ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1302-2561 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการตัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน...
Read More