รับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจขนส่ง (2ปี)

รับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจขนส่ง (2ปี)

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2564
ที่จบ ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจขนส่ง (2ปี) โดยแบ่ง 3 แขนง ดังนี้
1. แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
2. แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ
3. แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน
เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.buulog.com
หรือโทรสอบถามข้อมูล โทร. 038-103102