อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.บ. ธุรกิจการขนส่ง หารือความร่วมมือในการส่งนิสิตในหลักสูตรฯเข้าฝึกงานและทำงานบนเรือเฟอร์รี่ 
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจการขนส่ง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีราดา อนุชิตนานนท์ ได้เข้าพบ กัปตัน วัชรพงษ์ ศิริ Operation Manager และคณะผู้บริหาร ของเรือเฟอร์รี่ ดิ บลู ดอลฟิน (The Blue Dolphin)...
Read More
บรรยายพิเศษ “Last mile Delivery Logistics: The case of Thai Post”
เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะโลจิสติกส์ ได้รับเกียรติจาก คุณสันติ หาญสุขยงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หัวข้อเรื่อง “Last mile Delivery Logistics: The case of Thai Post” ในรายวิชา 92430759 กรณีศึกษาทางโลจิสติกส์...
Read More
การเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการของนิสิตระดับปริญญาโท
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิศาชล ภูมพงศ์ไทย นิสิตระดับปริญญาโท สาขา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง "การพยากรณ์ยอดขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาธุรกิจค้ามูลไก่" เผยแพร่ในวารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ ปี พ.ศ. 2565 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 หน้า 83-98 ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ซึ่งเป็นนิสิตภายใต้ที่ปรึกษาของ รศ.เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต ลิ้งค์บทความสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ดังแนบ  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/issue/view/16987
Read More
บทความ การบริหารโครงการสำหรับการจัดงานมงคลสมรส
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลธิชา พัดแสง นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องการบริหารโครงการสำหรับการจัดงานมงคลสมรส เผยแพร่ในวารสาร Thai Industrial Engineering Network Journal ปี พ.ศ. 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 86-96 ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ซึ่งเป็นนิสิตสหกิจศึกษา ภายใต้ที่ปรึกษา ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต ซึ่งได้ทำการวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับ ดร.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง...
Read More
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Challenges of Supply Chain Management in this era”
เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 คุณเพ็ญนีติ์ จอมทองศิริ ตำแหน่ง Supply Chain Manager จากบริษัท Mountain Top (Thailand) จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หัวข้อเรื่อง “Challenges of Supply Chain Management in this era” ในรายวิชา 92430759...
Read More
บรรยายพิเศษ Winning Strategy for Cafe Amazon
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00-19.00 น.  คุณชญาพร แสงโชติ ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติมาบรรยายใน หัวข้อ Winning Strategy for Cafe Amazon ในรายวิชา Logistics Inspiration ของ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมนิสิตชั้นปีที่ 1 แขนงการค้าระหว่างประเทศ...
Read More
บรรยายพิเศษ Robotic Process Automation (RPA) Awareness และ SAP Business One
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00-16:00 ที่ผ่านมา ได้มีการบรรยายพิเศษรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ "Robotic Process Automation (RPA) Awareness และ SAP Business One" ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 3 โดยคุณทศพร แก้วมณี จากบริษัท CSI (Thailand) Co ,Ltd และ คุณวุฒิพร...
Read More
พิธีสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการพิธีสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร และนิสิตของคณะโลจิสติกส์มีความรักความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพเดินเรือ
Read More
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทัศนคติและการทำงานร่วมกับผู้อื่น”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คุณอมรเทพ กิจเดช ตำแหน่ง Customer Services and Documentation Manager จากบริษัท SINO Logistics Corporate ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และสาขาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หัวข้อเรื่อง “ทัศนคติและการทำงานร่วมกับผู้อื่น” ในรายวิชา 91030359 การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers) ของ...
Read More
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการ “เทคนิคการเลือกใช้ ข้อควรระวังและการใช้สิทธิประโยชน์ภาษีอากรระหว่างประเทศ”
คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับ สถาบัน RAKDI บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (EBCI) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม โครงการ “เทคนิคการเลือกใช้ ข้อควรระวังและการใช้สิทธิประโยชน์ภาษีอากรระหว่างประเทศ” ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ คณะโลจิสติกส์ LOG๒-๔๐๑ ฟรี!! ลงทะเบียนด่วน...
Read More