ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ ที่ 29 / 2560 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) นั้น บัดนี้คณะโลจิสติกส์ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (11) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่...
Read More
การย้ายสาขา ย้ายประเภท และย้ายเข้าศึกษาคณะโลจิสติกส์ การยื่นเอกสารการสมัคร ดังนี้ 1 ใบคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอกหรือย้ายคณะ (RE 06) 2 ใบแสดงผลการเรียน (transcript) ที่แสดงผลการเรียนเทอม 1 และเทอม 2 (30 หน่วยกิต) 3 transcript (ใบแสดงผลการศึกษา) มัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะกรณีย้ายคณะ) สามารถยื่นเรื่องได้ด้วยตนเอง ที่คณะโลจิสติกส์ ชั้น 2 ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16...
Read More