The business supplies many different inexpensive documents writing services to students worldwide, as well as supplying expert assistance, to thousands of pupils daily. Last, instructing writing isn't enjoyable as it's...
Read More
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ กำหนดการ วันและเวลา สถานที่ ขยายเวลารับสมัคร วันนี้-16 กรกฎาคม 2560 คณะโลจิสติกส์ อาคารใหม่ ชั้น 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 สิงหาคม 2560 http://buulog.com/   สอบสัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2560 คณะโลจิสติกส์ อาคารใหม่ ชั้น 2 ประกาศผลสอบ 10...
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และทักษะ พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคณะโลจิสสติกส์ได้มีการจัดทุนการศึกษาประเภทนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต รายละเอียดดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ใบสมัครขอทุนการศึกษาคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกเอกสาร พร้อมสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะโลจิสติกส์ ชั้น 2 คณะโลจิสติกส์ (อาคาร 9 ชั้น) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-3103 รับสมัครทุกวัน ตามเวลาทำการ ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ นอกเวลาทำการ สอบถามล่วงหน้าได้ที่ 092-2704740 *...
Read More