ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ที่ได้รับทุนวิจัยประเทศฝรั่งเศส
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ที่ได้รับทุนวิจัยผ่านโครงการ Franco-Thai Young Talent Research Fellowship 2024 โดยจะได้รับทุนสนับสนุนสำหรับการทำวิจัยระยะสั้นที่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 2 เดือน
Read More
เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว คณะโลจิสติกส์ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และฝึกทักษะการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา Corporate BCG and Sufficient Economy Model นำโดย- รองศาตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์- ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร-...
Read More
เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ เอกสุววรณ โฮมสเตย์ จังหวัด จันทบุรี และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นิสิตสโมสรนิสิตมีความรู้...
Read More
ต้อนรับครูและนักเรียน จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัธยะ ยุวมิตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  พร้อมทั้งทีมสโมสรนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับคณะฯครูและนักเรียน จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จำนวน 36 คน ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการรับเข้าศึกษาต่อ และเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษา รวมถึงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆภายในคณะโลจิสติกส์
Read More
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าอบรมและฝึกภาคปฏิบัติภาคทะเล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าอบรมและฝึกภาคปฏิบัติภาคทะเล เพื่อให้ตามข้อกำหนดของอนุสัญญา STWC มีความเป็นมาตรฐานในสากล ซึ่งมีหลักสูตรต้นแบบ ที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ(IMO) และถูกกำกับโดยกรมเจ้าท่า ทำให้นอกจากการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนแล้ว นิสิตจะต้องออกฝึกภาคทะเลในเรือสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงต้องมีหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) เพื่อบันทึกประวัติการทำงาน ในเรือและใช้ตรวจสอบระยะเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ในเรือ ใหกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือชั้นปีที่ 1 ทั้ง 28 คน
Read More
ประชาสัมพันธ์นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 21 ทุน รายละเอียดดังเเนบ
Read More
ทุนการศึกษา "ทุนสยามเคมีคอลอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 " จำนวน 2 ทุน 1. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ทุน ระยะเวลาการให้ทุน 3 ปี จนจบการศึกษา ปีละ 120,000 บาท2. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 หรือ 3 หลักสูตรการบริหารจัดการโลจิสติกส์หรือที่เกี่ยวข้อง...
Read More
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/1867นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน จำนวน ๒ ฉบับ *กรอกข้อมูลตามตัวอย่าง ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด ห้ามเขียนย้ำ ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้นhttp://affairs.buu.ac.th/.../show_file/1693297566_1.pdfสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนิสิต ถ่ายเฉพาะหน้าบัตรให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่นๆ ประเภทออมทรัพย์ จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องนำส่งเอกสารที่ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต ชั้น ๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต จนถึงวันที่ ๕...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 22
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เมื่อเวลา 09.30 – 12.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ 22 ขึ้น ณ ห้อง LOG2 – 401 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์คุณพนัส...
Read More