โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เมื่อเวลา 09.00 – 12.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้อง KA 500 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม    
Read More