การตรวจติดตามและต่ออายุใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เนื่องด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ภายใต้การรับรองจากกรมเจ้าท่า โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการการรับรองหลักสูตร และสถานศึกษาฝึกอบรม พ.ศ. 2558 ข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยกฎระเบียบดังกล่าวกำหนดให้คณะฯ ต้องมีระบบคุณภาพและมาตรฐานอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรต้นแบบ (IMO Model course) ที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ในการนี้ คณะโลจิสติกส์จึงได้รับการตรวจติดตามและต่ออายุใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 3...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณปพร กองพันธ์ และนายวีรวัฒน์ วอนเมือง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณปพร กองพันธ์ และนายวีรวัฒน์ วอนเมือง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น จากเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก หัวข้อโครงงาน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บบล็อกสกรีน สถานประกอบการ: บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดทำ:  นางสาวพรรณปพร กองพันธ์ และนายวีรวัฒน์ วอนเมือง อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ประกาศเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง...
Read More
ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล กติกา 1. ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 2. ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ https://job.buu.ac.th 3. สุ่มผู้โชคดี จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ผู้โชคดีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ...
Read More
การบริหารสินค้าคงคลังเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ท้าทายของกิจกรรมโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการบริหาร stock สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า และกิจกรรมในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น ผลงานพี่ๆปี 4 ที่ไปสหกิจศึกษา เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวข้อโครงงาน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บบล็อกสกรีน สถานประกอบการ: บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดทำ: นายวีรวัฒน์ วอนเมือง, นางสาวพรรณปพร กองพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด   https://www.youtube.com/watch?v=COgQEbXEoCs
Read More
โปรแกรม VBA และ Macros ใช้ทำอะไรได้อีกบ้าง วันนี้รุ่นพี่ปี 4 จะมาแชร์ประสบการณ์จากที่ได้ไปฝึกสหกิจศึกษามาจ้าา ^_^ หัวข้อโครงงาน "การปรับปรุงกระบวนการจัดทำป้ายบ่งชี้งานด่วนให้ส่งผ่าน E-mail ด้วยระบบ Automate Urgent Tag โดยใช้เครื่องมือ VBA และ Macros" โดย นางสาวจาฏุพัจน์ พุฒิชาติ บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัธยะ ยุวมิตร บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 17 หัวข้อ สงครามรัสเซีย-ยูเครน  ผลกระทบต่อการค้าและการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ 17  สัมมนาและอภิปราย โดยผ่านระบบออนไลน์ Google Meet และ Facebook Live ในหัวข้อ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ผลกระทบต่อการค้าและการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งสงครามครั้งนี้ ยังส่งผลกระทบไปในหลายด้าน รวมทั้งด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การเสวนาครั้งนี้จะได้พูดถึงประเด็นที่สำคัญ และผลกระทบการขนส่งสินค้าทางทะเล...
Read More
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจง วัตถุประสงค์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ ๒ และประชุมสัมมนา เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากต่างประเทศ และรับฟังความคิดเห็น การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ ๒ โดยความร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม https://sites.google.com/view/tpqimaritime/home?authuser=1  
Read More
ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก University of Montpellier 2 ประเทศฝรั่งเศส ดูงานที่คณะฯ
คณะโลจิสติกส์ได้นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก University of Montpellier 2 ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชมห้องปฏิบัติการจำลองการเดินเรือ (Navigation Simulator) และเรือ Tugboat ซึ่งเป็นเรือลากจูงที่คณะฯ ได้นำมาติดตั้งห้องเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 โดยคณะนักศึกษาดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ Global Seminar in IT Management 2022 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ "IT Management in...
Read More
คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับ “กินอยู่ดี” แพลตฟอร์ม ร่วมจัดกิจกรรม Team Building ในหัวข้อ Growth Mindset
คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับ “กินอยู่ดี” แพลตฟอร์ม ร่วมจัดกิจกรรม Team Building ในหัวข้อ Growth Mindset เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ ห้อง LOG2-402 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
งานเสวนาออนไลน์ Logistics Talk ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “ผลกระทบต่อการค้าและการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน”
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ Logistics Talk ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ "ผลกระทบต่อการค้าและการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน" วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19.00 - 20.00 น. ผ่านทาง Page Facebook BuuLog  ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/pjF9VqepEqdgCqy59
Read More