้าใจในเบื้องต้น และขั้นตอนการจัดทำ Spreadsheet เพื่อใช้ในการคำนวณ Cost Elements ของ Tank trucks
ผลกระทบจาก Loading และ Discharging time กับ ต้นทุน Operations รวมถึงการคำนวณ Cargo loss  หลักการ Mitigate loss สำหรับสินค้าน้ำมันดิบ และ Chemicals รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของพนักงานขับรถขนส่งเพื่อส่งผลให้ Operation efficiency เพิ่มขึ้น
การคำนวณ Sensitivity analysis
การคำนวณค่าเสื่อมราคาและ การวิเคราะห์ Return on Investment (ROI)
2 9.00 – 16.00 น. รายละเอียดด้าน Operation safety และการลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงหลักปฏิบัติต่าง ๆ ด้านการควบคุมมาตรฐานของ Tank trucks
รายละเอียดเบื้องต้นด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก และการขนส่งวัตถุอันตรายข้ามแดนภายใต้บริบทของ AEC
กรณีศึกษา Tank truck transportation cost procedures, Route optimization และ Operational solutions

Faculty

Sorry no post found.