ยินดีต้อนรับบัณฑิตทุกท่านสู่วันฝึกซ้อมรวมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คณะโลจิสติกส์ ขอต้อนรับบัณฑิตทุกท่านในวันฝึกซ้อมรวม วันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2561 -2562 ณ หอประชุมทวีหอมชง ในวันซ้อมรวมนี้บัณฑิตทุกท่านจะได้ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 นี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ขันธสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท...
Read More
ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91065 และ เลขที่ตำแหน่ง 90996 ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 3/2566 ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91065 จำนวน 1 อัตรา และเลขที่ตำแหน่ง 90996 จำนวน 1...
Read More
บรรยายพิเศษ หัวข้อ A Skill in Demand
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00-19.00 น. คุณกนกพร เที่ยงธรรม Senior Manager Assurance บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวห้อ A Skill in Demand ในรายวิชา Logistics Inspiration ของ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต ซึ่งในคลาสเรียนนิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมตัวเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้าน Hard...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ และ ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565
Read More
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรแบบแม่นยำ
คณะโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรแบบแม่นยำ (รอบปฐมนิเทศ) ขึ้น ณ ห้อง LOG-101 (logistics Inspirium) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-12.30 น. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะ และบุคลากรศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ ได้รับองค์ความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์แบบแม่นยำ (Precision medicine) โดย ศ.เกียรติคุณ ดร. วสันต์ จันทราทิตย์, ศาสตร์ด้านการกีฬา โดย...
Read More
ประชาสัมพันธ์เเละรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 1. โครงการให้ทุนการศึกษาเเก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "โครงการส่งน้องเรียนจบ" ปีการศึกษา 2565 3. ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 4. ทุนการศึกษา "บุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา" ปีการศึกษา 2565 สามารถศึกษารายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://nisit.buu.ac.th/nisit/
Read More
ประชาสัมพันธ์ Line Official
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของคณะโลจิสติกส์ ได้ที่ Line Official ค่ะ
Read More
Fundamentals of Oil Trading & Trading Business Simulation Game
เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีฯ และดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “Fundamentals of Oil Trading & Trading Business Simulation Game” และให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงด้านการซื้อขายน้ำมันจากระบบจำลองสถานการณ์การทำการค้าระหว่างประเทศ (Trading Business Simulation Game) ที่ได้พัฒนาขึ้น จากความร่วมมือของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา...
Read More
เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้เกณฑ์ EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์การที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และเป็นตัวอย่างของประชาคมอุดมศึกษาในการต่อยอดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างก้าวกระโดด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานการปฏิบัติการดำเนินของท่าเรืองานพอร์ต ตะโกลา ยอร์ชมารีน่า เนื่องด้วยคณะฯ ได้มีเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ...
Read More