การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการประยุกต์ใช้เกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 21 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ได้รับอนุมัติจัดโครงการการยกระดับ คุณภาพหลักสูตรด้วยการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward curriculum design) และเกณฑ์ AUN-QA พร้อมกับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการประยุกต์ใช้เกณฑ์ EdPEx

โดยในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง เป็นวิทยากรให้ความรู้ บรรยายในหัวข้อ “ความท้าทายของหลักสูตรอุดมศึกษาในยุคดิสรัปชั่น” ในเวลา 09.00 – 12.00 น. และในช่วงบ่าย  เวลา 13.00-15.00 น. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นนักวิชาการอาชีพและย่างก้าวสู่การเป็นศาสตราจารย์” ณ ห้อง Logistics Inspirium – 101 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลังจากจบบรรยายจากท่านวิทยากร คณะฯ ได้เดินทางไปจังหวัดระยอง ณ โรงแรมโนโวเทล ระยองริมแพ รีสอร์ท เพื่อทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภายใต้ค่านิยม FAMILY และเข้าเยี่ยมชมศึกษาการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ ณ สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง