ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th anniversary 67 Public lectures เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการแสดงจุดยืนในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก (Wisdom of the East)” และเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคมปัจจุบันและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการจัดบรรยายสาธารณะจำนวน 67 เรื่อง (ตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565) โดยคณะโลจิสติกส์ มีบรรยาย วันที่ 5 กรกฎาคม...
Read More
หลักสูตรระยะสั้น “รู้กัญ” ซัพพลายเชนกัญชาจากเมล็ดพันธุ์ สู่ตลาดต่างประเทศ
คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับคณะเภสัชฯ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น "รู้กัญ" ซัพพลายเชนกัญชาจากเมล็ดพันธุ์ สู่ตลาดต่างประเทศ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรียนทุกวันเสาร์ ทั้งหมด 7 ครั้ง เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หมายเหตุ: มีศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://buulog.com/index.php/course/roogan/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจารุณี 038-103102
Read More
บทสัมภาษณ์ ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ในวารสารทิศไท
ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้สัมภาษณ์ในวารสารทิศไท ในคอลัมภ์สานฝันเยาวชน ซึ่งเป็นวารสารเพื่อเยาวชนของมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 48 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nif-tidthai.org/
Read More