ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/1867นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน จำนวน ๒ ฉบับ *กรอกข้อมูลตามตัวอย่าง ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด ห้ามเขียนย้ำ ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้นhttp://affairs.buu.ac.th/.../show_file/1693297566_1.pdfสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนิสิต ถ่ายเฉพาะหน้าบัตรให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่นๆ ประเภทออมทรัพย์ จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องนำส่งเอกสารที่ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต ชั้น ๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต จนถึงวันที่ ๕...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 22
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เมื่อเวลา 09.30 – 12.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ 22 ขึ้น ณ ห้อง LOG2 – 401 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์คุณพนัส...
Read More
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจการขนส่ง (ต่อเนื่อง) คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เมื่อเวลา 15.00 – 17.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจการขนส่ง (ต่อเนื่อง) คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ณ ห้อง LOG 1 – 101 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณกร...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต ร่วมกับคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ และได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการวิจัย มทร.พระนคร เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นปีที่ 17 ฉบับที่ 1 หน้า 40-51 ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 และ ACIข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP/article/view/244318 document-6Download
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต และ รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต และ รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 3 หน้า 1-16 ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 และ ACI ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/article/view/4913
Read More
คณะโลจิสติกส์ ได้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ขอย้ายแขนงวิชาหรือสาขาวิชาภายในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 36/2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศฯ และตัวอย่างคำร้อง RE06 36-66-หลักเกณฑ์ขอย้ายแขนงวิชาหรือสาขาวิชาภา_compressed-1Download RE06Download
Read More
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เมื่อเวลา 09.00 – 16.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้อง LOG 2 - 401 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
Read More
โครงการบรรยายเรื่อง “heat stroke”
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 15.15 น. ณ ห้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Inspirium) นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ได้บรรยายในเรื่อง “heat stroke" เพื่อให้นิสิตนำไปใช้ในการป้องกันการเกิด heat strokeและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิด heat stroke
Read More
คอร์สติว TOEIC 2023
คอร์สติว TOEIC 2023 ค่าเรียนเพียง 500 บาท (รวมชีทเรียนแล้ว) ระยะเวลาเรียนกว่า 30 ชั่วโมง อัดแน่นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ทั้งหมด ครบเครื่องทั้งการฟัง การอ่าน พร้อมวัดผลจากข้อสอบเสมือนจริงตามเวลาสอบจริง เรียนทุกวันอังคารและพุธ เวลา 17.00 - 19.00 น. (กำหนดการตาม QR CODE ในภาพด้านล่าง) สนใจสมัครเรียนได้ที่ https://forms.gle/rURJw1zJeztBau5y9 *** ด่วน!...
Read More
คอร์สปรับลุค ปลุกความสำเร็จ
“คอร์สที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่” พบกับกิจกรรมพิเศษ "Cocktail Party" ดื่มด่ำบรรยากาศริมทะเลแสนอบอุ่น วัน-เวลา เรียน : วันเสาร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ( 15ชั่วโมง ) สถานที่ : ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ค่าธรรมเนียม : 4,500 บาท (รวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)...
Read More