บทสัมภาษณ์ ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ในวารสารทิศไท

บทสัมภาษณ์ ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ในวารสารทิศไท

ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้สัมภาษณ์ในวารสารทิศไท ในคอลัมภ์สานฝันเยาวชน ซึ่งเป็นวารสารเพื่อเยาวชนของมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 48 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nif-tidthai.org/