คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 ดังรายละเอียดดังเอกสารแนบ ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาฯ ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาฯ โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาฯ
Read More