ศึกษาดูงาน ณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-13.00 น. อาจารย์อนิรุทธ์ ขันธสะอาด อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้พานิสิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 65 คน ศึกษาดูงาน ณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ กระตุ้นให้นิสิตเห็นความสำคัญของกิจการด้านการค้าระหว่างประเทศ และการจัดการโลจิสติกส์ ในรูปแบบธุรกิจการขนส่งทางน้ำ
Read More
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข สถานศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเสนสุข ได้เข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักธรรมให้พุทธศาสนา ณ วัดเเจ้งเจริญดอน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
Read More
ต้อนรับศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต จากสาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และการนำสถิติไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบัน
Read More
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ ปม.1 บอลล์ (DASTA BALL) ในเขตพื้นที่น้ำเค็ม ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสมดุลคืนสู่ธรรมชาติน้ำทะเลให้มีสภาพดีขึ้น ณ บริเวณชายหาดบางแสน ชายทะเลอ่างศิลา และชายทะเลสะพานปลาบางทราย
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ GMR Connectivity (The Greater Mekong Region) ได้รับเกียรติจาก คุณวิโชติ สัมพันธรัตน์ Container Terminal Director จากบริษัท Kerry Siam Seaport มาบรรยายในครั้งนี้ และทำให้ทราบถึง ภาพรวมของบริษัท...
Read More
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ กำหนดการ วันและเวลา สถานที่ ขยายเวลารับสมัคร วันนี้-16 กรกฎาคม 2560 คณะโลจิสติกส์ อาคารใหม่ ชั้น 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 สิงหาคม 2560 http://buulog.com/   สอบสัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2560 คณะโลจิสติกส์ อาคารใหม่ ชั้น 2 ประกาศผลสอบ 10...
Read More
ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน จากคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์  ด้านการทำวิจัย ด้านการพัฒนาองค์กร และการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา      
Read More
ประกันคุณภาพสโมสรนิสิต
เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์  ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงประจักษ์ (Action Learning) อีกทั้ง ให้นิสิตได้ศึกษาดูงานที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา-ระยอง พัทยา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมของสโมสรนิสิตที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสโมสรนิสิตกับคณะโลจิสติกส์...
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และทักษะ พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคณะโลจิสสติกส์ได้มีการจัดทุนการศึกษาประเภทนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต รายละเอียดดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ใบสมัครขอทุนการศึกษาคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณดุสิต ปั้นมณี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์กระจายสินค้าธัญญบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มาบรรยายในหัวข้อ Retail Distribution Strategies  ซึ่ง การบรรยายครั้งนี้ ได้รับฟังประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น การดำเนินงาน Retail operations และการวางกลยุทธ์ด้านการกระจายสินค้า Channel distributions...
Read More