เมื่อวันที่ 21 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ได้รับอนุมัติจัดโครงการการยกระดับ คุณภาพหลักสูตรด้วยการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward curriculum design) และเกณฑ์ AUN-QA พร้อมกับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการประยุกต์ใช้เกณฑ์ EdPEx โดยในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง เป็นวิทยากรให้ความรู้ บรรยายในหัวข้อ "ความท้าทายของหลักสูตรอุดมศึกษาในยุคดิสรัปชั่น" ในเวลา...
Read More