โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดพิ่มเติม 

 

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2 ดังนี้

1. (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ขับเรือยนต์เร็ว และอาชีพนักเดินเรือยอร์ช
2. (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช และ อาชีพนายช่างกลเรือ
3. (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต่อเรือยอร์ช
4. (ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช