หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันวิทยาการพลังงาน ได้มีการจัดหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.) ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 2-3-4 ไม่จำกัดสาขา   เพื่อเชิญชวนนิสิตที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสู่ระดับอุดมศึกษา ปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน ใครสนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ https://www.thailand-energy-academy.org/th/register# หรือ กรอกแบบฟอร์มโดยตรง  https://goo.gl/forms/lI7s67ZueScOnnjh1 [embed]https://youtu.be/syP9GMNwCeA[/embed]
Read More
ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตร ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 17 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตร ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาดูงานเขตการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเน้นศึกษาด้านส่งสินค้าผ่านแดน ซึ่งในอนาคตการค้าชายแดนด้านแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ จะเป็นช่องทางการค้าชายแดนที่สำคัญเนื่องจากใกล้เมืองเศรษฐกิจ การเตรียมความพร้อมด้านฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหว ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเทียบเท่านานาอารยประเทศนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตร    
Read More
การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ Asia Navigation Conference 2018
เมื่อวันที่ วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ และอาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ Asia Navigation Conference 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น  อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ การพัฒนางานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และการบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ร่วมกับนักวิจัยจากหลากหลายประเทศ...
Read More
โครงการประเพณีลอยกระทง ปี 2561
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภูมิ ดีดิษฐ และนางสาวนภัส อินทราคม  ที่ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยบูรพา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารโภชนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภายในการจัดโครงการ ได้มีกิจกรรมการประกวดกระทงยักษ์ การประกวดชายในวรรณคดี การประกวดนางในวรรณคดีจำแลง และการประกวดนางนพมาศ ซึ่งคณะโลจิสติกส์ ได้รับรางวัล การประกวดชายในวรรณคดี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดย นายธนภูมิ ดีดิษฐ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ...
Read More
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท JWD InfoLogistics
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อาจารย์ฐิติมา วงศ์อินตา และอาจารย์สุพรรณา แก้วเพ็ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท JWD InfoLogistics Pubilc Company Limited จังหวัดชลบุรี สำหรับนิสิตภายในหลักสูตรฯ ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการคลังสินค้าจากสถานประกอบการจริง ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผู้บริหารของบริษัท JWD InfoLogistics Pubilc...
Read More
การแข่งขันกีฬา Maritime Games
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Maritime Games ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี การแข่งขันกีฬา Maritime Games ในครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนทางด้านพาณิชย์ 4 สถาบัน ได้แก่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย และคณะโลจิสติกส์...
Read More
รวมพลังจิตอาสาเรารักมหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นิสิตคณะโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมโครงการรวมพลังจิตอาสาเรารักมหาวิทยาลัยบูรพา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาด พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กองกิจการนิสิต เเละนิสิตจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
เศรษฐกิจมหาสมุทรเส้นทางการค้าแห่งบูรพาทิศ
กัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้ให้ความรู้และข้อคิดเห็นเชิงวิชาการจากประสบการณ์จริงด้านพาณิชยนาวีไทยมากว่า 20 ปี ทางโทรทัศน์ TNN 24 ช่อง 16 ในรายการ เศรษฐกิจมหาสมุทรเส้นทางการค้าแห่งบูรพาทิศ ตอน สร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางท่าเรือแห่งเอเชียด้วยคลองไทย https://www.youtube.com/watch?v=0TTLbG_hCSU&feature=youtu.be    
Read More
ศึกษาดูงาน เคอรี่ สยามซีพอร์ต
เมื่อวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ และอาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด จังหวัดชลบุรี สำหรับนิสิตภายในหลักสูตรฯ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีจากสถานประกอบการจริง ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผู้บริหารของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต...
Read More