หลักสูตร Healthcare Supply Chain (การจัดการชัพพลายเชนสุขภาพ)
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด ประชุมพัฒนาหลักสูตร Healthcare Supply Chain (การจัดการชัพพลายเชนสุขภาพ) โดยจะเป็นหลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะโลจิสติกส์ และคณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยบูรพา และจะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย เพื่อปรับตัวรับโอกาสจาก MegaTrends ด้านสุขภาพ และสังคมผู้สูงอายุ โดยสมรรถนะหลักของนิสิตที่จบการศึกษาจะเข้าไปช่วยเพิ่ม Efficiency/Productivity ใน Healthcare ทั้งในอุตสาหกรรมยา...
Read More
เปิดรับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) สำหรับผู้ที่จบปวส. ต่อปริญญาตรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 22 พ.ค. 2667 สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง http://regservice.buu.ac.thและ http://e-admission.buu.ac.th  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา หมายเลข 0 3810 2643 และ 0 38102 721
Read More
หลักสูตรสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ บูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างทักษะแห่งอนาคต ขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
คณะโลจิสติกส์ได้เปิด หลักสูตรสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Smart Farming and Supply Chain) นิสิตจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามใน 3 กลุ่มงานกลุ่มงาน 1: Smart Supply Chain การผลิตพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลังผลผลิตสูง สำหรับงานเกษตรอุตสาหกรรม การเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดอโรมา จากสมุนไพรว่านนางคำ การผลิตคราฟต์เบียร์จากข้าวฟ่าง Brewing Community กลุ่มงาน 2: Autonomous Farming การควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตรไร้คนขับและโดรน การควบคุมเกษตรอัจฉริยะด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลุ่มงาน 3:...
Read More
ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS66 รอบ2
ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 TCAS 66 รอบ 2 ติดตามรายละเอียดได้ที่  https://regservice.buu.ac.th/  หรือติดต่องานรับเข้าศึกษาต่อ 038-102643 และ 038102721
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 10 หน้า 399-411 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Logistics  ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://jilindaxuexuebao.com/dashboard/uploads/28.QZW5Y.pdf
Read More
เรื่อง “รูปแบบการจัดการการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในประเทศไทย” (Post-crash Response Management Model in Thailand)   โดย พันตำรวจโทเทอดพงศ์ เมืองปัน รหัสนิสิต 65810047 นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 -11.00
Read More
รายวิชาลงทะเบียน เทอม 2/2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข เลือก กลุ่ม 901 แผน ก เลือก กลุ่ม 1 1. วิชา Procurement 91655261 2. วิชา Transport Management 91655461 3. วิชา Transport Business Law 91651161 เริ่มลงทะเบียน...
Read More
รับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจขนส่ง (2ปี)
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2564 ที่จบ ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจขนส่ง (2ปี) โดยแบ่ง 3 แขนง ดังนี้ 1. แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 2. แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ 3. แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.buulog.com หรือโทรสอบถามข้อมูล โทร. 038-103102
Read More
คณะโลจิสติกส์ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ทุน ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ แบบฟอร์มใบสมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษา คลิกที่นี่
Read More
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ในสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมีกลุ่มวิชาเลือก 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. การจัดการโลจิสติกส์ 2. วิศวกรรมโซ่อุปทาน 3. โลจิสติกส์การบิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-103102
Read More