ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 23/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 นั้น บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้า ส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังเอกสารแนบ...
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 16/2565 ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เลขที่ 91352 สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557...
Read More
ด้วย คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 9597 จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 9791 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มใบสมัคร
Read More
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดพิ่มเติม  https://sites.google.com/view/tpqimaritime/home   ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2 ดังนี้ 1. (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ขับเรือยนต์เร็ว และอาชีพนักเดินเรือยอร์ช 2. (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช และ...
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1302-2561 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการตัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน...
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 91352 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน...
Read More
คณะโลจิสติกส์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 7/2565 ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เลขที่ 91350  สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา...
Read More
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วม การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “BUU CHARITY GOLF DAY 2022” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ อัยการสูงสุด ในวันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามกอล์ฟบางพระ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือติดต่อ คุณธันยมัย 094-603-0631 คุณสุภัคกาญจ์ 065-309-3572 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา...
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 91350   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่...
Read More