ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด นำเสนองานวิจัยที่เมือง Valenciennes และ Cambrai สาธารณรัฐฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ประธานสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ GIN 2022 จัดขึ้นที่เมือง Valenciennes และ Cambrai สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยหัวข้อธีมงานคือ "ระบบโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีอิทธิพลต่อระบบเศณษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างไร?" โดยในงานจะมีหลากหลายกิจกรรม อาทิ การนำเสนอผลงานวิชาการ การศึกษาดูงานในบริษัทผู้นำทางด้านโลจิสติกส์ในแคว้น...
Read More
คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 ดังรายละเอียดดังเอกสารแนบ ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาฯ ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาฯ โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาฯ
Read More
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจ... โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)  ได้เปิดอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS รุ่นที่ 150) ภากทฤษฎีเชิงปฏิบัติ : 25 กรกฎาคม 2565  - 9 กันยายน 2565 และภาคปฏิบัติ (ฝึกงาน) : 19 กันยายน - 4 พฤศจิกายน 2565 รวมจำนวน 480 ชั่วโมง เมื่อสำร็จการอบรมพร้อมทำงานในสายงานธุรกิจฯ โดยสถาบันฯประสานหาให้ไดยไม่มี...
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบรรยายสาธารณะ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 67 ปี ของวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบรรยายสาธารณะผ่านระบบ ZOOM Meeting 3 เรื่อง ได้แก่ เวลา 10.00 - 11.00 น. หัวข้อ.. อุตสาหกรรมพาณิชยนาวีโลก: ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต โดย.. รศ.เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต เวลา 13.30 - 15.30 น. หัวข้อ.....
Read More