Airline Business

 

แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจการขนส่ง (ธุรกิจสายการบิน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration in Transport Business (Airline Business)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย     : บธ.บ. (ธุรกิจการขนส่ง)
ภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Transport Business)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ พ.ศ. 2563 หลักสูตร ต่อเนื่อง 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

ภาค อัตรา (บาท)
ภาคต้น / ภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

 

สมัครผ่านเว็บไซต์ >> http://regservice.buu.ac.th


คุณสมบัติเฉพาะ

  •  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ)
  • วิชาเอกธุรกิจสายการบิน ผู้เข้าศึกษาควรมีส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานในสายการบิน
  • สอบผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
  • มีประสบการณ์ทำงาน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชา

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลดที่นี่

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 5 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองไทย 7 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 61 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 12 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการขนส่ง 3(2-2-5)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
กฎหมายและการจัดการด้านศุลกากร 3(3-0-6)
วิธีวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)
2.2 วิชาเอก 49 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
อุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6)
การจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน 3(3-0-6)
มนุษย์ปัจจัยทางการบิน 2(2-0-4)
การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน 2(2-0-4)
การรักษาความปลอดภัยการบิน 2(2-0-4)
ระบบการจัดการนิรภัยทางการบิน 2(2-0-4)
ความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินด้านการบิน 2(1-2-3)
การออกบัตรโดยสารและการสำรองที่นั่งบนเครื่องบิน 3(2-2-4)
การบริการภาคพื้นดิน 3(2-2-4)
การบริการบนเครื่องบิน 3(2-2-4)
ครัวการบิน 3(2-2-4)
กฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าอันตราย 2(2-0-4)
2.2.2 วิชาเอกเลือก 11 หน่วยกิต
การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับบุคลากรสายการบิน 3(3-0-6)
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6)
จิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6)
กฎและข้อบังคับทางการบิน 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรในธุรกิจสายการบิน 2(2-0-4)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการธุรกิจสายการบิน 1(0-2-1)
การฝึกปฎิบัติงานสำหรับสาขาธุรกิจสายการบิน 4 2(0-10-2)
2.2.3 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 8 หน่วยกิต
การฝึกปฎิบัติงานสำหรับสาขาธุรกิจสายการบิน 1 3(0-15-3)
การฝึกปฎิบัติงานสำหรับสาขาธุรกิจสายการบิน 2 3(0-15-3)
การฝึกปฎิบัติงานสำหรับสาขาธุรกิจสายการบิน 3 2(0-10-2)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

1. มีความรู้ด้านการให้บริการบนเรือสำราญ การให้บริการภาคพื้นดิน
2. มีความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี
3. แสดงออกถึงกิริยามารยาทที่ดีงาม มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. แสดงออกซึ่งความสนใขในสิ่งรอบตัวและมีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
6. สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถกำหนดและสามารถแก้ปัญหาในกลุ่มการทำงาน
7. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
8. สามารถปฎิบัติงานบนอากาศยานและภาคพื้นได้ตามมาตรฐาน ICAO

การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออก และมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษาด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการ

คัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ในรูปแบบที่หลากหลาย และ มีสาระสำคัญในแต่ละวิธีสรุปดังนี้
– โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการ Admissions จำนวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด
– โครงการพิเศษ จำนวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด

สำหรับภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาทั้งหลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปีสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี และหากมีจำนวนที่สามารถรับได้ในภาคปกติ จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ หรือ วิทยาลัยในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นนิสิตภาคปกติตามความเหมาะสม

เปิดรับสมัคร
เดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี

โดย สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา http://regservice.buu.ac.th/

 

Faculty

Sorry no post found.