บรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th anniversary 67 Public lectures

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th anniversary 67 Public lectures เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการแสดงจุดยืนในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก (Wisdom of the East)” และเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคมปัจจุบันและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการจัดบรรยายสาธารณะจำนวน 67 เรื่อง (ตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565) โดยคณะโลจิสติกส์ มีบรรยาย วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ 3 หัวข้อ ดังนี้

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดย รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
  2. อุตสาหกรรมพาณิชยนาวีโลก: ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต โดย รศ.เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต
  3. หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ โดย ผศ.ดร.มัธยะ ยุวมิตร