โครงการ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือผู้ล่วงลับ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ –๑๔.๐๐ น. ณ วัดตาลล้อม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือผู้ล่วงลับ เพื่อเป็นการระลึกถึงนิสิตเดินเรือที่ล่วงลับไปแล้ว โดยออกมาทำบุญระลึกถึงพี่น้องนิสิตสาขาวิทยาการเดินเรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและมีการทำความสะอาดบริเวณวัด เช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำ และการถวายเพลพระ คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาว พุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการ แผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย...
Read More
โครงการเปิดบ้าน สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ปี 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ได้จัดโครงการเปิดบ้านการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ทราบช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา การเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตรฯ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย    
Read More
โครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 5)
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 5) ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และศิลป์คำนวณ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 295 คน และคัดเลือกเหลือ จำนวน...
Read More
อบรม Smart SMEs การนำเข้า-ส่งออก รุ่น 2
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะโลจิสติกส์ได้เปิดอบรมหลักสูตรการนำเข้าส่งออก รุ่น 2 สำหรับผู้ประกอบการเป็นวันแรก โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก คุณนิโรจน์ โง้วเจริญสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การนำเข้า-ส่งออกให้กับผู้เข้าอบรม เรื่องเขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และสอบถามจากผู้ปฏิบัติงานจริงจากศุลกากรท่าเรือ และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณปราโมทย์ วิทยปิยานนท์ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ และ ดร.อรุณี...
Read More
โครงการปฐมนิเทศสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อชี้แจง โครงสร้างหลักสูตร ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความคาดหวังของนิสิตและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอน และอนาคตของนิสิต รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการดำเนินชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย
Read More
โครงการโฮมรูมเพื่อการแนะนำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562
โครงการโฮมรูมเพื่อการแนะนำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562 (Homeroom Guidance Program for International Trade and Logistics Management Students) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการโฮมรูมเพื่อการแนะนำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร...
Read More
วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม LOG 303 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบด้วยตัวแทนจากภาคเอกชน และภาคการศึกษา ได้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขยายตัวของ EEC มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ รองศาสตราจารย์ณกร  อินทรน์พยุง นายวิรัช  คารวะพิทยากุล รองศาสตราจารย์สถาพร ...
Read More
โครงการโรค Heatstroke กับคนประจำเรือ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 1300-1600 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ได้จัดโครงการโรค Heatstroke กับคนประจำเรือ ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้อง LOG2-401 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ทราบถึงความรู้ ข้อมูล สาเหตุ อาการ วิธีการแก้ไขของโรค Heatstroke ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือจากผู้เชี่ยวชาญ
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 13 หัวข้อ “The 2020 IMO Fuel Sulphur Regulation”
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ก็คือ มาตรการ IMO 2020 จึงได้จัดโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ 13 หัวข้อ “The 2020 IMO Fuel Sulphur Regulation” ซึ่งเป็นข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ หรือกำมะถันให้เหลือ 0.5% จากปัจจุบัน 3.5% มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ....
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 12
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  คณะโลจิสติกส์ จัดโครงการบริการวิชาการ “Logistics Talk ครั้งที่ 12 หัวข้อ เทคโนโลยี 5G และการประยุกต์ใช้งาน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยโปรโตคอล 5G การประยุกต์ใช้งานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ปัญหาอุปสรรค โอกาสและแนวทางการพัฒนาในอนาคต  ณ ห้องประชุมประมวล จันทร์ชีวะ ชั้น 4 คณะโลจิสติกส์...
Read More