ปัจจุบันคณะโลจิสติกส์ ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทางด้านโลจิสติกส์ แต่ขณะนี้จำนวนอาจารย์จำนวนพอดีกับจำนวนหลักสูตร ดังนั้นหากมีอาจารย์ขอลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น หรือลาไปทำผลงานทางวิชาการ หรือลาออก ก็จะทำให้จำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต และอาจไม่ได้รับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (12) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ด้านการบริหารงานทั่วไป ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557 จึงออกประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา...
Read More
วันที่ 10 มกราคม 2565  เวลา 6.00 - 16.00 น. ซ้อมย่อย 61 ลำดับที่ 4416-4550 ซ้อมที่ห้อง LOG - 101 ลำดับที่ 4551-4738 ซ้อมที่ห้อง LOG 2- 401   วันที่ 11 มกราคม 2565  เวลา 6.00 - 16.00...
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 90996 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน...
Read More
การสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท คณะโลจิสติกส์ (สัมภาษณ์ออนไลน์) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะโลจิสติกส์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ เข้า line กลุ่มตาม QR CODE หรือตามลิ๊งค์ด้านล่าง http://line.me/ti/g/Lfsfl6BXCd 2.เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้ให้รายงานตัวโดยพิมพ์แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง 3.ในวันสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลา...
Read More
โครงการเตรียมความพร้อม “ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
กำหนดการ โครงการเตรียมความพร้อมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Team  -------------------------------------- ครั้งที่/วันที่ รายละเอียดเนื้อหา อาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. o   เกริ่นนำการนำเอาแคลคูลัสไปประยุกต์กับงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (3 ชั่วโมง) ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต ครั้งที่ 2...
Read More
ประชาสัมพันธ์การจัดสอบทดสอบวัดความรู้และภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตคณะโลจิสติกส์ ระดับปริญญาตรี (สำหรับนิสิตปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563) จำนวน 2 รอบดังนี้ 1.นิสิตที่ยังไม่มีผลทดสอบ BUU-CET U ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.ค. 2564 เวลา 10.00-11.30 น. 2. นิสิตที่ยังไม่มีผลทดสอบ BUU-CET U ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ก.ค....
Read More
การสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท คณะโลจิสติกส์ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะโลจิสติกส์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.เข้า line กลุ่มตาม QR CODE  หรือตามลิ๊งค์ด้านล่าง http://line.me/ti/g/pVWYRrZILx 2.เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้พิมพ์แจ้ง ชื่อ-นามสกุล 3.ในวันสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบสัมภาษณ์ตลอดเวลา 4.เมื่อถึงลำดับสัมภาษณ์ของตนเอง...
Read More