ประชาสัมพันธ์ Line Official
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของคณะโลจิสติกส์ ได้ที่ Line Official ค่ะ
Read More
เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้เกณฑ์ EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์การที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และเป็นตัวอย่างของประชาคมอุดมศึกษาในการต่อยอดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างก้าวกระโดด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานการปฏิบัติการดำเนินของท่าเรืองานพอร์ต ตะโกลา ยอร์ชมารีน่า เนื่องด้วยคณะฯ ได้มีเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ...
Read More
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 9597 โดยมีรายละเอียดดังเเนบ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เลขที่ตำแหน่ง 9597 รายละเอียดในไฟล์แนบ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
Read More
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาฯ
Read More
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565
เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะโลจิสติกส์ นั้น คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ในการนี้คณะฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาดังกล่าว
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 33/2565 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2565 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดเวลาการรับสมัครเรียบเเล้วเเล้ว ในการนี้ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังเเนบ 35-65-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของส่วนงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 9597 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้ รายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร - เเบบฟอร์ม
Read More
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจ... โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)  ได้เปิดอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS รุ่นที่ 150) ภากทฤษฎีเชิงปฏิบัติ : 25 กรกฎาคม 2565  - 9 กันยายน 2565 และภาคปฏิบัติ (ฝึกงาน) : 19 กันยายน - 4 พฤศจิกายน 2565 รวมจำนวน 480 ชั่วโมง เมื่อสำร็จการอบรมพร้อมทำงานในสายงานธุรกิจฯ โดยสถาบันฯประสานหาให้ไดยไม่มี...
Read More