การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุตรเกษตรกรชาวสวนยางเข้ารับทุนการศึกษา ตั้งเเต่งวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังภาพ
Read More
เปิดรับสมัคร คอร์สที่จะทำให้คุณพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ
คอร์สปรับลุค ปลุกความสำเร็จ“คอร์สที่จะทำให้คุณพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ” 📌 จัดเต็ม Workshop พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ความมั่นใจ เป็นคนใหม่แบบมืออาชีพ ทักษะการรับประทานอาหารแบบสากล 📌 เทคนิคการแต่งกายเสริมภาพลักษณ์ และการวิเคราะห์จุดเด่นในรูปร่างแบบเฉพาะตัว Beauty Awakening 📌 วิทยากรชื่อดังระดับประเทศจากไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง ภายใต้กำกับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สร้างหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหารองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ และเจ้าของสถาบันเสริมความงามชื่อดัง Hair Experts Academy ที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์สิ่งที่ดีสุดจากภายในสู่ภายนอก ห้ามพลาด ‼ ‼♥ กิจกรรมพิเศษ...
Read More
ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากสโมสรนักศึกษาเเละบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. คณบดีคณะโลจิสจิกส์ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์เเละพัฒนานิสิต พร้อมด้วยตัวเเทนนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเเละบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน เเละร่วมพูดคุยเเลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น เเละกระบวนการการปฏิบัติงานของสโมสรนิสิต ทั้ง 2 หน่วยงาน
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูล IEEE Xplore
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ประธานสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ใน proceeding ของงานประชุมวิชาการ 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON) ร่วมกับคณาจารย์จากคณะวิทยาการสารสนเทศและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยตีพิมพ์เผยแพร่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2023 อยู่ในฐานข้อมูล IEEE Xplore ทั้งนี้สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://ieeexplore.ieee.org/document/10126551
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์พิชา เจริญผล ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์พิชา เจริญผล นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ที่ได้นำงานวิจัยสหกิจศึกษาไปตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อมูล: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้า 111-124 ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 ภายใต้ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/issue/view/17185
Read More
จัดทำบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University International Logistics and Trade: Trade BUILT Project Support Agreement) โดย รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ร่วมกับ นายณัฏฐ์ธกรณ์ ภิญญานิธิกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ อ่อนรักษา ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ อ่อนรักษา นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง การนําหลักการสั่งซื้อที่ประหยัดไปใช้สําหรับการคัดเลือกซัพพลายเออร์กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้าง เผยแพร่ในวารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย ปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 หน้า 305-314 ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ภายใต้ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต บทความ-กนกวรรณ-อ่อนรักษาDownload
Read More
โครงการอบรม “ปรับลุค ปลุกความสำเร็จ” และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรบูรณาการ ระยะสั้น 45 ชั่วโมง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาณ ศูนย์ประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการ "ปรับลุค ปลุกความสำเร็จ" และมอบประกาศนียบัตรสำหรับนิสิตหลักสูตรธุรกิจการขนส่ง และผู้สำเร็จการอบรม ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 45 ชั่วโมง ดำเนินโครงการโดย อาจารย์เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด และอาจารย์วราพร กลิ่นศรีสุข (อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจขนส่ง) และเจ้าหน้าที่ภายในคณะโดยโครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8...
Read More
คณะโลจิสติกส์จัดกิจกรรม Logistics Talk and Job Fair 2023
เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Logistics Talk and Job Fair 2023 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการทำงานจากผู้มีประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์ก่อนออกฝึกงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสมัครงานในสายอาชีพด้านโลจิสติกส์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี...
Read More
การตรวจเช็คสภาพ น้ำยาถังดับเพลิง และเปลี่ยนถังดับเพลิงที่ชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน และการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น
คณะโลจิสติกส์ จัดโครงการ การตรวจเช็คสภาพ น้ำยาถังดับเพลิง และเปลี่ยนถังดับเพลิงที่ชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน และการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต เข้าร่วม ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางเดียวกับเกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีความรู้ในเชิงทักษะและความพร้อมสามารถนำไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจ รวดเร็ว ปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับสาธารณะภัยให้กับองค์กร เพื่อเสริมสร้างด้านการมีส่วนร่วมในการแจ้งเตือน ด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระยะก่อนเกิดภัย (Warning Phase) ระยะเกิดภัย (Impact Phase)...
Read More