รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งอาจารย์

ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 16/2565 ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เลขที่ 91352 สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้า ส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ