เปิดรับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) สำหรับผู้ที่จบปวส. ต่อปริญญาตรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 22 พ.ค. 2667 สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง http://regservice.buu.ac.thและ http://e-admission.buu.ac.th  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา หมายเลข 0 3810 2643 และ 0 38102 721
Read More
หลักสูตรสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ บูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างทักษะแห่งอนาคต ขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
คณะโลจิสติกส์ได้เปิด หลักสูตรสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Smart Farming and Supply Chain) นิสิตจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามใน 3 กลุ่มงานกลุ่มงาน 1: Smart Supply Chain การผลิตพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลังผลผลิตสูง สำหรับงานเกษตรอุตสาหกรรม การเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดอโรมา จากสมุนไพรว่านนางคำ การผลิตคราฟต์เบียร์จากข้าวฟ่าง Brewing Community กลุ่มงาน 2: Autonomous Farming การควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตรไร้คนขับและโดรน การควบคุมเกษตรอัจฉริยะด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลุ่มงาน 3:...
Read More
สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง ภาคพิเศษ (สำหรับ ปวส.) รับสมัคร TCAS รอบ 4
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง ภาคพิเศษ สำหรับผู้ที่จบ ปวส. ดังนี้ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี รับจำนวน 40 คน แขนงธุรกิจเรือสำราญ รับจำนวน 30 คน แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน รับจำนวน 30 คน สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ....
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 จำนวน 40 คน สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/text/J5-66.pdf
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ประจำปีการศึกษา 2562 การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (2 ปี) (หลักสูตรต่อเนื่อง)  ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.) - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ฯลฯ) -  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน –...
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 107 / 2561 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ขยายเวลา) ครั้งที่ 2 นั้น บัดนี้ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (11) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1070...
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 86 / 2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (11) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1070 / 2557 ลงวันที่...
Read More
คณะโลจิสติกส์ ประกาศรับสมัครปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ข ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 (สมัครออนไลน์ http://e-admission.buu.ac.th) **เรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษ ขณะนี้สถาบันภาษาเปิดทดสอบ BUU-GET ครั้งที่ 7 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 2-16 กรกฎาคม 2561 วันสอบ 21 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลสอบ 27 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดการสมัครสอบ http://li.buu.ac.th/buutest.html...
Read More
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวจารุณี สุขเจริญ และนายเอกกฤต เมนะคงคา โทร 0-3810-3100 (จันทฺร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)   สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th/   ประกาศผลการสอบ วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
Read More