ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91001 ดังเอกสารแนบ 21-67-ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัDownload
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91065 และ เลขที่ตำแหน่ง 90996ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 14/2567 ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91001จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาบัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25)...
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91001 สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้ เงื่อนไขการบรรจุ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หรือสาขาสัมพันธ์ และถือประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือในระดับบริหาร และมีประสบการณ์ทำงานบนเรือในระดับปฏิบัติการ หรือสูงกว่าอย่างน้อย 4 ปี ผู้สมัครต้องมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้(๑) TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ ๗๙(๒)...
Read More
คณะโลจิสติกส์ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกDownload รายละเอียดคุณลักษณะ ผู้ช่วยพัสดุDownload รายละเอียดคุณลักษณะ ช่างเทคนิคDownload
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 2. ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดในไฟล์แนบ   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกDownload
Read More
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 9791 ดังเอกสารแนบ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง-นักวิชาการคอมพิวเตอร์Download
Read More
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 9791 ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกDownload
Read More
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91065 และ เลขที่ตำแหน่ง 90996 ดังเอกสารแนบ ประกาศผลการคัดเลือก
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 9791 จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร เเบบฟอร์มใบสมัคร
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91065 เงื่อนไขการบรรจุ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 90996 เงื่อนไขการบรรจุ คุณวุฒิปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการเดินเรือ และเป็นผู้มีคุณวุฒิได้รับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ ความสามารถนายประจำเรือ ฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล...
Read More