รางวัล Misterstar CSR
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมโชค สันติธรรมากร  นิสิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3  ที่ได้รับรางวัล Misterstar CSR อาสาสมัคร ช่วยเหลือชุมชนและสังคม  อีกทั้งยังได้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย จากการประกวด Misterstar Thailand 2018   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงละคร เคแบงก์ สยามพิฆเนศ  และขอเชิญชมเทปบันทึกการประกวด Mister...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ Block Chain and Smart Contract ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ เรื่อง Money System คลิปโต บล็อกเซน และได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า ผู้จุดประกายวงการ Blockchain ในประเทศไทย มาบรรยายในครั้งนี้
Read More
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตฯ
เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ เฮือนสุนทรีรีสอร์ต และได้ศึกษาดูงานยังกองบังคับการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อให้นิสิตสโมสรนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 42 คน  
Read More
Meeting นำเข้า-ส่งออก รุ่น 1
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนำเข้า-ส่งออก สำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 1 (จำนวน 40 ท่าน) ได้มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน ณ ห้องทะเลดาว ร้านอาหารปะการัง บางแสน  ซึ่งงานนี้ได้มีวิทยากร คุณธารารัตน์ ลาจ้อย ตำแหน่ง Shipping Manager ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านชิ้ปปิ้ง มากกว่า 30 ปี (ศิษย์เก่า ป.โท...
Read More
Cadet Plus Program
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ส่งนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือเข้าร่วมโครงการซึ่งจัดโดย SMOU (Singapore Maritime Officers’ Union แห่งประเทศสิงคโปร์) และศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 โดยมีอาจารย์จากสถาบัน Wavelink Maritime Institute ประเทศสิงคโปร์ เป็นวิทยากรตลอดโครงการ และในวันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 ได้มีงานเลี้ยงปิดโครงการ ณ...
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท ไดกิ้น
เมื่อวันที่ 22 และ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์อนิรุทธ์ ขันสะอาด อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อบูรณาการกับรายวิชา...
Read More
โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา ภาค 2 ปี 2560
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อให้นิสิตที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษายังสถานประกอบการต่างๆกลับมานำเสนอโปสเตอร์โครงงานสหกิจศึกษา ที่ตนเองได้ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อนๆ รวมถึงรุ่นน้องที่สนใจไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ยังสถานประกอบการนั้นๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น เตรียมความพร้อมให้นิสิตด้านการพัฒนาอาชีพ  เสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการประกวดรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาทั้งเนื้อหาโครงงานและโปสเตอร์อีกด้วย  
Read More
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ (Material...
Read More
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 47 คน และวันที่ 24 และ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด...
Read More
โครงการรดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  คณะโลจิสติกส์ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี 2561 เวลา 10.00 น. มีพิธีสรงน้ำพระพุทธ รดน้ำขอพรจากอาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ เพื่อรับพรและแง่คิดดีๆ ในการดำเนินชีวิตทั้งทางด้านการงานและชีวิตประจำวัน  เพื่อเป็นสิริมงคล และเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
Read More