M.Sc. (Supply Chain Engineering)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มวิชาเอกเลือก วิศวกรรมโซ่อุปทาน (Supply Chain Engineering)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Logistics and Supply Chain Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย     : วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อประกาศณียบัตร (เพิ่มเติม)   : วิศวกรรมโซ่อุปทาน (Supply Chain Engineering)

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาของกลุ่มวิชาเอก วิศวกรรมโซ่อุปทาน (Supply Chain Engineering) จำนวนไม่น้อยกว่า 6 รายวิชา (18 หน่วยกิต) ดังนี้

  • การสังเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Data Analytics)
  • การวิจัยดำเนินงานสำหรับวิศวกรรมโซ่อุปทาน (SCE Operations Research)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (IT and Automation Systems in Industrial Applications)
  • วิทยาศาสตร์ข้อมูลในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Data science in Supply Chain and Logistics)
  • การจำลองสถานการณ์ในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Simulation in Supply Chain and Logistics)
  • การออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน (Supply Chain Network Design)

การรับสมัคร

เป็นไปตามประกาศของ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยที่ กลุ่มวิชาเอกเลือก วิศวกรรมโซ่อุปทาน (Supply Chain Engineering) จะเริ่มเปิดสอนสำหรับนิสิตปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

Faculty

Sorry no post found.