การแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพนักเดินเรือ สำหรับเด็กไทยที่มีความใฝ่ฝันอยากเดินทางท่องโลก มีอนาคตไกล รายได้ดี ที่คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิทยาการเดินเรือ เรียนทฤษฎีในห้องเรียน 4 ปี และฝึกงานในเรือสินค้า 1 ปี ในชั้นปีสุดท้าย โดยคณะโลจิสติกส์มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ (ห้องจำลองการฝึกปฎิบัติการเดินเรือ Navigation simulation) และคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเดินเรือ เพื่อที่จะหล่อหลอมให้บัณฑิตที่จบออกไปเป็นนักเดินเรือที่มีคุณภาพสามารถทำงานได้ในระดับสากล https://www.youtube.com/watch?v=D8jcVc14HEA https://www.youtube.com/watch?v=D8jcVc14HEA  
Read More
พิธีประดับปีกและบ่าชั้นปี นิสิตแขนงธุรกิจการบิน ประจําปีการศึกษา 2565
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีประดับปีกและบ่าชั้นปี นิสิตแขนงธุรกิจการบิน ประจําปีการศึกษา 2565 ในพิธีประดับเครื่องหมาย นำโดย รองศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต (รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต) อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) กัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ (ประธานสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ)...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “Real-world optimization problems in Logistics and Supply Chain Management”
เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ทางบริษัท QTFT ได้เข้ามาร่วมบรรยายในกิจกรรม Logistics Talk ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ "Real-world optimization problems in Logistics and Supply Chain Management" โดย ดร.ธเนศ พฤทธิวรสิน นักวิจัยของบริษัท QTFT...
Read More
ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรัทธาสมุทร
เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนายจิรวัฒน์ นัยกองศิริ นิสิตปริญญาโทสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยการดูงานครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายแนะนำคณะโลจิสติกส์ การบรรยายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การนำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสาธิตการใช้งานหุ่นยนต์แขนกล เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานเกิดความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์เทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มากขึ้น
Read More
รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในงานประกวด ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแนวคิด ในงาน World Maritime Day 2022 ภายใต้หัวข้อ “New technologies for greener shipping: นวัตกรรมสำหรับการขนส่งทางน้ำ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิทยาการเดินเรือ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแนวคิด ในงาน World Maritime Day 2022 ภายใต้หัวข้อ “New technologies for greener shipping: นวัตกรรมสำหรับการขนส่งทางน้ำ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่จัดขึ้นโดย กรมเจ้าท่า โดยนิสิตสาขาวิทยาการเดินเรือ สามารถคว้าทั้งรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศได้ คือ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 หัวข้อ Hybrid Ship มีสมาชิกคือ 1. นายบำรุง...
Read More
โครงการฝึกอบรมการเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพบนเรือสำราญ แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงธุรกิจเรือสำราญ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพบนเรือสำราญ ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2565 หลักสูตรการดำรงชีพในทะเล ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงธุรกิจเรือสำราญ ได้ฝึกทักษะชีวิตและการดำรงชีพบนเรือ อันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงธุรกิจเรือสำราญ และจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตของนิสิต
Read More
คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่มีประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์ สมัคร Online วันนี้ ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทาง https://grd-admission.buu.ac.th สอบถามเพิ่มเติมที่คุณเอกกฤต หรือคุณจารุณี โทร 038-103102 #ปริญญาโท #คณะโลจิสติกส์ #BUULOG #Logistics#BUU #MasterDegree...
Read More
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. คณะโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  นำโดย อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม (รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง (หัวหน้าแขนงการจัดการโลจิสติกส์) และมีการบรรยายหัวข้อ “One Day Trip บินตามฝัน 1 วันกับคณะโลจิสติกส์”  โดยอาจารย์เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด และ อาจารย์วราพร กลิ่นศรีสุข ...
Read More
Logistics talk ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “Maersk in the Changing World”
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. คุณยุทธนา เหล่าพัดจัน ผู้จัดการฝ่าย Commercial Planning และ ทีมงาน HR จากบริษัท A.P. Moller Maersk บริษัทสายเรือสัญชาติเดนมาร์ก ได้ให้เกียรติมาเป็น Keynote Speaker ในงาน Logistics talk ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติงาน BUU Sparkling Day 2022
คณะโลจิสติกส์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงาน BUU Sparkling Day 2022 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ รางวัลศาสตราจารย์ >> ศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ รางวัลรองศาสตราจารย์ >> รองศาสตราจารย์เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ รางวัลอาจารย์สนับสนุนนิสิตในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ ผลการปฏิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น >>...
Read More