ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 16/2565 ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เลขที่ 91352 สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557...
Read More
ด้วย คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 9597 จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง 9791 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มใบสมัคร
Read More