นิสิตระดับปริญญาโท ที่เข้าใหม่ในภาคเรียนที่ 2/2562 (รุ่น 17/2) เริ่มเรียนวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ห้อง 704 อาคารคณะโลจิสติกส์ (ชั้น 7 อาคารเดียวกับที่มาสอบสัมภาษณ์)
Read More
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Hedging Workshop
4 ธันวาคม 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงด้านราคา โดยใช้แบบจำลองการทำการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโซ่อุปทานน้ำมัน (Trading and Supply Chain Simulation) ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 13 ห้อง SPIRIT บริษัท ปตท. จำกัด...
Read More
วิชาที่ต้องลงทะเบียน นิสิตเข้าใหม่ ระดับ ป.โท (เข้าเทอม 2) 91655361 : การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehousing and Distribution Management) 91664161 : การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  (Global Logistics Management) 91655161 : การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์  (Strategic Supply Chain Management)   ขั้นตอนการลงทะเบียน  https://reg.buu.ac.th/registrar/enrollguide.asp  ...
Read More
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร PyLog Python for Logistics รุ่น 1
  เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2560 - 2579 โดยประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน บรรยายโดย… รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ดร.เกษม ปิ่นทอง ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์ ดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ และทีมผู้ช่วยนักวิจัย เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 8...
Read More
ป.โท รุ่น 17/1 91664461 :  เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Information Technology for Logistics and Supply Chain) 91653161 :  การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Quantitive Analysis for Logistics and Supply Chain Management) 91665861  :  การทำการค้าแบบมืออาชีพ (Trading Professional) (กลุ่มที่ต้องเลือกลง แผน...
Read More
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ป.โท และเอก
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (3 รอบ) ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 เมษายน 2563 รอบที่...
Read More
ศึกษาดูงานที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมการนำเข้า-ส่งออกฯ รุ่นที่ 2 และได้พาไปศึกษาดูงานที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อรับชมและฟังบรรยาย เรื่องการควบคุมศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเครื่อง X-ray และเครื่องตรวจกัมตภาพรังสี ที่ปนเปื้อนมากับตู้สินค้าหรือตัวสินค้า ในการนี้ได้รับคว่มอนุเคราะห์จากท่านผู้เชี่ยวชาญนิโรจน์ โง้วเจริญสุข และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ x-ray พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังให้การต้อนรับและพาชมสถานที่พร้อมบรรยายให้ความรู้ตลอดงาน  
Read More
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้  - 10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ระบบรับสมัคร ระบบการรับสมัคร http://e-admission.buu.ac.th/
Read More
กิจกรรมสังสรรค์หลักสูตรการนำเข้าส่งออก รุ่น 2
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ประจำรุ่น โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการนำเข้าส่งออก รุ่น 2 ที่ร้านอาหาร Bluefin Beach Bar & Restaurants โดยภายในงานมีกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้เข้าอบรม พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้
Read More
โครงการเปิดบ้าน สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ปี 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ได้จัดโครงการเปิดบ้านการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ทราบช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา การเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตรฯ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย    
Read More