ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เมื่อวันที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เชาวรัตน์ ได้พานิสิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรรมพาณิชยนาวี (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจภาพรวมของคลังสินค้า และการนำเข้าส่งออกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งนิสิตสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในบทเรียนหรือการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับนิสิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นิสิตได้เห็นภาพในการทำงานจริง...
Read More
งานรับน้อง บายศรีสู่ขวัญ ของนิสิตปริญญาโท
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดี คณะโลจิสติกส์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานรับน้อง บายศรีสู่ขวัญ ของนิสิตปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 15/1 ปีการศึกษา 2560 ณ ทัศนาการ์เด้น คลับ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา ดร.ธัญภัส เมืองปัน และนิสิต รุ่น 15 จำนวน 37...
Read More
บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด เข้าบรรยาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.  คุณณัฏฐศรัณฐ์ ขุนทิพย์ HR Manager บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาบรรยายให้กับนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงเรียนวิชาการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 340 คน เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการทำงานจริงในสถานประกอบการด้านต่างๆ...
Read More
Maritime Games ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Maritime Games ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การแข่งขันกีฬา Maritime Games เป็นการทำกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนทางด้านพาณิชย์ 3 สถาบัน ได้แก่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปีการศึกษา...
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท IRPC
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร. สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต คณะโลจิสติกส์ ได้นำนิสิตจำนวน 35 คน เยี่ยมชม บริษัท IRPC ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับฟังบรรยายจากคุณเชิงชาย ไพฑูรย์ ผู้จัดการส่วนการตลาดท่าเรือและคลังน้ำมัน เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัท IRPC การดำเนินธุรกิจหลักในการกลั่นน้ำมัน รวมถึงสินค้าและบริการของบริษัทในเครือ พร้อมทั้งได้พานิสิตเข้าเยี่ยมชมท่าเรือน้ำลึกของ IRPC ซึ่งมีทั้งท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป และท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว...
Read More
ร่วมชมงานนิทรรศการ The 4 ship Technology for Next Decade
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์รณกฤต เศรษฐดาลี ได้พานิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทายาลัยบูรพา ชั้นปี 3 จำนวน 9 คน เข้าร่วมชมงานนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีเรือในทศวรรตหน้า The 4 ship Technology for Next Decade ณ อาคาร Pattaya Exhibition And Convention Hall...
Read More
พิธีรับหมวก และรับแหวน ประจำปีการศึกษา 2560
⋅เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานพิธีรับหมวก และรับแหวน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในพิธี และ รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ เป็นประธานพิธีแรกสักการะเสด็จเตี่ย โดยมีนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ชั้นปี 1 จำนวน 39 คน และชั้นปี...
Read More
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าบรรยาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาบรรยายให้กับนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงเรียนวิชาการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 340 คน ในหัวข้อ “จบ Logistics ทำอะไรได้บ้าง...
Read More
รางวัล The winners of the 3rd/2017 Best Practice Competition
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเขษมศักดิ์ ปัททุม นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ที่ได้รับรางวัล The winners of the 3rd/2017 Best Practice Competition เป็นอันดับที่ 2 จากคนประจำเรือทั้งหมดของ บริษัท ไฮแลนด์ มาริไทม์ จำกัด
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์  และอาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในรายวิชา Operation management ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  โดยมีนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ ชั้นปี 3 เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน
Read More